ПРОГРАМА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ м.ЧОРНОМОРСЬКА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

  Міська програма

  ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ м.ЧОРНОМОРСЬКА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ

  1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Чорноморська міська рада Одеської області

  2.

  Розробник Програми

  Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

  3.

  Відповідальний виконавець Програми 

   

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області

  4.

  Учасники Програми 

   

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області, відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області,     КП «Міське управління житлово-комунального господарства» Чорноморської міської ради Одеської області,

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області,  

   КП «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області

  5.

  Назва розпорядчих документів на підставі яких розроблено Програму

  Закон     України  «Про  місцеве самоврядування  в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного    середовища», Закон України «Про державно-приватне партнерство», Закон України «Про захист тварин від жорстокого    поводження», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів», наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України  «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної   політики    України   на  період   до 2020 року», Рішення Одеської обласної ради «Про затвердження Комплексної програми  охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки»

  6.

  Термін реалізації Програми

  2017-2020 роки

  7.

  Етапи виконання Програми

   

  І - 2017-2018 роки

  ІІ- 2019-2020 роки

  2.ВСТУП

       Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та  забезпечення  екологічної  безпеки  на території м. Чорноморська Одеської області    на  2016-2020 роки  розроблена згідно з рішенням сесії  Чорноморської міської  ради  Одеської області    № 38- VІІ  від 12.03.2016 р.     

       Програма підготовлена на підставі діючого в Україні природоохоронного законодавства та нормативних актів Кабінету Міністрів України, і передусім, орієнтована на виконання стратегічних цілей та завдань, які визначені Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 роки», рішенням Одеської обласної ради «Про затвердження Комплексної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки».

       Під час розробки  Програми використані матеріали та пропозиції управлінь і комунальних підприємств  Чорноморської міської ради, Департамента екології та природних ресурсів в Одеській області та інших установ.

       Варто відзначити, що місто  Чорноморськ в екологічному аспекті є відносно благополучним містом. Разом  з  тим екологічна ситуація у місті  зумовлена специфічним для нього, тісно переплетеним комплексом природних, містобудівних, інженерних, соціально-економічних та інших умов й ускладненими у зв’язку з цим спробами її поліпшення. Вона також характеризується  недостатньою здатністю природного середовища до самопідтримання й самовідновлення. У зв’язку з цим, оцінка існуючого стану природного середовища та аналіз екологічної ситуації у місті проведено за основними компонентами цього середовища в контексті загальноприйнятих індикаторів, специфіки   регіональної і загальнодержавної систем управління у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

       За даними Головного управління статистики  в Одеській області, (станом на 01.01.2016 р.) у  місті  працює  43 великих промислових підприємства та майже 2767 малих підприємств. Спостерігається інтенсивний розвиток портово-промислового комплексу, туристичної галузі та галузі інформаційних технологій.  

                                

   3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

   

       Використання природних ресурсів і пов’язане з ним відповідне навантаження на навколишнє природне середовище  - це та сфера людської діяльності, яка визначає широке коло соціальних, економічних та екологічних проблем, на розв'язання яких спрямована Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів  та   екологічної  безпеки   на  території    м.Чорноморська   Одеської   області на

  2017-2020 роки.

      При цьому поява нових глобальних викликів стосовно збереження та відтворення  навколишнього природного середовища змушує змінити підходи щодо ефективності та результативності подальшого економічного розвитку й оцінки його з урахуванням  сучасних пріоритетів та  наявності екологічних ризиків.

      Врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі планування екологічної політики, планів і програм розвитку повинно стати обов’язковим процесом  та привести в майбутньому до збалансованості трьох складових розвитку (економічної, екологічної та соціальної), що й зумовлює пріоритетні напрями  сталого розвитку міста Чорноморська Одеської області.         

      Програма розроблялася з урахуванням тенденцій геополітичного, макроекономічного, соціального і науково-технічного потенціалу розвитку міста. Тому необхідно забезпечити постійний моніторинг реалізації  цієї Програми та періодичне уточнення передбачених нею обсягів і термінів виконання робіт з урахуванням цінових  та інших факторів.

       Сучасний стан навколишнього природного  середовища м. Чорноморська Одеської області здійснений на підставі аналізу стану компонентів довкілля: атмосферного повітря, водних ресурсів (водопостачання, водоспоживання, водовідведення, поверхневі водойми), зелених насаджень, тваринного світу, земельних ресурсів і ґрунтів, а також поводження з відходами, проявів небезпечних морфодинамічних процесів, акустичного забруднення, екологічної освіти і роботи з громадськістю, реалізації програми моніторингу.

      Оцінка тенденцій передбачала порівняння основних екологічних параметрів у розрізі останнього десятиріччя.

             

  3.1. Атмосферне повітря  

          

      Екологічну ситуацію повітряного басейну м. Чорноморська Одеської області визначають такі основні джерела забруднюючих речовин, як автотранспорт та промислові підприємства. Близько 75% забруднюючих речовин місцевого походження припадає на викиди автотранспорту, 25% – на промислові об'єкти і комунально-побутове господарство.

      Інтенсивний рух транспортних засобів на перехрестях вулиць міста зумовлює незначні підвищення рівня атмосферного забруднення свинцем, який викидається в повітря з вихлопними газами при згорянні етильованого бензину.    

      З 2009 року кількість забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря промисловими підприємствами у м. Чорноморську Одеської області, залишається на одному рівні та становить прядка 1,1 тис.тони/рік.

     Серед забруднюючих речовин найпоширенішими залишаються оксиди вуглецю, оксиди азоту, ангідрид сірчистий. Оксиди вуглецю та азоту утворюються при згорянні палива, тому основними джерелами їх надходження в атмосферу є комунальні та промислові котельні міста. Рідше зафіксовано викиди свинцю, аміаку, сірчистого газу.

      У м. Чорноморську Одеської області перевищень радіоактивного забруднення не виявлено.

   

  3.2. Водні ресурси

   

      Система водопостачання міста складається з водопровідних мереж – 190,1 км, каналізаційних мереж – 100,9 км, однієї каналізаційної насосної станції другого підйому, 22 підкачуючих станцій, станції знезараження води та резервуарів чистої води загальним об’ємом 44,2 тис. м3, що становить 85% добової подачі води у мережу. 

      Рішенням Чорноморської міської ради від 13.06.2013 року  № 345-VI «Про    прийняття    до    комунальної     власності     територіальної     громади  м. Чорноморська цілісного майнового комплексу очисних споруд-структурного підрозділу державного підприємства «Чорноморський морський торговельний порт» (комплекс будівель та споруд №2, Дальницька сільська рада, Овідіопольський  район   Одеської   області)»,   очисні   споруди,   що  знаходяться   на   балансі ДП   «Чорноморський    морський    торговельний    порт»,   передані КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області.

      Річні витрати стічних вод – 5 343 481 м3/рік (станом на 2010 рік з урахуванням 10% -ного збільшення річних обсягів міських стоків за рахунок запланованого розвитку міста, Чорноморського морського порту, портових операторів, підключення до очисних споруд баз відпочинку Овідіопольського, Білгород- Дністровського районів). Максимальна часова витрата 966,9 м3/рік  (з урахуванням 10% -ного збільшення витрат).

      На даний час на очисні споруди надходять стічні води з вмістом забруднюючих речовин, які значно перевищують їх проектні величини концентрацій: азот амонійний в 3,0-4,5) рази, фосфати - в 1,7 рази, органічні речовини по БПК 5 - в ( 1,2-1,6) рази і т.д.

      Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства житлово-комунального господарства та виробничих підприємств, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80 % зворотних вод.

     Стічні води, що надходять на очистку, - складні багатокомпонентні системи, до складу яких входять забруднюючі речовини, а саме: розчинений кисень, зважені речовини, мінералізація, сульфати, хлориди, нітрати, нітрити, фосфати, нафтопродукти та інше.

     Нагляд здійснює лабораторія Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Відомча та контролююча лабораторії сертифіковані. При виконанні аналізів стічних і поверхневих вод використовують єдину нормативно-технічну базу.

     Відведення  очищених стічних  вод  очисними спорудами здійснюється у Чорне море в районі  с. Санжейка.

     Водний об'єкт контролюється по тим же забруднюючим речовинам, що і зворотні води, за винятком показників «ГПК» і «перманганатная окислюваність», визначення яких в морській воді утруднено.

     У 2015 році в поверхневі водойми скинуто 4,0 млн. м3 зворотних вод, що в порівнянні з 2011 роком менше на 5,6 млн. м3, і є результатом введення в експлуатацію каналізаційної насосної станції, яка забезпечує перекачування на Чорноморські міські каналізаційні очисні споруди стічних вод з ряду об’єктів міста.

     На обліку в Департаменті екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації значаться 25 підприємств, що мають на своєму балансі артезіанські свердловини та повинні отримати дозволи на спеціальне водокористування або провести комплекс заходів з ліквідаційного тампонажу/консервації недіючих артсвердловин. 

   

  3.3.Відходи

   

      У результаті діяльності підприємств, баз відпочинку, інших об'єктів міської інфраструктури утворюються відходи усіх класів небезпеки, що підлягають переробці шляхом поховання, знешкодження, знищення, утилізації.  Вирішення проблеми знешкодження, переробки та утилізації промислових відходів та окремо зібраних їх компонентів у місті повинно забезпечуватись суб’єктами господарської діяльності які є їхніми власниками відповідно до вимог чинного екологічного законодавства.

       Збір та вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради здійснюється на підставі норм утворення побутових відходів, затверджених рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 26.02.2009 року № 432 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради».

       За період з 2011 по 2015 роки від житлових будинків міста Чорноморська було зібрано та вивезено 590,74 куб.м побутових відходів, в тому числі:

  • твердих побутових відходів – 535,38 куб.м;
  • великогабаритних відходів – 55,36 куб.м.

      Проблема твердих побутових відходів з кожним роком  все більше загострюється. Самовільні стихійні звалища призводять до забруднення атмосфери, поверхневих та грунтових вод, грунтів тощо.  Вирішення проблеми шляхом захоронення на спеціалізованих полігонах не актуально, морально і фізично застаріло. Сучасні підходи в поводженні з твердими побутовими відходами  пов’язані із сортуванням та подальшим використанням окремих компонентів відходів, як вторинної сировини. У складі ТПВ знаходяться цінні складові: бумага, картон, скло, полімерні матеріали, метали та інше. Первинне сортування відходів - це  практичний  засіб  зменшити  навантаження на полігони та скоротити кількість сміття, що вивозиться.

       Актуальним питанням у сфері поводження з ТПВ є робота по залученню інвесторів та інвестицій в будівництво станцій з первинного сортування сміття, підтримка підприємств даної галузі, які займаються повним циклом: від організації контейнерних ділянок, вивозу ТПВ та їх сортування, утилізації або захоронення на полігоні.

   

  3.4. Зелені насадження

   

       Зелена зона міста Чорноморська Одеської області за призначенням включає:

  • зелені насадження загального користування (розташовані на території парків, скверів та інших територій, які мають вільний доступ для відпочинку);
  • зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, баз відпочинку, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ тощо);
  • зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж вулиць,  на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових  підприємств,  кладовищ, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні насадження, насадження розсадників, квітникарських господарств).

       На обслуговуванні комунального підприємства «Зеленгосп» Чорноморської міської ради Одеської області знаходиться майже 340 773 кв.м. загальної площі зеленої зони, а саме: хвойних дерев – 2 665 шт., листяних дерев – 3 719 шт, кущів – 4 664 шт, також, квітники, живі огорожі.

       Зелені насадження - важлива складова частина міського господарства. Вони займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, поліпшують мікроклімат міської території, створюють хороші умови для відпочинку на відкритому повітрі, оберігають від надмірного перегрівання грунту, стін будинків і тротуарів. Тому необхідно зберігати та відновляти природні зелені масиви у житлових зонах.

        Проблема створення, відновлення, охорони зелених насаджень міста з врахуванням природних умов та антропогенних впливів, залишається актуальною. Протягом 2015 р. у межах м.Чорноморська Одеської області було видалено майже 1000 сухостійних, аварійних та  буреломних дерев. Приоритетним завданням є  збереження та відновлення зелених насаджень на території міста, поетапна заміна тих зелених насаджень, які мають незадовільний стан.

   

        У межах Чорноморської територіальної громади відсутні об’єкти  природно-заповідного фонду. Однак, дорученням Одеської обласної адміністрації від 24.02.2016 р. № Д/01/02-14/9 запропоновано проведення необхідних заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, збільшення площі природно-заповідного фонду.

         За даними Головного управління Держкомзему в Одеській області станом на 01.01.2015 року загальна площа екомережі м.Чорноморська складає 0,545 тис. га, в тому числі: прибережна захисна смуга – 0,0344 тис.га, рекреаційні території – 0,2185 тис.га,  відкриті  землі   без   рослинного  або з незначним покровом – 0,0567 тис.га, пасовища/сіножатті – 0,0309 тис.га.

       Збереження рослинного різноманіття  має важливе значення як для окремих країн, так і для людства в цілому. Охорона, збереження та відтворення рослин, які знаходяться під загрозою зникнення в Одеській області, здійснюється відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Україною, Червоної книги України та відповідно до Переліку видів тварин і рослин, які підлягають особливій охороні на території Одеської області, затвердженого рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року  № 90-VІ.

    

    3.5.Акустичний фон

   

       До основних антропогенних забруднювачів довкілля міста (крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими підприємствами, забруднень від усіх видів транспорту) належать також транспортні та виробничі шуми .

       Акустичний режим м.Чорноморська Одеської області в значній мірі залежить від транспортного навантаження громадського та промислового призначення.  В межах Чорноморської територіальної громади розміщується вантажна залізнодорожна станція «Іллічівськ», яка забезпечує проходження вантажів, що спрямовані до ДП «ЧМТП». Цілодобова робота залізничного транспорту,  розміщення  житлової  забудови  поблизу залізничного полотна, відсутність шумозахисних заходів (будівництво стінок, зелені насадження тощо) та відкритий простір навколо призводять до негативного впливу на мешканців міста, сел.Олександрівка та сусіднього  с.Молодіжне.

       Питання захисту прилеглої території від шуму залізниць дуже актуальне і потребує негайного вирішення.

    

  3.6. Земельні ресурси та грунти

   

       Пріоритетні завдання  м. Чорноморська Одеської області  у даному напрямі полягають в упровадженні дієвого механізму створення сприятливих умов для життєдіяльності  населення на зсувонебезпечних територіях, зменшення завданих зсувами матеріальних збитків та ризику виникнення  надзвичайних  ситуацій техногенного і природного характеру.

       У зв’язку з тим, що місто Чорноморськ  розташовано на узбережжі Чорного моря і Сухого Лиману, має місце розвиток небезпечних геологічних процесів, в основному, на Чорноморському та Сухолиманському узбережжях, а саме:  абразія, зсувні процеси та ерозія. На сьогодні у прибережній зоні мису Бугово від бази відпочинку «Дружба» до яхтклубу склалася така ситуація:

  • територія бази відпочинку ДП «ЧМТП» «Райдужний» вже 3 роки закрита у зв’язку з повним руйнуванням;
  • територія причалу №114 досягла такого стану руйнування будівель, споруд та комунікацій, що представляє небезпеку для людей та унеможливлює експлуатацію причалу за його цільовим призначенням;
  • території, прилеглі до верхньої бровки зсувних схилів, також динамічно руйнуються;
  • під загрозою напірний каналізаційний колектор, який розташований в зоні зсуву та може бути порушений, що приведе до забруднення навколишнього природного середовища, виникнення санітарно-епідеміологічної та екологічної катастрофи.

     На основній території небезпечні геологічні процеси практично не мають розвитку.

   

  3.7. Тваринний світ

   

       Одним із важливих критеріїв належності до європейської цивілізації є ставлення суспільства до тварин.

       На території міста Чорноморська Одеської області приблизно кожна 10-та родина має домашню тварину. Для людини є природним утримання домашніх улюбленців. Однак  неконтрольоване розмноження тварин і безвідповідальне ставлення  їх власників призводить до постійного збільшення кількості безпритульних тварин. Перебування великої кількості безпритульних тварин на території міста призводить до погіршення його санітарно-епідеміологічного та екологічного стану, якості життя мешканців і гостей міста.   При цьому в місті не налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин. Облік і реєстрація домашніх тварин не охоплює їх в повному обсязі. Відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин. 

        Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на довгострокову перспективу.

        Відповідно до інформації органів санітарно-епідеміологічному нагляду, в місті склалася неблагополучна ситуація з кількістю звернень громадян, покусаних собаками (щорічно зростає кількість таких звернень). Зберігається загроза виникнення епідемії сказу безпритульних тварин.

       На території м. Чорноморська Одеської області не організовані у достатній кількості місця і зони вигулу собак. Власники здійснюють вигул собак на територіях загального користування, в зелених і рекреаційних зонах, що сприяє створенню умов для високого рівня ризику зараження населення, насамперед, дітей. Таким чином, рішення даної проблеми вимагає прийняття невідкладних заходів  з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Чорноморську Одеської області, які будуть спрямовані на цивілізоване вирішення ситуації шляхом зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами, а також донесення до суспільної свідомості населення стандартів гуманного поводження з тваринами.

   

  3.8. Формування екологічної свідомості

   

       Людство сьогодні стало перед проблемою зміни позиції відносно використання і охорони природного середовища, що вимагає структурних змін у пізнанні природи, екологізації та біологізації мислення та свідомості. Екологізація суспільства починається, перш за все, з достатнього рівня знань окремої людини у галузі екології (з екологічної освіти).    

        На рівні загальноосвітньої школи у місті Чорноморську екологічне виховання здійснюється в позашкільному закладі міського відділу освіти  «Центр еколого-натуралістичної творчості» (ЦЕНТУМ), на базі якого вже понад 7-ми років працює музей живої природи та 13-ть безкоштовних для вихованців гуртків. Екологічне спрямування мають шкільні програми з біології та хімії, створено спеціальні програми з екології, розроблено оригінальні методики екологічного виховання. У деяких школах введено факультативні курси екологічного змісту, такі як: «Харчування та здоров’я», «Основи екології», «Біоетика», «Життя, як особлива форма існування», «Людина і природа». Учні чорноморських шкіл беруть активну участь в екологічних акціях і проектах, розробляють екологічні стежки та подорожують ними. Щороку проводяться  «Дні довкілля»,  семінари, конкурси, конференції для школярів та студентів, інші культурно-масові заходи екологічного спрямування, що супроводжується виданням поліграфічної продукції та  створенням й поповненням екологічної відеотеки. Також забезпечується функціонування екологічних літніх таборів. Існує потреба в продовженні реалізації заходів, спрямованих на розвиток екологічної освіти та просвіти мешканців міста (створення „зелених класів”, гуртків екологічного спрямування, формування фондів публічних та шкільних екологічних бібліотек і відеотек, забезпечення інформування населення про стан довкілля).

  Вбачається сенс у продовженні реалізації заходів, спрямованих на:

  - розвиток екологічної освіти дошкільників, учнівської молоді та громадськості;

  • підвищення кваліфікації управлінців та працівників підприємств, до компетенції яких належать питання охорони навколишнього природного середовища.

       Враховуючи сучасний стан екологічної складової в освітніх програмах навчальних закладів міста та потребу у формуванні комплексної системи екологічного світогляду населення, необхідно забезпечити:

  -  розробку міської концепції екологічної освіти та культури;

  - безперервність і цілісність екологічних знань на всіх ланках освітнього процесу, починаючи з дошкільного виховання;

  - систематичне проведення просвітницьких та ековиховних заходів,  спрямованих на пропаганду екологічно безпечного способу життя;

  - забезпечення участі громадськості у прийнятті важливих рішень, спрямованих на розв’язання екологічних проблем міста.

   

  3.9 Система екологічного моніторингу

   

       Спостереження за станом навколишнього природного середовища м.Чорноморська Одеської області відбувається шляхом   проведення інструментально-лабораторних досліджень води, ґрунту, атмосферного повітря.

        Щороку спеціалізованою лабораторією СЕС в 18 контрольних точках міста проводяться заміри рівня забруднення атмосферного повітря на предмет відповідності санітарно-гігієнічним вимогам. Дослідження проводяться по 11 забрудюючим речовинам.  За результатами замірів можна зробити висновок, що впродовж декількох останніх років рівень атмосферних забруднень у м.Чорноморську Одеської області відповідає  нормативним.

   

  ЧАСТИНА 4. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ  МІСЦЕВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

   

       Метою програми є визначення пріоритетних напрямів  екологічного розвитку міста   задля  гармонійного поєднання соціально-економічного розвитку, забезпечення умов для проживання та відпочинку населення м.Чорноморська Одеської області.

      Основними стратегічними орієнтирами забезпечення гармонізації еколого-економічних відносин у місті повинні стати:

  - посилення ролі та відповідальності органу місцевого самоврядування у вирішенні екологічних проблем;

  - постійне впровадження та посилення управління інноваційними процесами, вдосконалення екологічно чистих технологій, поширення стандартів екологічного менеджменту тощо;

  - забезпечення чіткого розмежування  місцевих повноважень з одночасним посиленням їх відповідальності щодо підвищення рівня інновативності в еколого-економічній сфері та дієвості еколого-економічних реформ.

       Важливо  визначити ключові  пріоритети міста, враховуючи те, що основним методологічним аспектом теорії пріоритетів є саме правильне визначення цілей і функцій пріоритетного розвитку. При цьому цілі пріоритетного розвитку визначають, виходячи із суперечності між зростанням потреб і можливостями їх задоволення. Загалом можна стверджувати, що до найважливіших напрямків взаємодії  на міському рівні у розв'язанні соціально-економічних та екологічних проблем слід віднести:

  - комплексне використання природних ресурсів, особливо рекреаційних, враховуючи особливості економіко-географічного розташування міста;

  - планування, розробку програм соціально-економічного розвитку, проектів виробництв, реалізація яких вимагає тісного співробітництва декількох територій;

  - розвиток транспортного господарства міжобласного значення відповідно до європейських стандартів, що вимагає об'єднання зусиль відповідних органів, зацікавлених територіально-адміністративних утворень;

  - вирішення актуальних питань щодо охорони природного середовища, екологічного захисту довкілля, природоохоронних та соціально-економічних проблем, взаємодія у сфері фінансово-кредитної системи.

       Закладення передумов переходу до сталого розвитку міста і досягнення екологозбалансованого природокористування повинно бути пов’язано зі створенням умов щодо реалізації дієвої екологічної політики  на міському рівні, яка направлена на зниження ресурсоємності виробництва, раціоналізацію процесів природокористування, стабілізацію та покращення екологічної ситуації.

       При цьому міська екологічна  політика є складовою частиною національної  екологічної політики та стратегії соціально-економічного розвитку України, а також тісно пов'язана із здійсненням адміністративної реформи та впорядкуванням адміністративно-територіального устрою, і реалізується  шляхом  здійснення   органами місцевого самоврядування системи заходів для забезпечення ефективного комплексного управління еколого-економічним та  соціальним розвитком  міста.

       У відповідності до сучасних глобальних викликів вагомим компонентом та смисловим наповненням  ключових векторів міської екологічної політики  повинна стати стратегія трансформаційних зрушень на засадах «зеленої» економіки. При цьому вагомою її домінантою, що визначає конкурентоспроможність та економічну привабливість  міста, є спроможність щодо забезпечення сприятливих та екологозбалансованих умов проживання населення.

   

  Пріоритети міської  екологічної політики

   

      Враховуючи сучасну екологічну ситуацію та стан основних компонентів довкілля  було визначено першочергові завдання для реалізації основних пріоритетів екологічної політики м.Чорноморськ :

    - оптимізація системи накопичення, транспортування, зберігання, утилізації відходів промислових та побутових відходів:

  - збільшення обсягу  заготівлі, утилізації та використання відходів як вторинної сировини;

  - запровадження новітніх технологій утилізації твердих побутових відходів;

  - впровадження системи безпечного поводження з медичними відходами;

  - зменшення забруднення атмосферного повітря:

  - оптимізація руху транспорту за рахунок збільшення пасажирських перевезень екологічно-чистими видами електротранспорту;

  - виконання програми енергозбереження та збільшення частки альтернативних джерел енергії;

  - визначення цільових показників вмісту небезпечних речовин в атмосферному повітрі (зокрема для важких металів та стійких органічних забруднюючих речовин) з метою їх врахування при виборі технологічних процесів при новому виробництві.

  - поліпшення техногенно-екологічного стану території, захист земель від  абразії, зсувних процесів та ерозії:

   - визначення оцінки ризику та необхідних заходів щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності  населення на зсувонебезпечних територіях на Чорноморському та Сухолиманському узбережжях;

  - розроблення  програми дій щодо  екологобезпечного розвитку туризму та рекреації в прибережній смузі  та прилеглих зонах;

  - збільшення кількості зелених насаджень та створення єдиної системи управління комплексною зеленою зоною міста для забезпечення збільшення її біотичного і ландшафтного різноманіття.

  - тваринний світ: розроблення та впровадження дієвих заходів щодо гуманних способів утримання та зменшення кількості безпритульних тварин.

  - підвищення рівня екологічної освіти, виховання та формування екологічного світогляду  управлінців та  мешканців міста: 

  - підвищення кваліфікаціїта координації  регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо;

  - вдосконалення системи екологічного управління шляхом розроблення та впровадження системи критеріїв для визначення першочерговості  реалізації та фінансування природоохоронних заходів, підвищення рівня кадрової підготовки.

       Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що подальше економічне зростання міста Чорноморська Одеської області на інноваційних засадах   можливе лише за таких умов:

  - раціонального використання унікального рекреаційного потенціалу, як складової забезпечення моделі еколого-збалансованого природокористування;

  - формування ефективної екологічної  політики міста, яка б базувалася на паритеті останніх науково-технічних досягнень та принципів державно-приватного партнерства,

  - розробки моделі інвестиційно-інноваційного розвитку міста, що забезпечить умови трансформації результатів наукових досліджень в ресурсо- та енергозберігаючі, наукоємні, мало- і безвідходні технології та конкурентоспроможні товари та послуги.

   

  ЧАСТИНА 5. МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ  ПРОГРАМИ

   

       Програма повинна виконуватися шляхом визначення екологічних пріоритетів, формування стратегії та організаційних рішень  на виконання наступних основних завдань:

  - вжиття заходів щодо очищення атмосферного повітря від забруднення шкідливими викидами промислових підприємств та транспортних засобів з дотриманням забезпечення відповідної  якості повітря;

  -  вжиття заходів щодо зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний стан прибережної зони Чорного моря;

           - вжиття заходів щодо зменшення впливу промислових та побутових відходів на довкілля;

           - вжиття заходів щодо поліпшення техногенно-екологічного стану територій, захисту земель від абразії, зсувів та ерозії;

  - спостереження за станом навколишнього природного середовища;
              - проведення інструментально-лабораторних досліджень води, ґрунту, атмосферного повітря, відходів, інформування про це населення.

   

  Фінансове забезпечення.

   

       Реалізація заходів Програми може бути здійснена за рахунок коштів державного тамісцевого бюджетів, коштів грантів міжнародних організацій, а також інших джерел.

     Перелік заходів Програми наведено в частині 6.

   

  Головні складові  економічного механізму природокористування:

  -плата за спеціальне використання природних ресурсів;

  -плата за забруднення навколишнього природного середовища та інші види шкідливого впливу на довкілля;

  -підтримка і стимулювання впровадження екологічно чистих технологій;

  -створення фінансової зацікавленості суб’єктів господарчої діяльності у впровадженні заходів з охорони  довкілля на засадах «зеленої» економіки.

       Довготерміновим завданням є перехід до переважного фінансування профілактичних заходів, скерованих на попередження забруднення довкілля, забезпечення переходу до європейських екологічно безпечних норм і стандартів, до інтегративного просторового планування, впровадження фінансових механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних змін; застосування добровільних угод про партнерство між представниками органів влади, бізнесу та громадських організацій.   У даному контексті необхідно зазначити, що на сучасному етапі важливо забезпечити максимально повну реалізацію економічного потенціалу міста у стратегії формування високопродуктивної еколого-економічної системи, що можливо лише за рахунок реалізації курсу «зеленої» економіки.

   

  Інформаційне та науково-методичне забезпечення реалізаціїПрограми

    

       З метою виваженого та ефективного впровадження Програми необхідно забезпечити відповідне науково-методичне супроводження та аналітично-інформаційну та консультативну підтримку.

       Реалізація Програми потребує проведення наукових робіт щодо:

  - розробки міського Плану дій з охорони довкілля;

  -  оцінки впливу  окремих компонентів довкілля на стан здоров’я мешканців;

  - прогнозування активізації небезпечних морфо-динамічних процесів та інженерний захист території,

  - забезпечення екологічного менеджменту;

  - розробки та реалізації проектів, які забезпечують зменшення об’ємів стічних вод і газо- пилевикидів, мінімізації надходження в навколишнє середовище токсичних сполук, впровадження оборотних систем промислового водоспоживання;

  - широкого впровадження екологічно безпечних маловідходних вітчизняних технологій, що відповідають світовому рівню;

  - опрацювання нових технологій ресурсозбереження і поведінки з промисловими та побутовими відходами;

  - серії тематичних  навчальних тренінгів з метою підвищення кваліфікації управлінців та інформування громадськості.

  Управлінські  функції в межах  Програми:

  -впровадження економічного механізму природокористування;

  -здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;

  -проведення державної екологічної експертизи;

  -проведення локального та об’єктного екологічного моніторингу;

  -регулярне періодичне інформування населення, зацікавлених підприємств та організацій про стан довкілля.

  Міжнародне співробітництво та участь в міжнародних проектах

   

       Для забезпечення успішної реалізації Програми  необхідно продовжувати співпрацю як на міжнародному, так і на локальному рівні, активізувати участь міської влади у реалізації проектів спільно з іншими міжнародними та місцевими організаціями, вести постійний пошук додаткових фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів. Необхідно продовжувати вже існуючу плідну співпрацю та розвивати нові контакти та ініціативи.

        Зокрема, це :

  • налагодження механізмів міжнародної співпраці на принципах державно-приватного партнерства;
  • залучення державних, європейських консультантів та координаторів з метою участі міської ради в міжнародних грантових проектах та програмах;
  • розробка міського Плану дій з охорони довкілля на засадах принципів «зеленої економіки», а саме в форматі  ресурсо- та енергозбереження, розвитку пріоритетних рекреаційних зон та приморського туризму;
  • вивчення та сприяння впровадженню кращих сучасних практик щодо переходу від «затратних» моделей поводження з ТПВ до прибуткових та ресурсоощадних практик з пріоритетом їх вторинного використання;
  • підтримка існуючих систем міжнародної сертифікації якості довкілля (у т.ч. «Блакитний прапор», «Місто найкращого благоустрою») та впровадження нових систем сертифікації за стандартами ISO 9000, ISO 14000, що спричине підвищення туристичного іміджу міста та економічної привабливості для інвестицій тощо;
  • прийняття дієвих заходів в питаннях поводження з безпритульними тваринами гуманним шляхом та покращення системи життєзабезпечення населення міста.

   

  ЧАСТИНА 6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ   РЕСУРСІВ  ТА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  НА ТЕРИТОРІЇ  м.ЧОРНОМОРСЬК  ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  НА  2016-2020 роки

   

                                   

   

  Напрямки  діяльності  та  заходи  Програми  охорони  довкілля,  раціонального  використання  природних ресурсів   та  забезпечення  екологічної  безпеки  на  території  м. Чорноморськ  Одеської  області 

  на 2017-2020 роки

   

  № п/п

  Заходи

  Виконавці

  Строк виконання заходу, роки

  У т.ч по роках

  Очікуваний результат

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  1. Охорона та раціональне використання водних ресурсів

  1.1

  Ліквідаційній тампонаж артезіанських свердловин, за адресами: вул. Перемоги, 34 (сел. Олександрівка (колишнє водогосподарство ІСРЗ); вул. Транспортна,11 (водогосподарство КП «Чорноморськводоканал»);

  вул. Парусна, 4б; свердловини № 1 та № 2  на території каналізаційних очисних споруд КП «Чорноморськводоканал»); комплекс будівель та споруд № 2 в Дальніцькій с/раді Овідіопольського району

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Запобігання забрудненню підземних вод

  1.2

  Встановлення необхідного обладнання на діючих артсвердловинах для автоматичної передачі даних, підключених до автоматизованої системи обліку

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

   

  +

  +

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціо-нального ви-користання вод

  1.3

  Придбання каналізаційного насосу  для безперебійної роботи каналізаційної насосної станції по вул. Пляжна

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017

  +

   

   

   

   

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.4

  Заміна системи аерації в аеротенку № 2 на каналізаційних очисних спорудах м.Чорноморськ (реконструкція каналізаційно-очисних споруд)

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2019

   

  +

  +

  +

   

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.5

  Будівництво госппобутової каналізації вул. Олександрійської у м. Чорноморськ

  УКБ Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.6

  Будівництво госппобутової каналізації сел. Олександрівка ( 19 км. мереж та 5 КНС)

  УКБ Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.7

  Будівництво госппобутової каналізації с. Малодолинське ( 22,6 км. мереж та 2 КНС)

  УКБ Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Запобігання забрудненню довкілля

   

  1.8

  Реконструкція каналізаційних очисних споруд міста

  КП «Чорноморськводока-нал» Чорноморської міської ради Одеської обл

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.9.

  Проектування та будівництво очисних споруд для очищення зливових вод

  УКБ Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

   

   

   

   

   

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.10

  Забезпечення очищення зворотних вод до показників, передбачених регламентами ЄС

  КП «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Запобігання забрудненню довкілля

  1.11

  Встановлення водоочисного обладнання у дитячих та лікувальних закладах

  Міський відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Санітарно-епідеміологічна безпека населення

  1. Охорона атмосферного повітря

  2.1

  Моніторингові дослідження рівня забруднення атмосферного повітря в межах Чорноморської територіальної громади

  Спеціалізовані лабораторії

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Контроль за рівнем забруднення атмосфери

  2.2

  Проведення дослідницьких робіт по впливу промислових підприємств на атмосферне повітря житлової забудови

  м. Чорноморськ

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області

  2017

  +

  +

   

   

   

  Контроль за рівнем забруднення атмосфери

  2.3

  Автоматизація спостережень та здійснення ефективного екологічного контролю за забрудненням навколишнього природного середовища, зокрема забрудненням атмосферного повітря підприємствами міста (функціонування автоматизованої системи із застосуванням можливостей дистанційного управління та сучасних методів оброблення даних, їх аналізу та подальшої оцінки для отримання достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища)

  Підприємства міста

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Контроль за рівнем забруднення атмосфери

   

  2.4

  Впровадження сучасних виробничих технологій, енергоефективних та ресурсозберігаючих технологій, реконструкція та модернізація обладнання промислових підприємств

  Підприємства міста

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Запобігання забрудненню довкілля

  2.5

  Включення до конкурсної документації при проведенні закупівель на пасажирські перевезення міських маршрутів обов'язкового підтвердження відповідності автотранспорту вимогам екологічного стандарту не нижче  «Євро-3», «Євро-5»

  Автотранспортні підприємства

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Зменшення антропогенного впливу на атмосферне повітря

   

  2.6.

  Науково-консультативне супроводження  розробки системи заходів  щодо енергозбереження та впровадження альтернативних джерел енергії на засадах «зеленої» економіки

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

   

   

   

   

   

  Зменшення антропогенного впливу на атмосферне повітря

  2.7.

  Перенесення автостанції та місць відстоювання автотранспорту за межі міста Чорноморська

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017

   

   

   

   

   

  Зменшення антропогенного впливу на атмосферне по-вітря в межах житлової забудови

  1. Охорона та раціональне використання земель

  3.1

  Проведення комплексу протизсувних заходів в районі

  вул. Приморської та 9 мкр. м. Чорноморськ

  Управління капітального будівництва

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Запобігання руйнуванню берега

  3.2

  Впровадження заходів, що забезпечують стабільність схилів та реалізація зсувонебезпечних заходів

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Запобігання руйнуванню берега

  3.3

  Розробка проекту щодо встановлення меж прибережно - захисної смуги вздовж Чорного моря та Сухого лиману в районі м.Чорноморськ

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області

  2018-2020

  +

  +

   

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціо-нального вико-ристання вод

  1. Охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів

  4.1.

  Оцінка ресурсного потенціалу пляжної зони та розробка пропозицій щодо її розширення

  Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

   

   

   

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціонального використання  водних ресурсів

  1. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів

  5.1

  Озеленення території міста та прилеглих сіл

   

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Збереження та покращення довкілля

  5.2

  Паспортизація міських зелених насаджень, ведення реєстру за видовим складом та віком

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2017

  +

  +

   

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціонального використання рослинних ресурсів

  5.3

   

   

  Капітальний ремонт благоустрою парку Праці

   

   

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

   

  +

  +

   

   

  Збереження та покращення довкілля

  1. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

  6.1

  Проведення заходів з відлову та повернення безпритульних тварин на попереднє місце існування, в т.ч.: стерилізація, кастрація, вакцинація, дегельмінтизація, автотранспортні послуги,  реєстрація

  Спеціалізовані підприємства

  2017-2018

   

  +

  +

   

   

  Санітарно-епідеміологічна безпека населення

  6.2

  Розробка Правил утримання домашніх тварин

   

   

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017

   

  +

   

   

   

  Покращення умов життєдіяльності громадян

  6.3

  Будівництво майданчиків для вигулу тварин

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2019

   

  +

  +

  +

   

  Покращення умов життєдіяльності громадян

  1. Збереження природно-заповідного фонду

  7.1

  Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Регулювання діяльності щодо раціонального використання рослинних ресурсів

  7.2

  Установлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, як ключових елементів екологічної мережі

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціонального використання  водних ресурсів

  7.3

  Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення

  Відділ комунального господарства і благоустрою

  2017-2018

  +

  +

   

   

   

  Регулювання діяльності щодо раціонального використання  рослинних ресурсів

  1. Раціональне поводження з відходами виробництва та побутовими відходами

  8.1

  Впровадження заходів щодо поводження з відходами, придбання обладнання для роздільного збирання ТПВ

  КП «МУЖКГ» Чорноморської міської ради Одеської області, спеціалізовані підприємства

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Зменшення обсягу відходів, що вивозяться на звалище

  8.2

  Ліквідація несанкціонованих звалищ та рекультивація земель

  КП «МУЖКГ» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Запобігання забрудненню довкілля

  8.3

  Розробка проекту будівництва комплексу з утилізації біологічних, медичних та інших видів відходів

  Медичні установи

  2017

  +

  +

   

   

   

  Санітарно-епі-деміологічна безпека населення

  8.4

  Виготовлення та затвердження схем санітарного очищення міста

  КП «МУЖКГ» Чорноморської міської ради Одеської області

  2017

  +

  +

   

   

   

  Регулювання діяльності щодо поводження з відходами

  8.5

  Впровадження систем збирання та видалення сміття з суден відповідно до вимог "Санітарних правил для морських суден України"

  ДП Чорноморська філія «АМПУ»

  2017-2018

  +

  +

  +

   

   

  Санітарно-епі-деміологічна безпека населення

  1. Ядерна і радіаційна безпека

  9.1.

  Розроблення і реалізація першочергових заходів захисту населення та довкілля від факторів радіаційного, хімічного та біологічного забруднення

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області, органи МНС

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Регулювання діяльності щодо радіаційного, хімічного та біологічного забруднення

  1. Наукові дослідження, екологічне виховання, підготовка кадрів та інше

  10.1

  Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища(конференції, екологічні форуми, виставки, фестивалі, круглі столи , тренінги)

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області, громадські об’єднання

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Підвищення еко-культури громадян

  10.2

  Заходи з  підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та обміну досвідом  роботи  фахівців з питань охорони довкілля

  Спеціалізовані організації, промислові підприємства

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Підвищення професійного рівня

  10.3

  Випуск поліграфічної продукції екологічної тематики (посібники, буклети, календарі, щоденники та інше)

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області, громадські об’єднання

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Підвищення еко-культури громадян

  10.4

  Випуск телевізійних передач з екологічного виховання населення

   

  Телерадіокомпанії, громадські об’єднання

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Підвищення еко-культури громадян

  10.5.

  Проведення наукових досліджень, проектних і проектно-конструкторських розробок, спрямованих на природоохоронні заходи та формування ефективного механізму природокористування

  Виконком Чорноморської міської ради Одеської області, спеціалізовані установи

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Регулювання природоохоронної діяльності

  10.6.

  Проведення експертизи, екологічного аудиту, отримання експертних висновків та погоджень, проектів та проектно-

  кошторисних документацій

  Виконком Чорноморської міської ради, підприємства,

  спеціалізовані установи

  2017-2020

  +

  +

  +

  +

  +

  Регулювання природоохоронної діяльності

                       

   

   

   

  ЧАСТИНА 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ,  ЕТАПИ  ТА КООРДИНАЦІЯ ПРОГРАМИ

   

        У процесі реалізації Програми передбачається досягнення збалансованості між соціально-економічними потребами і завданнями в сфері збереження навколишнього середовища з урахуванням довготермінових перспектив розвитку міста, інтеграції екологічної відповідальності і розвитку партнерства між секторами, послідовним практичним впровадженням принципів сталого розвитку, необхідності докорінної зміни структури споживання, збереження, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

       Оскільки  екологічна Програма спрямована на короткотермінову перспективу (п’ятирічний період), то вона повинна забезпечити стабілізацію екологічної ситуації; призупинення темпів збільшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище; активізацію процесу екологізації галузей промисловості, формування передумов для підвищення комфортності  життя населення; підготовку основ переходу до європейських стандартів екологічної безпеки; розробку необхідних для цього міських заходів; підвищення екологічної свідомості та громадської активності в сфері охорони навколишнього середовища.

      Виконання передбачених Програмою заходів дозволить досягти наступних результатів та вирішити такі проблеми:

  • підвищити якість атмосферного повітря та питної води;
  • стабілізувати  стан  морського середовища та рекреаційних зон;
  • зменшити кількість утворення стихійних звалищ відходів;
  • підвищити рівень безпеки і комфортності середовища існування людини;
  • посилити   туристичний імідж міста;
  • активізувати процес залучення інвестицій.

       З огляду на це основними засобами забезпечення виконання  програми має бути комплексне поєднання організаційних, управлінських та економічних механізмів, що  базуватимуться на наукових засадах та можливостях міжнародної співпраці.

   

  Етапи Програми

   

       Виконання Програми передбачається у два етапи.

  Перший етап - конкретизація  індикаторів Програми за рахунок розробки Міського Плану дій з охорони довкілля;

  Другий етап - налагодження постійного моніторингу за виконанням завдань Програми  та забезпечення заходів щодо нівелювання негативних наслідків господарювання на місцевому рівні з врахуванням інноваційних рішень «зеленої» економіки.

   

  Координація та контроль за ходом виконання Програми

   

      Щоквартальні звіти про виконання заходів Програми готуються відповідальним виконавцем Програми до 15 числа наступного за звітним періодом місяця та надаються УЕРіТ виконавчого комітету Чорноморської міської ради  Одеської області для звітності та проведення моніторингу виконання програм.

      Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів та досягненням очікуваних результатів кожного етапу та Програми в цілому здійснюється Управлінням капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області та постійною комісією з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою.

      Координатором заходів Програми є управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області, яке:

  - складає план дій на кожний окремий рік та надає пропозиції щодо виділення коштів з бюджету міста на реалізацію заходів Програми;

              - контролює хід реалізації заходів Програми, аналізує матеріали, подає їх на засідання постійної комісії з питань будівництва, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою;

              - аналізує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

   -  заслуховує звіти стосовно використання коштів виконавцями Програми.  

       Звіти та необхідна інформація про хід виконання заходів і завдань Програми надаватимуться управлінню капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеської області для підготовки щорічного звіту, після розгляду якого у встановленому порядку кінцеві результати виконання Програми мають бути оприлюднені на офіційному сайті міста у тижневий термін.

       Напрямки діяльності та заходи Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в  м. Чорноморськ Одеської області на 2017-2020 роки, в свою чергу, мають бути виконані протягом  2017-2020 років та повинні забезпечити поліпшення екологічного стану міста.

   

        На підставі цієї Програми щорічно  складається Міський План дій  з охорони навколишнього природного середовища, який деталізує  перелік завдань з визначенням фінансових ресурсів на їх виконання. Запропонований  План  дій    виноситься   на    розгляд   проекту    бюджету  м. Чорноморськ на відповідний рік.

   

   

  Секретар міської ради                                                                                        О.Р. Боровська

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань