КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про створення комунального підприємства «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської міської ради Одеської області та затвердження Статуту комунального підприємства «Спортивний комплекс «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Проекти рішень міської ради

Ідентифікаційний номер

8A66C9EA-DBDF-4783-B4A7-BAEDAB788B09

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

doc

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління комунальної власності та земельних відносин

Відповідальна особа

Маляренко О.С.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство ,  Комунальне майно .

Перше оприлюднення

01.11.2018

14:59

Останні зміни

01.11.2018

15:01

Дата прийняття

01.11.2018

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

З метою створення належних умов для підтримки та розвитку фізичної культури і спорту та надання відповідних послуг, враховуючи рекомендації постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності,  керуючись Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, статтями             17,  26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

Чорноморська міська рада Одеської області вирішила:

 

 1. Створити комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської  міської ради Одеської області.
 2.  Затвердити Статут комунального підприємства «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської міської ради Одеської області (додається). 
 3. Сформувати статутний фонд  комунального підприємства «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської міської ради Одеської області та затвердити його розмір у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.
 4. Управлінню комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеської області здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації комунального підприємства «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської міської ради Одеської області за юридичною адресою:68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект  Миру,20.
 5. Виконавчому комітету Чорноморської міської ради Одеської області затвердити перелік та вартість послуг, що  надаватимуться  комунальним підприємством «Спортивний комплекс «Юність» Чорноморської  міської ради Одеської області.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій та комунальної власності та заступника міського голови Чумель Н.І.

 

 

Міський голова                                                                                                      В.Я. Хмельнюк

 

Вик.: Маляренко О.С.

 

 

 

Додаток

до рішення Чорноморської міської ради

Одеської області

від ________ № _________

 

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства  «Спортивний комплекс «Юність»

Чорноморської міської  ради  Одеської  області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальне  підприємство  «Спортивний комплекс «Юність»» Чорноморської міської ради Одеської області (далі - Підприємство) створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

1.2.  Власником є  Чорноморська  територіальна  громада Одеської області.

1.3. Засновником Підприємства є Чорноморська міська рада Одеської області (далі – Засновник), яка виступає в інтересах Чорноморської територіальної  громади Одеської області.

1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності.

1.5. Виконавчі органи Чорноморської міської ради Одеської області здійснюють повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених Засновником та чинним законодавством України.

1.6.  Найменування Підприємства: 

1.6.1.  Повне: Комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Юність» Чорноморської міської ради Одеської області;

1.6.2.  Скорочене: КП «СК «Юність».

1.7. Місцезнаходження Підприємства:. 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект  Миру,20.

1.8. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством України, іншими нормативно – правовими актами, рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області, виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, розпорядженнями   міського голови та цим Статутом.

 

2. Мета і предмет діяльності

 

2.1. Діяльністю Підприємства є надання та задоволення потреб населення певними видами послуг, у тому числі створення сприятливих умов для занять різноманітними формами оздоровлення, фізичною культурою і видами спорту з метою отримання прибутку.

 2.2. Для виконання мети Засновником делегуються Підприємству власні  повноваження у сфері надання послуг населенню, оренди та утримання цілісних майнових комплексів.

2.3.  Предметом діяльності Підприємства є:

 • залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, організація їх активного відпочинку;
 • сприяння загальноосвітнім навчальним закладам у максимальному залученні учнів до  регулярних  занять спортом   і  проведення всіх форм позашкільних  заходів  з  фізичної  культури  і спорту;
 • організація та проведення масових заходів, концертів, виставок, фестивалів, конференцій, спортивних турнірів, створення сприятливих умов для проведення учбово-тренувальних занять, масових спортивних, культурно-масових, у тому числі міжнародних та видовищних заходів, які сприяють підвищенню престижу міста;
 • організація та проведення видовищних заходів, показових виступів спортсменів;
 • організація та проведення заходів щодо підготовки і підвищення кваліфікації спортсменів, тренерів, суддів за видами спорту;
 • надання послуг організаціям та населенню, пов’язаних з оздоровленням, організація пунктів прокату спортивного інвентарю та обладнання;
 • створення виробництв з виготовлення спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття, сувенірів, сприяння випуску рекламної та іншої продукції;
 • агітаційно-пропагандистська робота з фізичної культури, спорту та туризму, пропагування здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, висвітлення  здобутків провідних спортсменів міста.
 • надання різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям та населенню в задоволенні їх потреб;
 • надання в оренду приміщень, які закріплені за комунальним підприємством «Спортивний комплекс «Юність» Чорноморської  міської ради Одеської області на праві господарського відання загальною площею, що не перевищує 200 квадратних метрів на Підприємство ;
 • надання в оренду іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває на балансі Підприємства ;

2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій), здійснюється після їх одержання.

 

 

3.  Статутний капітал, майно та прибуток  підприємства.

 

3.1.  Статутний капітал Підприємства становить 100 000 (сто тисяч) гривні .

3.2. За рішенням Засновника статутний капітал Підприємства може бути збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної громади та закріплюється за ним на праві господарського відання.

3.4.  Майно Підприємства становлять   основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається у його самостійному балансі.

3.5.  Джерелами формування майна Підприємства також можуть бути:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотації із бюджетів;
 • майно , придбане в інших суб’єктів  господарювання, організацій та громадян  у встановленому  законодавством  порядку;
 • доходи від цінних паперів;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень Засновника.

3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке передано йому в господарське відання, за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення або пошкодження.

3.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані або відчужені будь-яким шляхом без згоди Засновника.  Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного законодавства України, рішень Чорноморської  міської ради Одеської області,  виконавчого  комітету  Чорноморської  міської ради Одеської області .

3.9.  Відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства,  здійснюється за  рішенням  Засновника.

3.10. Списання майна здійснюється згідно вимог чинного законодавства України та рішень Чорноморської  міської ради Одеської області.

3.11. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням відповідних судових органів та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.12. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

3.13. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні, як безоплатне надання іншим особам.

3.14. При необхідності Засновник Підприємства може  частину чистого прибутку залучати до місцевого бюджету та використовувати на інші цілі.

 

4. Юридичний статус підприємства.

 

4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство в порядку, передбаченому законодавством відкриває           банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції.

4.3. Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у судових органах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Підприємство самостійно чи за погодженням із Засновником планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи і послуги, що виробляються, виконуються або надаються Підприємством.

4.5. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, під власний ризик.

4.6. Підприємство веде оперативний, бухгалтерський та статичний облік результатів своєї діяльності та відповідну звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

4.7. Підприємство може бути позивачем і відповідачем в судових органах. Підприємство набуває цивільних та інших прав і приймає на себе цивільні зобов’язання та інші обов’язки через органи управління, повноваження та функції яких визначаються цим статутом.

 4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства.

4.9. Підприємство здійснює безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, ця діяльність базується на рівних правових та економічних засадах, згідно з чинним законодавством України.

4.10.  Підприємство має право створювати у встановленому законодавством порядку за згодою Засновника самостійно або спільно з іншими юридичними особами свої філії, представництва, дочірні підприємства.

4.11. Підприємство може брати участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

4.12. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

 

5. Трудовий колектив  Підприємства та  його соціальна діяльність.

 

5.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. Права трудового колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються згідно чинного  законодавства  України та  колективного договору. 

5.2. Підприємство у своїй діяльності повинно дотримуватися усіх вимог, норм та правил, у тому числі щодо безпеки праці, які встановлено положеннями чинного законодавства або у відповідності до нього.

5.3.  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Підприємство може надавати позички своїм працівникам за рахунок прибутку, який залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов‘язкових платежів відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно, колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Органи управління підприємством.

 

6.1. Вищим органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання діяльності Підприємства.

6.2.   До виключної компетенції Засновника відносяться:

 • затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;     
 • збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства ;
 • визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
 • погодження створення Підприємством  дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
 • надання згоди на заснування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.
 • контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, у тому числі, шляхом ініціювання інспектувань та перевірок компетентними органами;
 • надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;
 • прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації/ припинення діяльності Підприємства.

6.3. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації у визначені строки.

6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється Чорноморським міським головою.  З керівником Підприємства укладається контракт.

6.6. Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

6.7. Керівник діє на засадах єдиноначальності та  несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, у своєї  діяльності дотримується    вимог   діючого  законодавства  України  та  виконує  рішення  Засновника,  його виконавчого  комітету   та розпоряджень  міського  голови.

6.8.  Керівник:

 • діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;
 • здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;
 • представляє без довіреності інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами,  установами і організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;
 • формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати в межах діючого законодавства,  застосовує заходи заохочення працівників, у тому числі самостійно визначає розмір премій і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;
 • видає накази,  розпорядження та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок та функціональні обов'язки працівників;
 • вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

 

7. Організація роботи  підприємства та  відповідальність.

 

7.1.   Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всім напрямкам діяльності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

7.4. За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

7.5.  Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків, не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження або втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

 

8.  Реорганізація  та  ліквідація   підприємства.

 

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

 

 1. Заключне  положення.

 

9.1.   Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.2.  Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства приймаються Засновником.

 

Секретар міської ради                                                             О.Р. Боровська

Вик.: Маляренко О.С.

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань