ПРОГРАМА зайнятості населення м. Чорноморська Одеської області на 2018-2020 роки

  Програма

  зайнятості населення м. Чорноморська

  Одеської області на 2018-2020 роки

   

  Зміст

  1.  Паспорт Програми зайнятості населення м. Чорноморська Одеської області

       на 2018-2020 роки

  1.  Визначення проблеми
  2.  Мета Програми
  3.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
  4.  Строки виконання Програми
  5.  Перелік завдань Програми
  6.  Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення       протягом 2018-2020 років
  7.  Ресурсне забезпечення Програми
  8.  Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми
  9. Очікувані результати виконання Програми

   

  1. Паспорт Програми зайнятості населення м. Чорноморська Одеської області

      на 2018-2020 роки

  1.

  Назва програми.

  Програма зайнятості населення                           м. Чорноморська Одеської області на 2018-2020 роки.

  2.

  Ініціатор розроблення програми.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

  3.

  Підстави розробки програми.

  Закон України «Про зайнятість населення»;

  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»;

  Закон України «Про місцеве самоврядування в України»;

  Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»;

  Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

  Закон України «Про державні цільові програми»;

  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення»;

   

  Указ Президента України від 11.07.2005 р.  № 1073 «Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в України»

  4.

  Розробник програми.

   

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області

  5.

  Співрозробники програми.

  Чорноморський міський центр зайнятості

  6.

  Відповідальний виконавець програми.

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області

  7.

  Учасники програми.

   

  Виконавчі органи Чорноморської міської ради, виконавці заходів програми

  7.1.

  Термін реалізації програми. 

  2018-2020 роки

  8.

  Етапи виконання програми (для довгострокових програм). 

   

  1 етап – 2018 рік

  2 етап – 2019 рік

  3 етап – 2020 рік

  9.

  Джерела фінансування та загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми.

  Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та міський бюджет.

  Обсяг фінансування визначається щорічно при формуванні міського бюджету на відповідний рік, виходячи з фінансової можливості бюджету, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному Законом України « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

   

  2. Визначення проблеми

  На ринку праці в Україні, зокрема у м. Чорноморську  існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують пріоритетного вирішення.

  Насамперед, це невідповідність попиту на робочу силу та пропозицій у професійно-кваліфікаційному розрізі; наявність молодіжного безробіття; «тіньова» зайнятість.

  В умовах забезпечення інноваційного розвитку економіки важливого значення набуває кадрове забезпечення галузей економіки відповідно до реальних потреб ринку праці. Роботодавці сьогодні потребують висококваліфікованих працівників, які володіють сучасними технологіями. Тому основним фактором ефективності виробництва, його конкурентоспроможності та економічного зростання є наявність людських ресурсів, здатних на високому професійному рівні вирішувати виробничі завдання економіки.

  В умовах розвитку приватних форм власності поширення набув процес приховування заробітної плати та «тіньової» зайнятості, що спричиняє певні перепони до зростання доходів працюючого населення та захисту прав громадян на працю.

  Запровадження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин та зайнятості, реалізацією державних гарантій у сфері праці, сприятиме збільшенню доходів від трудової діяльності.

  За таких умов, для ефективного розвитку сфери зайнятості населення, захисту конституційних прав громадян на працю та збереження трудового потенціалу мають бути консолідовані зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державної служби зайнятості та інших соціальних партнерів.

   

  3. Мета Програми

  Реалізація Програми здійснюватиметься на засадах соціального партнерства шляхом консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на регіональному ринку праці, сприяння його продуктивній зайнятості.

  Мета Програми полягає у створенні за допомогою правового, організаційного та економічного механізму умов для сприяння:

  • визначення напрямків подальшого економічного розвитку та розв’язання проблем зайнятості населення міста;
  • зайнятості населення шляхом збереження діючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях міста;
  • самостійній зайнятості населення, розвитку підприємництва;
  • підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам економіки та ринку праці, підвищення її якості;
  • регулювання соціально-трудових відносин, використання робочої сили, детенізація відносин у сфері зайнятості населення та посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
  • зайнятості громадян, що потребують соціального захисту і не спроможні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
  • професійній підготовці та зайнятості осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями;
  • розвиток соціального партнерства у вирішенні питань зайнятості, активна участь роботодавців у реалізації державної політики зайнятості.
  • зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку праці.

  Програма розроблена виходячи з основних  параметрів економічного розвитку міста в 2017 р.  Вона враховує демографічні процеси регіону і базується на закладених в минулі роки та прогнозних  до 2020 року  соціально-економічних факторів розвитку м. Чорноморськ.

   

  4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

  4.1. Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення м. Чорноморська Одеської області за 2014-2017 роки

  Реалізації основних напрямків, передбачених Програмою зайнятості населення  м. Чорноморська в 2014-2017 роках, сприяли проведені органами державної влади та місцевого самоврядування заходи з покращення інвестиційного клімату, створення нових виробництв, ефективного використання фінансових ресурсів, удосконалення умов розвитку підприємницької діяльності, вирішення проблеми розвитку інфраструктури, соціальної сфери та раціонального використання ресурсного потенціалу міста, нарощування товарообігу.

  Про це свідчить стабільний зріст економічних показників та збереження їх позитивних тенденцій в таких галузях як транспорт, судноремонт, виготовлення бетону, переробка рослинної олії, кабельної продукції, а також крабових паличок та кави.

  Промисловість міста представлена такими  підприємствами як: ТОВ “Іллічівський судноремонтний завод” – ремонт суден та виробництво контейнерів;                                          ТОВ „Укркава” – виробництво чаю та кави; ТОВ “Аквафрост” – виробництво крабових паличок, пресервів із риби та морепродуктів; ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат”,  ТОВ “УКРАЇНСЬКА ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ”, ПрАТ “АДМ Іллічівськ”  – переробка рослинної, соняшникової та тропічної олії; ТОВ “Хай-Райз Констракшнз Холдинг” виробництво товарного бетону, ПП “Тумен-електро” – виробництво кабельної продукції, та іншими.

  У 2017 році обсяг виробництва промислової продукції становив 5,9 млрд. грн., що майже вдвічі більше аналогічного показника за 2016 рік.

  Суттєве зростання обсягів виробництва в 2017 році обумовлене майже потрійним збільшенням обсягів виробництва олійнопереробним підприємством ПрАТ «АДМ Іллічівськ» після проведеної модернізації підприємства.             

  Протягом 2017 року промисловими підприємствами міста збільшувались  обсяги виробництва на таких діючих підприємствах:

   ТОВ „Аквафрост”, ДП “Тумен-електро”, ТОВ “Люм’єр-Україна”, ТОВ “Юг-Поліграф”,  ТОВ “Українська чорноморська індустрія”, ТОВ “Фірма Ліман”, ПрАТ “АДМ Іллічівськ”  та ТОВ “Укркава”.

  За рахунок модернізації виробництва встановлено нове обладнання та запущена нова лінія по виробництву сушених снеків риби на ТОВ «Аквафрост».

  У 2018 р. обсяг промислового виробництва по місту Чорноморськ планується збільшити до 6,5 млрд. грн., або на 10% у порівнянні з 2017 р. 

  Транспортний комплекс був і залишається важливою складовою частиною у структурі економіки міста і забезпечив обсяги переробки вантажів у 2017 році  на рівні   20,9млн. тонн, що на 11,1%  більше в порівняні з 2016 роком.

  Основою соціально-економічного розвитку міста є всебічний і послідовний розвиток малого підприємництва, який створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення міського бюджету. У цій пріоритетній сфері протягом останніх років з боку виконавчих органів міської ради в місті здійснювались заходи щодо поліпшення умов підприємницької діяльності. Основні зусилля влади були направлені на спрощення процедури входження в бізнес, впровадження державної регуляторної політики, удосконалення заходів фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу.

  На території міської ради діє 509 об’єктів торгівлі, 95 – ресторанного господарства, 193 – побутового обслуговування та 5 спеціалізованих ринків. Обсяг послуг, реалізованих населенню  у 2017 році склав  130,2 млн.грн. В зазначеній сфері в 2017 році додатково створено 42 робочих місця.

  Розвиток підприємницької діяльності свідчить про зменшення кількості приватних підприємців.   Станом на  01.01.2014 року зареєстровано 7909 од. підприємництва, з яких юридичних 2327 од., фізичних 5582 од.; а на 01.01.2018 року їх стало 6982 од.; з яких юридичних – 2766, приватних підприємців – 4216 од.

  З метою поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення и надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів виробництва, підвищення продуктивної зайнятості, вирішення соціальних проблем міста з міського бюджету Фонду підтримки малого підприємництва м. Чорноморська виділено в 2017 році 300,0 тис.грн., в тому числи для проведення інформаційно-консультативної роботи з питань підприємницької діяльності зі всіма категоріями населення ФПМП м. Чорноморська з міського бюджету  в 2017 р. виділено 54,0 тис. грн..

  Протягом 2013-2017 року Фондом підтримки малого підприємництва надано              1128 консультацій з питань підприємницької діяльності. За період 2013-2017рр. видано займи на суму 550,0 тис.грн. для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу.

  Для залучення прямих іноземних інвестицій в основний капітал в місті створюються сприятливі умови для інвесторів. Так, з початку інвестиційного періоду станом на  01.01.2018 року іноземні інвестиції склали 273,6 млн. дол. США, або                 3777,9 дол. США   на 1 мешканця міста. (по Одеській області – 576,7 дол. США на                  1 мешканця).

  Значною мотивацією для зайнятості є рівень заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата по м. Чорноморську в 2014 році склала 4061 грн., в 2015 році – 5519 грн., а в 2016 році – 7249 грн., в 2017 р.- 8340,0  грн.. , тобто зросла на 15 % в порівнянні до  2016 р.

  Станом на 01.01.2018 року заборгованість із заробітної плати по м. Чорноморську за комунальними установами не значиться.

  Заборгованість із заробітної плати за державним підприємством “Чоразморшлях” виникла з червня 2015 року та станом на 01.01.2018 року значиться в сумі 1166 ,00 тис. грн. З початку року погашено в сумі 3242,61 тис. грн. Виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області постійно проводиться робота щодо погашення боргів із заробітної плати.

  Населення Чорноморської міської ради Одеської області (включаючи селище Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка) на 1 грудня 2017 року  становило 72,58 тис. осіб, залишившись на рівні 2016 р. (72,6 тис. осіб).

  З метою забезпечення виконання завдання зі створення робочих місць та контролю за додержанням законодавства посилено роботу щодо легалізації зайнятості населення. Протягом 2017 року було  проведено 22 засідань міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та боргу по єдиному соціальному внеску,  та  з питань легалізації, виплати заробітної плати та зайнятості населення м. Чорноморська. До складу  комісії увійшли фахівці Державної податкової інспекції у м. Чорноморську ОДПІ ГУ ДФС в Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморського об’єднання УПФУ Одеської області та інших органів місцевої влади. На засіданнях комісій були присутні керівники 163 підприємств. Розглянуто                      6 листів підприємств. За результатами проведеної роботи в 2017 року році спеціалістами відділу з питань праці та соціально-трудових відносин управління соціальної політики Чорноморської міської ради легалізовано  заробітної плати на суму 322,1 тис. грн. та податку з доходів фізичних осіб - 58,5 тис. грн..

  В умовах переходу економіки на ринкові відносини зростає роль колективних договорів, оскільки колективний договір на підприємстві будь-якої форми власності на сьогодні є головним нормативно-правовим актом, який не тільки регламентує і встановлює взаємовідносини між роботодавцем і трудовим колективом, але й гарантує відповідний захист прав та інтересів працівників з багатьох соціальних питань зайнятості та створення додаткових робочих місць, нормування, оплату праці, преміювання, режим праці та відпочинку, охорони праці, додаткових пільг, гарантій та компенсацій.                                      Протягом 2014-2017 років зареєстровано 274 колективних договорів та доповнень до них, якими охоплено 23297 працюючих міста, при цьому відстежується питання соціально-трудових відносин, які передбаченні законодавством, а також Генеральною і галузевою угодами.

  За 2014-2017 роки надано 871 консультацію з питань складання колективних договорів, проведення індексації заробітної плати і компенсації за не своєчасно виплачені доходи, мінімальної заробітної плати та дотримання міжкваліфікаційних співвідношень в посадових окладах.

  Відділом праці управління соціальної політики (структурний підрозділ міськвиконкому) постійно проводяться перевірки стану охорони праці, атестації робочих  місць, дотримання роботодавцями мінімальних гарантій при нарахуванні і виплаті заробітної плати, стан складання колективних договорів, якими регулюються виробничі, трудові та соціально-економічні відносини. Протягом 2014-2017 років проведено                    784 перевірки юридичних та фізичних осіб, які мають найманих працівників, із зазначених питань. Рекомендовано провести атестацію 85 робочих місць за умовами праці, привести посадові оклади у відповідність до вимог галузевих угод 256 юридичним та фізичним особам, індексувати заробітну плату працівникам у 97 юридичних та фізичних осіб та інше.

  Протягом 2014-2017 років проводилась постійна робота щодо стабілізації економіки міста, що призвело до зменшення вивільнення працівників з підприємств та установ міста та позначилось на рівні безробіття, який станом на 01.01.2018 року склав 0,2% (в 2014 році – 1,7%).

  Протягом 2017 року в місті створено 1287 нових робочих місць., в т.ч.: юридичними особами - 396 од., кількість робітників, з якими укладено трудовий договір - 533 од., зареєстровано підприємців-фізичних осіб - 358 од.  Серед галузей найбільша частка новостворених робочих місць припадає на підприємства, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю – 41,5%, тимчасове розміщення й організація харчування – 19,9%, транспортне, складське, господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 14,3% та переробна промисловість – 5,7%,

  Протягом 2017 року скорочувалась чисельність працівників, які знаходились у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи адміністрації, і на кінець року склала 438 осіб або  53,3% у порівнянні з 2016 роком (в 2016 році – 822 особи). Також у режимі неповного робочого дня працювало 372 особи або 2,0% середньооблікової кількості штатних працівників.

  Протягом 2017 року до місцевого центру зайнятості звернулися за сприянням у працевлаштуванні 458 осіб, працевлаштована 271 особа, з них 100 осіб без статуса, 171 із статусом безробітного, 247 осіб зняті з обліку в зв’язку з отриманням статусу безробітного.

  Розширенню можливостей забезпечення роботою незайнятих громадян сприяло працевлаштування їх на робочі місця, створені за рахунок надання міським центром зайнятості дотацій роботодавцям з коштів фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В 2017 році на такі робочі місця було працевлаштовані 6 осіб. Для розвитку та підтримки підприємницької ініціативи серед незайнятих громадян надавалася одноразова виплата допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. В 2017 році таку допомогу отримали 5 осіб.

  Особлива увага приділялася організаційній роботі щодо працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці та потребували додаткових соціальних гарантій. Так, в міському центрі зайнятості протягом 2017 року на обліку значилось 14 таких осіб, з них працевлаштовані – 3  осіб.

  Протягом 2017 року Чорноморським міським центром зайнятості проведено                    12 семінарів з орієнтації на само зайнятість та підприємництво, в яких прийняло участь 120 осіб з числа безробітних.

  Всього протягом 2017 року міським центром зайнятості було надано                            5676 інформаційно-консультативних послуг, якими охоплено 3449 осіб. Для прискорення працевлаштування на робочі місця соціально-незахищених громадян та інвалідів надано 989 інформаційно-консультативних послуг для 113 осіб,  в тому числі 128 послуг для 13 інвалідів.

  Підтриманню рівня життєзабезпечення та мотивації до праці осіб, які перебувають на обліку в міському центрі зайнятості, сприяла організація для них оплачуваних громадських робіт. В 2017 році за рахунок коштів місцевого бюджету та госпрозрахункових організацій в оплачуваних громадських роботах брали участь 18 осіб із числа безробітних.

  З метою забезпечення якості робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності на ринку праці пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 75 осіб, з них: на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України - 24 особи за спеціальностями: продавець продовольчих товарів, бухгалтер, адміністратор, електрогазозварник, візажист та інші. Шляхом стажування на робочому місці під конкретне замовлення роботодавців, пройшла навчання 51 особа за такими професіями: офіціант, кухар, бармен, перукар, агент з нерухомості та інші.

   В цілому показники надання соціальних послуг незайнятому населенню, передбачені Програмою зайнятості населення на 2014-2017 роки, виконані.

   

  4.2. Основні тенденції соціально-економічного розвитку та розвитку ринку праці

  В 2018-2020 роках Чорноморською міською радою Одеської області буде продовжена робота, спрямована на розвиток економіки міста і його інфраструктури, введення в дію підприємств, створених в минулі роки, та вивід їх на рівень запроектованих потужностей і кількості нових робочих місць.

  В 2018-2020 рр. зростання обсягів виробництва буде забезпечено за рахунок збільшення виробництва в ТОВ “Іллічівський судноремонтний завод”, ТОВ “Українська чорноморська індустрія”, ТОВ „Аквафрост,  Прат « АДМ Іллічівськ» , ТОВ “Хай-Райз Констракшнз Холдинг”, ТОВ „Укркава”,  ТОВ «Юг-Поліграф», ТОВ «Люмьер-Україна», ДП «Тумен-електро» .

  Буде продовжена реконструкція виробничих потужностей ТОВ “Іллічівський морській рибний порт”, розпочато будівництво комплексу по перевалці рослинних масел.

  Одним із основних завдань забезпечення продуктивної зайнятості населення є створення нових робочих місць.

  У 2018-2020рр.  планується продовжити будівництво готельно-рекреаційного комплексу.  Введення цих об’єктів дозволить збільшити кількість робочих місць у сфері торгівлі та послуг на 330 од., що надасть можливість для працевлаштування безробітних, які стоять на обліку в міському центрі зайнятості.

  Враховуючи наявні тенденції розвитку ринку праці та прогнози економічного і соціального розвитку міста, прогнозується, що у 2018-2020 роках число осіб, які перебуватимуть на обліку в Державній службі зайнятості та будуть отримувати послуги, складе в середньому до 350 осіб. За її сприянням на вільних та новостворених робочих місцях прогнозується працевлаштувати протягом 2018-2020 років 250 осіб.

  Буде продовжена практика працевлаштування на робочі місця незайнятого населення, яке звернеться за послугами до центру зайнятості, шляхом одноразової виплати допомоги для організації власної справи. Протягом 2018-2020 років заплановано надати щорічно 5 безробітним одноразову допомогу для організації власної справи.

  В середньому щороку протягом 2018-2020 років прогнозується організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації для 75 безробітних щороку.

  Тимчасовою формою зайнятості населення є залучення безробітних громадян до участі в оплачуваних громадських роботах. Так, в 2018-2020 роках планується залучити до оплачувальних громадських та тимчасових робіт 15 осіб щорічно.

  Для якісного задоволення потреб роботодавців у робочій силі міським центром зайнятості будуть організовувані семінари, „круглі столи”, ярмарки вакансій та міні-ярмарки вакансій.

  Пріоритетними напрямками у роботі служби зайнятості на прогнозні роки буде активізація зусиль самих безробітних щодо пошуку роботи, орієнтація незайнятих громадян на потребу ринку праці у робочій силі, вдосконалення профорієнтаційної роботи з усіма категоріями користувачів послуг служби зайнятості, співпраця з роботодавцями щодо задоволення їх потреби у робочій силі, що сприятиме підвищенню ефективності працевлаштування надання соціальних послуг з питань занятості громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції.

  Протягом 2018-2020 років буде продовжено контроль за ефективним користуванням робочої сили на підприємствах усіх форм власності, обґрунтованим вивільненням найманих працівників роботодавцями та дотриманням ними норм законодавства про працю, особливо під час змін умов праці та надання відпусток без збереження заробітної плати, дотриманням норм чинного законодавства та реалізацію положень Генеральної і регіональних угод в частині сприяння зайнятості населення, легалізацію трудових відносин між роботодавцями, найманими працівниками та детінізацією праці та заробітної плати.

  В навчальних закладах впроваджуються модульні системи навчання, функціонують гуртки по інтересах, які передбачають розвиток здібностей і поглиблення знань для формування професійних навиків молоді. Діючими професійно-технічними закладами міста такими, як Морській коледж Одеського національного морського університету, ТОВ “Центр підготовки моряків “Авант”, Державний професійно-навчальний заклад професійний судноремонтний ліцей проводиться підготовка кадрів, як для державних підприємств, так і для підприємств з недержавною формою власності.

  Учбово-курсовими комбінатами ДП «МТП Чорноморськ» та ПрАТ “ІСРЗ”, а також підприємствами, установами та організаціями міста проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

  Прогнозується подальше посилення соціального партнерства усіх гілок виконавчої влади, роботодавців та профспілкових організацій для виконання завдань по вирішенню питань зайнятості населення, спрямування зусиль на формування в суспільстві соціально-відповідального бізнесу та працевлаштування шляхом створення сучасних робочих місць, запровадження гідної та справедливої оплати праці, зниження рівня безробіття.

  Розвиваючи економіку міста, влада і бізнес піднімають добробут населення. Зростає його культурний рівень, народжуються нові запити, для яких з’являються нові спеціальності і нові робочі місця.

   

                                                                                    Таблиця 1. Основні показники ринку праці  

  Найменування

  показника

  2013

  звіт

  2014

  звіт

  2015

  звіт

  2016

  звіт

  2017

  очікуване

  2018

  прогноз

  2019

  прогноз

  2020

  прогноз

  1. Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці, осіб*

  43229

  43082

  43399

  43099

  42136

  42000

  42000

  42000

  2. Безробітне населення, зареєстроване у державній службі зайнятості (на кінець року), осіб

  268

  243

  133

  90

  85

  90

  90

  90

  3. Рівень зареєстрованого безробіття (на кінець року), у відсотках до населення працездатного віку

  0,8

  0,6

  0,3

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  * - інформація буде надана Головним управлінням статистики в червні 20)) року

   

  Таблиця 2. Показники професійної підготовки та використання робочої сили

  Найменування

  показника

  2013

  звіт

  2014

  звіт

  2015

  звіт

  2016

  звіт

  2017

  очікуване

  2018

  прогноз

  2019

  прогноз

  2020

  прогноз

  1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, осіб – усього

  314

  331

  334

  333

  250

  237

  262

  291

  в тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  - випускників вищих навчальних закладів (інститутів, університетів, академій), усього

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  ---

  -. випускників вищих навчальних закладів (коледжів, технікумів, училищ), усього

  65

  76

  53

  63

  37

  72

  87

  111

  - випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

  249

  255

  281

  270

  213

  165

  175

  180

  2. Кількість укладених договорів про проходження практики між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць-усього

  34

  48

  62

  88

  74

  80

  80

  80

  3. Середньооблікова штатна чисельність працівників, осіб

  23557

  22144

  21744

  19384

  18875

  18875

  18875

  18875

  4. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер

  ——

  1

  2

  ——

  ——

  ‑‑‑‑‑‑‑

  ‑‑‑‑‑‑‑‑

  ‑‑‑‑‑‑‑‑‑

   

   

  Таблиця 3. Працевлаштування на нові робочі місця

  Найменування показника

  2013

  звіт

  2014

  звіт

  2015

  звіт

  2016

  звіт

  2017

  звіт

  2018

  прогноз

  2019

  прогноз

  2020

  прогноз

  3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

  2

  8

  7

  9

  6

  6

  6

  6

  в тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  3.1. працівників у юридичних осіб, усього

  2

  1

  2

  9

  2

  3

  3

  3

  за яких компенсовано:

   

   

   

   

   

   

   

   

  50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб**

   

   

   

   

   

   

   

   

  100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

  2

  1

  2

  9

  2

  3

  3

  3

  3.2. працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

  0

  7

  5

  0

  4

  3

  3

  3

  за яких компенсовано:

   

   

   

   

   

   

   

   

  50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб **

   

   

   

   

   

   

   

   

  100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

  0

  7

  5

  0

  4

  3

  3

  3

   

  Таблиця 4. Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України*

  (осіб)

  Найменування

  показника

  2013

  звіт

  2014

  звіт

  2015

  звіт

  2016

  звіт

  2017

  звіт

  2018

  прогноз

  2019

  прогноз

  2020

  прогноз

  1. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

  1128

  944

  809

  446

  359

  350

  350

  350

  2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

  ——

  257

  182

  159

  100

  100

  100

  100

  3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

  340

  364

  391

  182

  171

  170

  180

  180

  4. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

  151

  172

  139

  88

  75

  75

  75

  75

  5. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

  ——

  89

  68

  64

  96

  70

  70

  70

  з них зареєстрованих безробітних

  ——

  20

  29

  22

  14

  15

  15

  15

  6. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

  7

  17

  20

  3

  120

  120

  120

  120

  з них організували власну справу

  7

  17

  20

  3

  5

  5

  5

  5

  * обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості можуть бути скориговані, виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  Таблиця 5. Показники сприяння зайнятості інвалідів(осіб)

  Найменування

  показника

  2013

  звіт

  2014

  звіт

  2015

  звіт

  2016

  звіт

  2017

  звіт

  2018

  прогноз

  2019

  прогноз

  2020

  прогноз

  1. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України

  21

  34

  53

  41

  14

  13

  13

  13

  1.1. з них зареєстровані безробітні

  21

  34

  50

  37

  12

  12

  12

  12

  2. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України

  4

  8

  16

  15

  3

  3

  3

  3

  2.1. з них зареєстровані безробітні

  4

  8

  12

  14

  3

  2

  2

  2

  2.1.1. у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

  0

  1

  2

  1

  0

  0

  0

  0

  3. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах

  0

  0

  0

  2

  0

  1

  1

  1

  3.1. з них з числа зареєстрованих безробітних

  0

  0

  0

  2

  0

  1

  1

  1

  4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього

  1

  4

  5

  1

  1

  2

  2

  2

  зокрема за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.1. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

  1

  4

  5

  1

  1

  2

  2

  2

   

  5. Строки виконання Програми:

   

  1 етап – 2018 рік

  2 етап – 2019 рік

  3 етап – 2020 рік

   

  6. Перелік завдань Програми

  Основними завданнями Програми є:

  1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом:

  - стимулювання заінтересованості роботодавців у модернізації виробництва, розвитку сфер енергозбереження, будівництва, туристичної та рекреаційно-курортної інфраструктури;

  - залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку пріоритетних видів економічної діяльності та інфраструктури;

  - розбудова мережі індустріальних (промислових) парків;

  - запровадження інноваційних технологій, забезпечення підвищення продуктивності праці;

  - запровадження стимулів заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі для осіб з інвалідністю;

  1. Розвиток підприємницької ініціативи економічно активного населення шляхом:                                                                                                                    

      - забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;

  - удосконалення механізму захисту прав працівників на своєчасне отримання заробітної плати у повному розмірі;

  - проведення на постійній основі інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо переваг легальних трудових відносин для забезпечення соціального захисту працівників;

  - підвищення ефективності державного нагляду і контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість населення з метою забезпечення реалізації конституційних прав і соціальних гарантій працівників;

  - активізації співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації відносин на ринку праці, забезпечення дотримання прав і гарантій працівників;

  - забезпечення системного прогнозування потреб економіки та соціальної сфери у кваліфікованих кадрах;

  - забезпечення відповідності рівня підготовки кадрів потребам соціально-економічного розвитку регіонів, перспективам розвитку галузей економіки та соціальної сфери;

  - удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями;

  - забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування;

  - посилення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні;

  1. Сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом:

  - застосування гнучких умов трудового договору, зокрема для молоді та осіб з інвалідністю;

  - сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;

  - активізація роботи з профілактики та запобігання масовому вивільненню працівників шляхом;

  - залучення до оплачуваних громадських робіт безробітних громадян та працівників, які переведені до роботи в режимі неповного робочого часу.

   

  7. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення

  на 2018-2020 роки

   

  Найменування

  Виконавець

  Термін виконання

  7.1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

  7.1.1

  Сприяти реалізації інвестиційних проектів з метою створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці.

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, суб’єкти підприємництва.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.2

  Розширити напрямки застосування праці за рахунок створення нових робочих місць.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, підприємства, установи та організації міста.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.3

  Надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності та передбачити в міському бюджеті кошти для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів  виробництва, підвищення продуктивної зайнятості, вирішення соціальних проблем міста.

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

  Фонд підтримки малого підприємництва.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.4

  Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, в т.ч. для молоді, шляхом компенсації Єдиного внеску суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних та роботодавцям, які працевлаштовують на нові робочі місця незахищені верстви населення на строк не менше ніж два роки.

  Чорноморський міський центр зайнятості, Фонд підтримки малого підприємництва.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.5

  З метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем, посилити державний нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області,     Чорноморська ОДПІ ГУДФС в Одеській області, Чорноморське об’єднане управління ПФУ в Одеській області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.6

  Проводити роботу з легалізації зайнятості та заробітної плати шляхом діяльності комісій створених при виконавчому комітеті щодо укладання роботодавцями трудових договорів з найманими працівниками та реєстрації підприємницької діяльності.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, фінансове управління Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморська ОДПІ ГУДФС в Одеській області, Чорноморське об’єднане управління ПФУ в Одеській області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.7

  Аналіз звітних даних платників на предмет виявлення фактів нарахування найманим працівникам заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального розміру та інформування соціальних партнерів для вжиття відповідних заходів.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, фінансове управління, Чорноморська ОДПІ ГУДФС в Одеській області, Чорноморське об’єднане управління ПФУ в Одеській області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.8

  Сприяння зростанню середньомісячної заробітної плати працівників із метою збереження існуючих робочих місць і зменшення плинності кадрів.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, фінансове управління, Чорноморська ОДПІ ГУДФС в Одеській області, Чорноморське об’єднане управління ПФУ в Одеській області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.9

  Залучення населення до інформаційних семінарів з орієнтації на само зайнятість та підприємництво за участю представників навчальних закладів та інших соціальних партнерів з метою посилення мотивації населення до легальної зайнятості та сприяння розвитку підприємництва, в т.ч. у сільській місцевості.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.10

  Для реалізації положень концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення здійснювати заходи щодо збереження існуючих робочих місць та створення нових робочих місць у зазначеній сфері.

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.11

  Проводити інформаційно-консультативну роботу з питань підприємницької діяльності зі всіма категоріями населення.

  Фонд підтримки малого підприємництва.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.12

  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та формування в молоді активної життєвої позиції.

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.13

  Проводити виїзні акції, профорієнтаційні семінари та уроки реального трудового життя, професіографічні екскурсії, презентації професій та навчальних закладів, дні відкритих дверей центру зайнятості та навчальних закладів.

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.14

  Проводити позашкільні роботи в гуртках щодо формування і розвитку професійних інтересів і запитів учнів відповідно до напрямків роботи.

   

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.15

  З метою стимулювання мотивації молоді до праці, забезпечити профорієнтаційну підтримку учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.16

  Вивчати питання про стан закріплення випускників вищих навчальних закладів на підприємствах, установах та організаціях міста.

   

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.17

  За умовами відсутності відповідної роботи сприяти працевлаштуванню  безробітних шляхом надання за їх бажанням одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття).

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.18

  З метою підвищення поінформованості та соціальної адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіття проводити ярмарки вакансій, презентації професії.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.19

  Сприяння створенню мережі індустріальних парків на території міста.

  Структурні підрозділи Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.20

  Стимулювання мотивації до соціального захисту населення додаткової матеріальної підтримки безробітних шляхом організації громадських робіт за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.21

  Організація громадських робіт, в т. ч. за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.1.22

  Проведення превентивних інформаційно-роз’яснювальних та профорієнтаційних заходів, в т.ч. шляхом організації виїзних семінарів на підприємствах, в установах та організаціях, де планується масове вивільнення працівників, з метою адаптації вивільнінювальних осіб до умов ринку праці та активації їх особистих зусиль у вирішенні питань зайнятості.

   

  Чорноморський міський центр зайнятості, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

   

  7.2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно

  активного населення

  7.2.1

  Сприяти формуванню якісного професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб економіки міста завдяки продуктивній діяльності базових навчальних центрів.

  Навчально-виробничий комбінат   ДП   „МТП Чорно-морськ”,   навчально-курсовий комбінат  ПрАТ “Іллічівського судноремонт-ного заводу”,   Морський коледж  Одеського національного морського університету.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.2

  Проводити, на підставі даних про вакантні посади та вільні робочі місця з метою створення відповідної бази даних для навчальних закладів, моніторинг потреби роботодавців у робочій силі.

   

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.3

  Забезпечення підприємств, організацій, установ міста кваліфікованими кадрами, які відповідають вимогам сучасності шляхом нарощення обсягів професійного навчання безробітних на базі Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

   

  Чорноморський міський центр зайнятості, Одеській центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.4

  Сприяти поверненню безробітних до продуктивної зайнятості шляхом організації підтвердження результатів неформального навчання осіб за робітничими професіями.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.5

  Вибірково вивчати професійно-кваліфікаційну структуру робочої сили та перспективну потребу підприємств у кваліфікованих кадрах.

  Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.6

  Проводити  підготовку кваліфікованих робітників на базі Чорноморський морський коледж Одеського національного морського універси-тету, за спеціальностями зварник, електрогазозварник, моторист, докер-механізатор, електрик, автослюсар, агент з постачання,  повар, офіціант, бармен та Державного професійно-навчального закладу "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей" – кравець, електрогазозварник, електрогазозвар-ник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, матрос, електрозварник, суднокорпусник – ремонтник.

  Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету, Державний професійно-навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.7

  Відповідно до попиту на ринку праці забезпечити формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників з урахуванням пропозицій місцевих органів виконавчої влади.

  Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету, Державний професійно-навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей".

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.8

  Організація професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації  зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.9

  Підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності, шляхом надання даними особам ваучерів на професійне навчання.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.2.10

  Запроваджувати сучасні модульні технології навчання кадрів на виробництві та в учбових закладах  міста з метою  професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

  Чорноморський морський коледж Одеського національного морського університету, Державний професійно-навчальний заклад "Іллічівський професійний судноремонтний ліцей",  навчально-виробничий комбінат ДП «МТП Чорноморськ» , навчально-курсовий комбінат ПрАТ «ІСРЗ».

   

  Протягом

  2018-2020 років

  7.3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

  7.3.1

  Забезпечити співпрацю та контроль за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, шляхом проведення семінарів, нарад, конференцій, круглих столів щодо порядку вирішення питань, пов’язаних із працевлаштуванням українських громадян, у тому числі на роботу за кордоном.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом 2018-2020 років

  7.3.2

  Проводити роботу щодо регулювання залучення до роботи іноземних працівників, з метою сприяння та розвитку підприємництва, надходження іноземних інвестицій, збільшення кількості робочих місць та захисту внутрішнього ринку праці.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.3.3

  Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з керівниками та представниками відділу кадрів підприємств, організацій та установ щодо утворення сприятливих умов для роботи їх працівників, забезпечення гідного рівня заробітної плати з метою запобігання відтоку робочої сили за кордон та забезпечення дотримання вимог законодавства з боку роботодавців стосовно використання праці іноземців та осіб без громадянства.

  Чорноморський міській центр зайнятості, виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області,                  Фонд підтримки малого підприємництва.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.3.4

  Надавати консультації громадянам та роботодавцям з питань працевлаштування за кордоном за допомогою посередницьких структур, які мають відповідну ліцензію та попереджувати про ризики нерегульованої трудової міграції.

  Чорноморський міській центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

  7.4.1

  Надавати профорієнтаційні послуги соціально-незахищеним громадянам, інвалідам та неповнолітнім особам з метою прискорення їх працевлаштування на робочі місця.

  Чорноморський міський центр зайнятості, Управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

   

  Забезпечувати проведенню професійної орієнтації та організації професійної реабілітації інвалідів із здійсненням медичного супроводу в центрах професійної реабілітації інвалідів, зокрема на базі комунальної установи “Центр професійної реабілітації інвалідів”. Сприяння їх ефективному працевлаштуванню відповідно до набутої професії після закінчення навчання.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

   

  Проводити акції Випускник, презентації професій у навчальних закладах, ярмарків професій та ярмарків кар’єри, професіографічних екскурсій.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

   

  З метою задоволення кадрової потреби підприємств, організацій та установ області забезпечити професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб регіонального ринку праці шляхом навчання під конкретне замовлення роботодавців, стажування безпосередньо на робочому місці.

   

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.2

  Надавати якісні та адресні соціальні послуги з працевлаштування молоді. Сприяти залученню молодих громадян до підприємницької діяльності шляхом організації власної справи.

  Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.3

  Сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю, шляхом адресного та індивідуального підходу до кожної особи, враховуючи рівень їх методичної та трудової міграції.

  Чорноморський міський центр зайнятості, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, центри професійної реабілітації.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.4

  Організація професійного навчання  осіб з обмеженим фізичним можливостями за направленням служби зайнятості, в т.ч. за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, з метою прискорення їх адаптації шляхом до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство.

   

  Чорноморський міський центр зайнятості, Одеське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, центри професійної реабілітації.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.5

  Проводити соціально-реабілітаційні роботи у вигляді тренінгів, бесід, анкетування, оздоровлення в літній період, надавати допомогу у працевлаштуванні  підліткам старше 15 років, які стоять на обліку в відділі у справах дітей, мають відношення до наркотиків та алкоголю.

   

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості, служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.6

  Продовжити практику організації оплачуваних громадських робіт для учнівської молоді із сімей соціально-незахищених верств населення під час літніх канікул.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської міської ради Одеської області,  Чорноморський міський центр зайнятості.

   

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.7

  Сприяти проведенню акції “Молодь в місті – молодь для міста” по благоустрою міста в літній період за участю підлітків із соціально-незахищених сімей, підлітків, які стоять на обліку в відділі у справах дітей, школярів та учнів профтехучилищ.

  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської міської ради Одеської області, служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеської області, відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.8

  Надавати юридичні, психологічні консультації, проводити тренінги, лекції на тему: “Неблагополучна сім’я”, “Сімейні правовідносини” для жінок, які стали жертвами насильства чи опинилися в скрутній життєвій ситуації.

  Чорноморський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Чорноморської міської ради Одеської області.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.4.9

  Сприяти в працевлаштуванні особам, які звільненні від відбування покарань з місць позбавлення волі та надання допомоги в професійному навчанні і побутовому влаштуванні.

  Чорноморське відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, пенітенціарна служба кримінально-виконавчої інспекції в Одеській області, Чорноморський міський центр зайнятості.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.5 Сприяння зайнятості громадян які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції та демобілізованих військовослужбовців учасників антитерористичної операції

  7.5.1

  Співпраця органів місцевої влади та місцевого самоврядування, роботодавців, громадських та волонтерських організацій шляхом проведення спільних заходів для учасників АТО з метою їх адаптації до мирного життя, професійної та трудової реабілітації.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості, Іллічівський міський військовий комісаріат, громадські організації, підприємства, установи та організації міста.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.5.2

  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, в тому числі з демобілізованими учасниками АТО, спрямованої на працевлаштування шляхом проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості, Іллічівський міський військовий комісаріат, громадські організації, підприємства, установи та організації міста.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.5.3

  Сприяння зайнятості громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, їх адаптації до місцевого ринку.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості, Іллічівський міський військовий комісаріат, громадські організації, підприємства, установи та організації міста.

  Протягом

  2018-2020 років

  7.5.4

  Сприяння професійному навчанню внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО на замовлення роботодавців з урахуванням потреб місцевого ринку праці, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці.

  Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області, управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області, Чорноморський міський центр зайнятості, підприємства, установи та організації міста.

  Протягом

  2018-2020 років

           

   

   

  8. Ресурсне забезпечення Програми

          

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  Конкретні обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів затверджуються щорічно відповідними бюджетами в межах наявного фінансового ресурсу.

   

  8.1. Орієнтований обсяг фінансування за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

   

  Джерела фінансування

  Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.)

  у тому числі за роками

  2018

  2019

  2020

  Міський бюджет

  1140,8

  1140,8

  1140,8

  1140,8

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Згідно з затвердженими кошторисними призначеннями на відповідний період

   

  8.2. Орієнтований обсяг фінансування заходів Програми за роками та головними розпорядниками бюджетних коштів

   

  Назва заходу

  Розпорядник коштів

  Обсяг фінансування, тис. грн.

  2018

  2019

  2020

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

  Міський бюджет

  Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

   

  В рамках Програми підтримки малого підприємництва в м. Чорноморську на 2018-2020 рр. надавати фінансову підтримку суб’єктам підприємницької діяльності для прискорення розвитку малого та середнього бізнесу і, як наслідок, нарощування обсягів  виробництва, підвищення продуктивної зайнятості, вирішення соціальних проблем міста, в тому числі: проводити інформаційно-консультативну роботу з питань підприємницької діяльності зі всіма категоріями населення

  Фонд підтримки малого підприємництва

   

  800,0

   

   

   

   

   

   

   

  54,0

   

   

   

   

   

   

   

  ---

  800,0

   

   

   

   

   

   

   

  54,0

   

   

   

   

   

   

   

  800,0

   

   

   

   

   

   

   

  54,0

   

   

   

   

   

   

   

  За умовами відсутності відповідної роботи сприяти працевлаштуванню безробітних шляхом надання за їх бажанням одноразової виплати по безробіттю для організації підприємницької діяльності (виходячи з фінансових можливостей Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття)

  Чорноморський міський центр зайнятості

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  З метою підвищення поінформованості та соціальної адаптації до умов ринку праці та запобігання безробіття проводити ярмарки вакансій, презентації професії

  Чорноморський міський центр зайнятості

  Організація громадських робіт, в т. ч.:

  - за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття України для додаткової матеріальної підтримки працівників підприємств, у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку з зупиненням (скороченням) виробництва продукції;

  - за рахунок коштів міського бюджету

  Чорноморський міський центр зайнятості

   

   

   

   

   

   

   

   

  Відділ комунального господарства і благоустрою Чорноморської міської ради Одеської області

  КП «Зеленгосп»

   

   

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50,0

  40,0

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50,0

  40,0

  ---

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50,0

  40,0

  Організація професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації  зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.

  Чорноморський міський центр зайнятості

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  Підвищення економічної активності населення старше 45 років та їхньої конкурентоспроможності, шляхом надання даними особам ваучерів на професійне навчання.

  Чорноморський міський центр зайнятості

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  В межах

  кошторисних призначень

  В рамках міської комплексної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2018 роки продовжити практику організації оплачуваних громадських робіт для учнівської молоді із сімей соціально-незахищених верств населення під час літніх канікул.

  Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеської області

  290,8

   

  290,8

   

  290,8

   

   

  9. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

             

  Організаційне супроводження Програми, координацію між виконавцями Програми та контроль за її реалізацією покласти на управління соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області. Управлінню соціальної політики здійснювати систематичний моніторинг у сфері зайнятості на ринку праці, направляти щоквартально до 15-го числа  Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання Програми зайнятості населення м. Чорноморська Одеської області на 2018-2020 років та у разі необхідності надавати пропозиції і рекомендації щодо регулювання ринку праці.

  Управлінню економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області,  службі у справах дітей, у справах сім’ї, молоді та спорту, Чорноморському міському центру соціальних служб для сім’ї, відділу освіти, Фонду підтримки малого підприємництва, міському центру зайнятості, щоквартально   до 5-го числа здійснювати комплексну оцінку стану соціально-економічного розвитку  м.Чорноморська та надавати її управлінню соціальної політики Чорноморської міської ради Одеської області.

   

  10. Очікувані результати виконання Програми

   

  Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці за період 2018-2020рр.   складе 42,0 тис. осіб.

  Рівень безробіття залишиться на рівні 0,2% на весь період дії Програми. Чисельність осіб, які мають статус безробітного буде становитиме 350 осіб щорічно.

  Зменшиться частка працівників, які працюють у режимі неповної зайнятості.

  Чисельність працевлаштованих з числа зареєстрованих безробітних осіб у                   2018 році залишиться на рівні 2017 року 170 осіб і зросте в 2019-2020рр. до 180 осіб щорічно.

  Зросте чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку і зайнятість населення, яке потребують додаткових соціальних гарантій та не може на рівних конкурувати на ринку праці з 1 особи в 2017 р. до 2 осіб щорічно в               2018-2020 рр.

  Забезпечиться працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця .

  Забезпечиться професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації                    для 75 безробітних, матеріальна підтримка та тимчасова зайнятість осіб, які шукають роботу шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, в яких планується залучати до 70 осіб щорічно, з них 15 осіб із числа безробітних. 

  Підвищиться престижність праці за робітничими професіями, зменшиться обсяг безробіття серед молоді.

  Зменшиться обсяги нелегальної («тіньової») зайнятості.

  Підвищаться доходи працездатних осіб.

  Забезпечиться зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

   

   

   

   

  Секретар міської ради                                                                                            О.Р. Боровська

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань