ОФЕРТА до Публічного Договору про вивезення побутових відходів

rabota-v-polshe-vidy-trudovykh-dogovorov-osobennosti-polska-praca-in-ua.jpg

ТОВ «ТВ-Серрус» (код ЄДРПОУ 20950844) розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Катерининська, 17,  що діє відповідно до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради Одеської області» № 3 від 21.01.2019 року пропонує укласти Публічний Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам (наймачам, орендарям) житла в будинках приватного сектора міста Чорноморськ.

 

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

 

місто Чорноморськ                                             «11» березня 2019 року

ТОВ «ТВ-Серрус» (код ЄДРПОУ 20950844), далі Виконавець, в особі директора Константиновича Євгенія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, відповідно до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області  «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради Одеської області» № 3 від 21.01.2019 року визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради Одеської області та фізичні особи-мешканці міста Чорноморська, далі Споживачі, а кожен окремо - Споживач, далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей договір про надання послуг з вивезення побутових відходів, далі Договір.

Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх Споживачів.

Договір опублікований в газеті «Чорноморський маяк» та на офіційному сайті м. Чорноморськ.

І.Предмет договору

1.1. Виконавець надає послуги з вивезення побутових та великогабаритних відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 30.06.2016 року №229 «Про затвердження «Схеми санітарного очищення Чорноморської територіальної громади», а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги) згідно погодженого  з  органом місцевого самоврядування графіка.

2.Перелік Послуг

2.1. Виконавець надає Споживачам Послуги з вивезення твердих побутових відходів та великогабаритних відходів.

2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною схемою.

2.3. Для вивезення ТПВ за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 м3 або іншої ємності, що належать Виконавцю, Споживачу або третім особам.

2.4.Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.

2.5. Завантаження відходів у контейнери або закриті ємності з логотипом Виконавця здійснюється Споживачем.

2.6. Вивантаження відходів з контейнерів з відходами в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.

2.7. Для вивезення великогабаритних і ремонтних відходів можуть використовуватися контейнери місткістю 8 і більше куб. метрів, для розташування яких Споживачем, відповідно до вимог санітарно-епідеміологічного законодавства, відводиться спеціальний   майданчик з твердим покриттям.

2.8. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.9. Тип та кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

3.Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг

3.1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 10.12.2015 року № 432 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Чорноморської міської ради Одеської області», рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 28.02.2019 року №30 «Про уточнення норм утворення відходів від житлової забудови на території Чорноморської територіальної громади».

3.2. Розрахунок вартості Послуг з вивезення ТПВ здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 28.02.2019 року №49  «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових та великогабаритних відходів ТОВ «ТВ-Серрус". Вартість надання Послуг за Договором встановлюється з урахування норм, затверджених рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області від 10.12.2015 року № 432 на одну особу в місяць.

3.3. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації в газеті «Чорноморський маяк» та на офіційному сайті м. Чорноморськ.

4. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. Плата за надані послуги вносяться на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

4.3. За бажанням Споживачів оплата за надані послуги може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

4.4. У разі необхідності, Виконавець протягом 30 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих Послуг та повідомляє Споживачів про його результати.

4.5. Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати Послуг з вивезення побутових відходів повідомляє Виконавця у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на відповідний нормативний акт, що регулює відповідні відносини. Пільгова оплата здійснюється з дня отримання Виконавцем заяви з повним пакетом підтверджуючих документів.

5. Права та обов'язки Споживача

5.1. Споживач має право:

5.1.1. Одержання без додаткової оплати інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

5.1.2. Відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання Послуг;

5.1.3. Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у п'ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4. Складати та підписувати акти-претензії у зв'язку з порушенням порядку надання Послуг з обов'язковою участю представника Виконавця;

5.1.5. На перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

5.1.6. Не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 Календарних днів, за умови відповідного письмового звернення та документального підтвердження такої відсутності;

5.2. Споживач зобов'язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк послуги, надані йому за Договором;

5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором.

5.2.3. Визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.

5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному та технічному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби.

5.2.5. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів, в тому числі роздільне, встановлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

5.2.6. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

5.2.7. Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм при споживанні послуги;

5.2.8. Письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

5.2.9. забезпечити  належне  збирання  та  зберігання   відходів, установлення  необхідної  кількості  контейнерів  для завантаження відходів  з  урахуванням унеможливлення  їх переповнення;  утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил; забезпечити роздільне збирання побутових відходів. 

5.2.10. Не передавати контейнери, які належать Виконавцю або третім особам, в користування іншим юридичним чи фізичним особам, та не змінювати місця їх розміщення без письмового погодження з Виконавцем.

6. Права та обов'язки Виконавця

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнери та контейнерні майданчики, що перебувають у власності Споживача;

6.1.2. Вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену санітарними нормами кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

6.1.3. Вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

6.1.4. Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;

6.1.5. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6.1.6. Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміну власника житла (іншого об'єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача;

6.1.7. Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.

6.1.8. У разі порушення Споживачем умов Договору звертатися до суду.

6.2. Виконавець зобов'язується:

6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із вимогами чинного законодавства про відходи;

6.2.2. Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України та цього Договору;

6.2.3. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

6.2.4. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності Виконавця;

6.2.5. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.6. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка вивезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

 6.2.7. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

6.2.8. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

6.2.9. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв'язку з порушенням порядку надання послуг;

6.2.10. Прибувати протягом 5 годин на виклик Споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;

6.2.11. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

6.2.12. зменшувати розмір плати  за  послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об'єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 Календарних днів, за умови відповідного письмового звернення та документального підтвердження такої відсутності;

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:

7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. Невиконання зобов'язань, визначених Договором і Законом;

7.1.3. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги з поводження з побутовими відходами споживач зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу;

7.1 .4. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги;

7.1.5. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

7.1.6. Пункти 7.1.3., 7.1.4. та 7.1.5. набирають чинності з моменту введення в дію статі 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров'ю;

7.2.2. Невиконання зобов'язань, визначених Договором і Законом.

8. Розв'язання спорів

8.1. Спори між Сторонами за Договором розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представник Виконавця зобов'язаний прибути протягом п'яти годин.

8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у визначений строк або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.7. Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі порушення його умов в результаті дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, військових дій, тощо), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

 

10.Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови

10.1. Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами. У відповідності до ст.631 ЦК України, Споживач та Виконавець дійшли згоди про застосування умов даного Договору до відносин Сторін які виникли з 01.03.2019р.

10.2. Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде письмових заперечень Споживача, Договір вважається укладеним.

10.3. Договір набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації і діє до 31.12.2019 р. Термін дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний рік на тих же умовах, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про припинення Договору за 30 календарних днів до закінчення  терміну дії Договору.  

10.4. Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов'язується розмістити повідомлення про такі зміни в офіційних друкованих виданнях, що публікуються у місті Чорноморськ не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв'язується в судовому порядку.

10.5. Дія договору припиняється у разі, коли:

- закінчився строк, на який його укладено;

- припинено відповідний договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

11. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв'язку з укладанням та виконанням Договору.

11.2. Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. N1070.

11.4. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування в газеті «Чорноморський маяк» та на офіційному сайті м. Чорноморськ. За бажанням Споживача текст Договору може бути наданий у друкованому вигляді.

11.6. Якщо будь-яке положення Договору визнається судом незаконним, недійсним, то таке положення не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення Договору. Будь-яке положення Договору, яке визнане недійсним в частині чи в повній мірі, буде чинним в частині, яка не визнана недійсною. Сторони докладатимуть максимум зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню положення іншим, таким що підлягає виконанню та має найбільш близький зміст.

12. Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

ТОВ «ТВ-Серрус»

р/р 26001300990960  в  АТ "Ощадбанк",МФО 328845,ЄДРПОУ 20950844,

ІПН 209508415533,

юр. адреса :  65026, Україна, Одеська область,  м. Одеса, вул. Катерининська, буд.17

          тел/факс: +38 048 784-61-58

Директор

_________________ Є.Ю. Константинович

 

«______»  _____________ 2019 р.

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань