Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

cmr_port.jpg

Державне підприємство «Морський торговельний порт

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові «Чорноморськ», код ЄДРПОУ – 01125672

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

__________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

68001, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6,

в.о. директора порту Сєчкін Сергій Анатолійович

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

тел. (048) 738-91-21, e-mail: vadim_sl@ecors.com.ua

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Коригування номенклатури вантажів, що перевантажуються Державним підприємством «Морський торговельний порт «Чорноморськ» на причалах Іллічівської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України (ІФ ДП «АМПУ»), додаткові технологічні схеми перевантаження, з використанням сучасного обладнання та впровадження технологічних операцій з вантажами по узгодженим технологічним схемам на причалах ІФ ДП «АМПУ».

Державне підприємство «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (далі - порт) - є сучасним міжнародним високомеханізованим універсальним портом, який здійснює діяльність більше 60 років, що спеціалізується на перевантаженні генеральних (контейнери, металопрокат, тощо) та масових (наливних, насипних та навалювальних) вантажів з сухопутних видів транспорту на морські судна та у зворотному напрямки, найбільшим портом України, розташованим на берегах Сухого лиману, який з’єднаний з Чорним морем вхідним каналом,який сприяє навігації протягом всього року. Достатні глибини на водних підходах та в акваторії, відсутність складних підхідних каналів, температурний, вітровий та хвильовий режими в порту створюють комфортні умови для прийому суден, в тому числі великотоннажного флоту.

Порт здійснює навантажувально-розвантажувальні операції відповідно до робочих технологічних карт (РТК) та тимчасових технологічних інструкцій перевантаження (ТТІП), узгоджених з відповідними контролюючими органами та внесеними у документацію дозвільного та проектного характеру. Постійно проводиться робота з вдосконалення технологічних процесів навантажувально-розвантажувальних операцій, у тому числі впровадження додаткових технічних та технологічних рішень.

Портом заплановано впровадження додаткових технологічних схем перевантаження, відповідно до розробленої технологічної документації із наступними вантажами: зернові, олійні та продукти їх переробки (пшениця, кукурудза, ячмінь, насіння соняшника, шрот, макуха, тощо) на причалах №№ 1-10, 18-22, з використанням м’яких контейнерів, контейнерів-хоперів, спецконтейнерів, ковшів, автомашин, мобільних установок, тощо; ліс круглий (всіх порід), пило/лісоматеріали, техсировина (стружка, тріска) тощо всіх порід на причалах №№ 1-10, 18-22, передбачає процеси перевантаження техсировини (лісо/пиломатеріалів) та щепи ; хімічні вантажі навалом(аміачна селітра, сульфат амонію, карбамід) та інші подібні вантажі на причалах №№ 1-10, 12-15, 18-22, передбачає перевантаження хімічних та мінерально-будівельних матеріалів навалом та у м’яких контейнерах.

Крім того, на причалах №№ 1-8, 18-22 планується перевантаження мінерально-будівельних матеріалів навалом (глина різна).

Технічна альтернатива 1.

Перевантаження зернових, олійних та продуктів їх переробки (пшениця, кукурудза, ячмінь, насіння соняшника, шрот, макуха, тощо) за допомогою двох плавкранів одночасно.

Перевантаження хімічних та мінерально-будівельних матеріалів за допомогою плавкрану, ДМ, баржі.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Причали №№ 1-10, 12, 18-22 ІФ ДП «АМПУ», внутрішній рейд

Номенклатура інших вантажів, що перевантажується портом не змінюється, але додаються причали для впровадження вже існуючих та узгоджених технологічних схем.

Місце провадження планованої діяльності територіальна альтернатива 1.

Територіальна альтернатива 1 не розглядається у зв’язку з тим, що місце провадження планованої діяльності здійснюватиметься на діючому підприємстві та на існуючих причалах за допомогою наявного технологічного обладнання.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планованадіяльністьспрямована на розвиток порту, ефективневикористаннявиробничихпотужностей. Реалізаціяпланованоїдіяльностідастьзмогу на зберігання та перевантаженнявантажів в імпортному та експортномунапрямках за розширеною номенклатурою, зберегтиоптимальнукількістьробочихмісць, а такожзбільшитинадходження коштів у місцевий, обласний та Державний бюджети (податки).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність буде здійснюватись на діючому підприємстві (причалах) з використанням технологічного обладнання, яке експлуатується на теперішній час при провадженні господарській діяльності порту і не потребує будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) існуючих об’єктів та обладнання.

Втручання в природне середовище буде відбуватися за рахунок додаткового обсягузабруднюючих речовин.

Загальна довжина причальної лінії: 6000 м, глибина у причалів: 7,5-13 м, максимальний обсяг вантажообігу: 40 млн. т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Планованадіяльності, як і господарська діяльність порту буде здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства України, діючих на підприємстві стандартів, інструкцій, тощо та дотримання умов документації дозвільного характеру:

 • по забрудненню атмосферного повітря – не перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрінаселених пунктів;
 • по ґрунту, поверхневим та підземним водам – відсутність прямого інтенсивного впливу;
 • по акустичному впливу - допустимі рівні шуму.

щодо технічної альтернативи 1

Перевантаження вантажів із застосуванням двох плавкранів одночасно.Екологічні та інші обмеження є аналогічними як для планованої діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. Територія включає споруди та технологічне устаткування для проведення навантажувально-розвантажувальних операцій  згідно наявних та узгоджених технологічних схем.

щодо технічної альтернативи 1

При здійсненні технологічних операцій з використанням плавкрану (плавкранів), із застосуванням грейферуоб’ємом до 10 м3.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

Не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Атмосферне повітря –в період навантажувально-розвантажувальних операцій очікуються викиди забруднюючих речовин, які не перевищують обсяги та концентрації забруднюючих речовин встановлених діючим дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Водне середовище – потрапляння твердих суспендованих частинок в акваторію.

Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – потрапляння твердих суспендованих частинок в акваторію.

Техногенне середовище – не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного устаткування. Пам’ятки архітектури, історії і культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища в зоні впливу об’єкту відсутні.

щодо технічної альтернативи 1

Перевантаження зернових, олійних та продуктів їх переробки за допомогою двох плавкранівз грейферами об’ємом до 10 м3 одночасно матиме вплив на водне середовище - потрапляння твердих суспендованих частинок в акваторію та атмосферне повітря.

Перевантаження хімічних та мінерально-будівельних матеріалів за допомогою плавкрану, ДМ, баржі матиме вплив наводне середовище - потрапляння твердих суспендованих частинок в акваторію та атмосферне повітря.

щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно п. 14 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та Додатку 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 .12.2017 р. № 1026.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даноїпланованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством екології та природних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати доМіністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Литовського, 35 м. Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля, е-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-43, (044) 206-20-89.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань