Міська цільова програма розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2018 - 2020 роки

  Міська цільова програма

  розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру на      

  території Чорноморської міської ради Одеської області на 2018 - 2020 роки (далі- Програма)

                                                                

                                                                1. Паспорт

  Підстава до розробки               Закон України «Про регулювання містобудівної

  Програми:                                     діяльності»;

                                                      -  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року

                                                         № 559 «Про містобудівний кадастр»;

                                                      -  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року

                                                          № 556 «Про порядок обміну інформацією між

                                                          містобудівним    та   державним   земельним   кадастрами"

                                                      -  рішення   Одеської  обласної   ради   від   17.06.2016   року          

                                                         № 184-VIІ  "Про внесення змін   до рішення обласної ради

                                                         від 26.12.2012 року № 679-VI"

   

  Ініціатор розроблення                 Управління  архітектури  та  містобудування  виконавчого Програми                                      комітету  Чорноморської міської ради Одеської області

   

  Головний розробник

  Програми:                                     Управління  архітектури  та  містобудування виконавчого

                                                         комітету Чорноморської міської ради Одеської області

   

  Головна мета Програми:             Реалізація  організаційно - технічних  заходів, спрямованих

                                                         на функціонування  та  ведення  містобудівного кадастру на

                                                         місцевому рівні

   

  Терміни  реалізації

  Програми:                                     2018 - 2020 роки

   

  Джерела фінансування:               Міський бюджет

   

  Обсяг фінансування:                   1413  тис. грн.

   

  Етапи виконання:                        1 етап - 2018 рік

                                                         2 етап - 2019-2020 роки

  Очікувані кінцеві

  результати реалізації

  Програми:                                    Розвиток   та   ведення  містобудівного  кадастру, подальше               

                                                         удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру      

                                                         на території  Чорноморської міської  ради Одеської області

  1

   

  2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   

  Перехід України до ринкової економіки потребує створення нового  відповідно до сучасних умов містобудівного кадастру, який би став інформаційною інфраструктурою, що підтримує ринково-інвестиційний механізм, і був направлений на забезпечення інтересів держави та територіальної громади, а також на інформаційне забезпечення функціонування цивілізованих стосунків, пов'язаних з містобудівною діяльністю.

  Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати свободу інформаційного обміну і доступу є важливою передумовою соціального та технічного прогресу.

  Інформація суспільства, формування національних інформаційних та кадастрових систем – один із чинників становлення української державності.

  З огляду на основні напрямки нормативно-правової роботи щодо впровадження будівельної реформи слід зазначити, що у напрямку дерегуляції та поліпшення інвестиційного клімату 12 березня 2011 року набув чинності Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», який вперше створив законодавчі підстави для утворення та функціонування містобудівного кадастру, що дозволяє ефективніше використовувати територію, забезпечувати сталий розвиток міст і районів, зменшити терміни розробки містобудівної документації та її фінансування.

  На виконання положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», якою затверджено Положення про містобудівний кадастр, Типове положення про службу містобудівного кадастру з визначенням структури, порядку створення, функціонального призначення містобудівного кадастру в системі місцевих органів управління.

  Відповідно до норм чинного законодавства Кабінетом Міністрів України та Міністерством регіонального розвитку України поставлено завдання здійснити організаційні заходи щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях.

  Створення відповідної геоінформаційної системи містобудівного кадастру має стати інтегрованим корпоративним рішенням, яке базується на сучасних геоінформаційних технологіях із створенням центрального сховища даних (включенням до єдиної системи інформаційних ресурсів даних галузевих кадастрів, на місцевому рівні та іншої, обумовленої законодавством інформації) і визначенням єдності  організаційних, технічних та технологічних принципів будування геоінформаційних підсистем різного рівня.

  Ведення містобудівного кадастру здійснюється службою містобудівного кадастру шляхом формування і актуалізації інформаційних ресурсів містобудівного кадастру відповідного рівня після отримання, систематизації,  узагальнення та реєстрації відомостей і документів, що надійшли від базових суб'єктів містобудівного кадастру, рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо планування і забудови території та результатів містобудівного моніторингу.

   З метою реалізації державної політики у сфері містобудування постає необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питання щодо створення містобудівного кадастру – державної системи зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови; інформаційних ресурсів державних будівельних норм, стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, що дозволить реалізувати генеральний план та стратегію розвитку м. Чорноморська Одеської області, закладену на певний термін.

   

  3. Визначення мети Програми

   

               Метою Програми є забезпечення на території міста Чорноморська Одеської області проведення єдиної політики у сфері містобудування та архітектури, створення та розгортання Автоматизованої геоінформаційної системи містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території міста.

   

  4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

  обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

   

   Сучасні зміни в економічних відносинах створюють відповідний територіальний світогляд на відповідну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращення містобудівної ситуації та розвитку й управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому  рівні, своєчасного надання її суб’єктам містобудування, іншим користувачам та органам управління.

  Реалізація Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності має базуватись на наявних даних про планування та забудову територій міста, а також на інформації, отриманій з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, які отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

  Регламент взаємодії служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області та базових суб'єктів постачання інформаційних ресурсів повинен визначатися відповідним рішенням органу місцевого самоврядування.

  Належна інформаційна політика у сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить вирішення широкого кола завдань управління розвитком територій.

  Тому об’єднання в одній автоматизованій системі інформаційних ресурсів галузевих кадастрів та інформаційних систем з питань використання територій, їх кадастрового, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування створить передумови для переходу на новий рівень управління територіями.

  Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності служби містобудівного кадастру з планового введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговування автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпечення кадастровою інформацією органів управління, інших суб`єктів містобудівної діяльності.

  Джерелами фінансування Програми є кошти міського бюджету.

  Програма розрахована на період  з 2018 по 2020 роки і складається з двох етапів:

  I етап (2018 рік) – формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру;

              II етап (2019-2020 роки) – функціонування та удосконалення діяльності містобудівного кадастру міста Чорноморська Одеської області.

   

   

           5. Заходи та завдання Програми

   

              Створення і функціонування інформаційної системи містобудівного кадастру міста Чорноморська та її складових – це основні напрямки діяльності, які сприятимуть досягненню поставленої мети шляхом виконання заходів Програми. Завдання та заходи Програми наведені у додатку  до Програми.

   

  6 . Очікувані результати та ефективність Програми

   

  Виконання заходів, визначених Програмою, в цілому сприятиме створенню та функціонуванню містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, які дадуть можливість звести різноманітні дані і моделі в єдину несуперечливу модель, яка у подальшому може бути ефективно застосована в різних технологіях аналізу й управління, в тому числі задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві.

  Взагалі результатом проведених заходів стане:

   - формування та ведення бази даних про нормативно-правові акти у сфері містобудування, а також будівельні норми, державні стандарти і правила;

  - перехід у цифровий формат та введення до бази даних містобудівного кадастру наявної картографічної та топографо-геодезичної інформації,    затвердженої містобудівної документації, даних про забудову та інше використання території міста;

  - формування програмно-технічного комплексу геопросторових даних містобудівного кадастру та системи захисту кадастрової інформації;

  - фіксація результатів моніторингу стану розроблення і реалізації генерального плану, плану зонування території (зонінгу) та детальних планів територій міста;

  - створення єдиного простору між суб’єктами інформаційного обміну містобудівного кадастру;

  - введення до бази даних містобудівного кадастру інформації з питань використання територій, екологічного, інженерно-геологічного, сейсмічного, гідрогеологічного та іншого районування території регіону на підставі даних, що надійшли з відповідних галузевих кадастрів та інформаційних систем;

  - отримання достовірної кадастрової інформації, що дозволить приймати більш ефективні рішення, більш точно прогнозувати і моделювати рівень ринкових, інвестиційних відносин, що важливо для поповнення бюджету, та впливати на розвиток території в цілому.

                                         Результативні показники

   

  № з/п

   Показники

  Одиниці виміру

  Джерело інформації

  Загальний обсяг фінансування

  1

  Затрат

   

   

   

  1.1

  Обсяг коштів, які планується  залучити на виконання Програми

  тис.грн

  Програма

  1413

  2

  Продукту

   

   

   

  2.1

  Формування  Служби містобудівного кадастру

  од.

  Програма

  1

  3

  Ефективності

   

   

   

  3.1

  Обслуговування користувачів містобудівного кадастру

  осіб/год

  Програма

  100

  4

  Якості

   

   

   

  4.1

  Своєчасне обслуговування на запит даних містобудівного кадастру

  запит/год

  Програма

  100

   

   

   

           Секретар міської ради                                                                    О.Р.Боровська

  Додаток 2

                    до рішення Чорноморської міської ради

                                                                                                                                                                                         Одеської області 

                                                                                                                                                                             від  12.04.2018 № 332-VII                                                      

   

   

  Ресурсне забезпечення Міської цільової  програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

  на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2018-2020 роки

   

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

   

  Етапи виконання Програми

   

  Усього витрат

  на виконання Програми

  (тис. грн)

  І

  ІІ

  2--------------0--------17 р-.

  2018 р.

  2019 р.

  2020 р.

  Усього, в т.ч.

  440,0

  440,0

  440,0

  440,0

  440,0

  Бюджет міста Чорноморська

  440,0

  29360002222440,0

  4   186740,0

       291440,0

  33     14133350533505440,0

   

   

   

   

                            Секретар міської ради                                                                                                             О.Р. Боровська

   

                 Додаток 3

                    до рішення Чорноморської міської ради

                                                                                                                                                                                         Одеської області                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                             від  12.04.2018 № 332-VII        

   

   

  Завдання та заходи Міської цільової програми розвитку інформаційної системи містобудівного кадастру

   на території Чорноморської міської ради Одеської області на 2018-2020 роки

   

  Найменування

  завдання

  Найменування

   показника

  Значення показника

  Найменування

  заходу

  Головний

  розпорядник

  бюджетних коштів

  -------------------- 

  Відповідальний     

       виконавець

  Джерела

  фінансування

  (бюджет            м. Чорно

  морськ)

  Прогнозний

  обсяг

  фінансових ресурсів

  для виконання завдань,

  тис. грн

  У тому числі

  за роками

  усього

  за роками

  20201817

  2019

  2020

   

   

  2020187

  2019

  2020

   

  1. Формування Служби містобудівного кадастру в м. Чорноморську

   

   

   

  Підготовчий етап

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інвентаризація та актуалізація   містобудівних та картографічних матеріалів, створення цифрової топооснови міста

   

   

   

   

   

  1.1. Проведення інвентаризації  наявних  матеріалів, дані яких передбачається ввести до МБК*). Розроблення технічного завдання на створення ГІС**)  системи та геопорталу МБК

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  ---------------------Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

  Бюджет                м. Чорно морська

  х

  х

  х

   

   

  -

   

  -

                                                                                                                                                                                    2018        2019     2020

  Формування  Служби містобудівного кадастру

   

   

   

   

   

   

  1.2. Оновлення топографічних матеріалів та переведення із місцевої системи координат в систему УСК 2000 (МСК-51)

   

   

   

   

  750

   

   

   

   

   

   

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Обладнання та ПЗ***) для функціонування технічного комплексу ГІС

  (робоче місце)

  2

  -

  1

  1

  -

  1.3. Розроблення уніфікованої  системи електронного документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними, інформаційного забезпечення (структури бази даних) ГІС та геопорталу  МБК. Встановлення та розроблення прикладного програмного забезпечення ГІС і геопорталу МБК. Технічна підтримка.

  1.4. Формування інформаційних  ресурсів МБК та введення в  експлуатацію  ГІС  системи  і  геопорталу МБК

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  ------------------

  Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеської області

  Бюджет                м. Чорно

  морська

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Функціонування Служби містобудівного кадастру в м. Чорноморську

                                                                                                                                                                                                                   2018      2019     2020

  Удосконалення діяльності інформаційної системи містобудівного кадастру

  Комплект обладнання для зберігання та захисту інформації

  2

  -

  1

  1

   

  2.1. Встановлення комунікаційних   каналів  обміну  інформацією  з розподіленими базами даних. Організація системи  захисту інформації  (КСЗІ) та доступу до інформаційних ресурсів МБК. Налаштування інформаційно-комунікаційної     системи обміну інформацією та робіт  з  планового  введення  даних до БД  МБК; формування і видача на запит кадастрових документів та довідок.

   

  2.2. Експлуатація ГІС і

  геопорталу МБК,

  поточне введення   та адміністрування інформаційних ресурсів МБК

   

   

   

   

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  ------------------

  Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської  міської ради Одеської області

  Бюджет              м. Чорно

  морська

   

  105

   

  -

  -

  105

   

   

  Послуги з розроблення сервісів обліку

  та обміну кадастровими даними

   

   

   

   

   

  2.3 Системне адміністрування та розробка програмного забезпечення Служби МБК

   

   

  558

  186

  186

  186

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом за Програмою, в т.ч.

  1413

  936

  186

  2910

  0

   

   

   

   

   

   

   

  -

  131-0,0

  4-40,0

  720,0

  80,0

  70,0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                   
  
   
  *) МБК – містобудівний кадастр
  **) ГІС – гео-інформаційна система
  ***) ПЗ – програмне забезпечення
  ****) БД – база даних
  
   

   

                                                   Секретар міської ради                                                                                                             О.Р. Боровська

   

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань