Статут підприємства

  Статут підприємства

   1. Загальні положення

    1.1   Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» Чорноморської міської ради Одеської області (далі - Підприємство)  є комунальним   унітарним  підприємством, яке    створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

    1.1.1  Назву  підприємства   з  Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» на Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» Чорноморської міської ради  змінено   на  виконання  вимог Закону України  № 317-VIII  від  09.04.2015 року.

    1.1.2    Комунальне підприємство “Бюро технічної інвентаризації “ Чорноморської  міської  ради Одеської області  є   правонаступником прав та обов’язків  Державного комунального підприємства “Бюро технічної інвентаризації”.  

         1.2.  Власником  Підприємства  є  Чорноморська  територіальна  громада  Одеської області.

         1.3. Засновником  Підприємства є Чорноморська  міська  рада  Одеської області  (далі – Засновник), яка  виступає в  інтересах  Чорноморської  територіальної  громади.

         1.4.  Підприємство утворене Засновником на базі відокремленої частини комунальної власності  Чорноморської територіальної громади Одеської області і входить до сфери його  управління.

   1.5. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності .

   1.6.  Виконавчі органи  Чорноморської міської ради здійснюють  повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених  чинним законодавством України.

         1.7.    Найменування Підприємства : 

          1.7.1.  Повне: Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»  Чорноморської міської ради Одеської області.

         1.7.2.  Скорочене: КП «БТІ» ЧМР

           1.8.  Місцезнаходження Підприємства: 68001, Україна, Одеська область, місто Чорноморськ, проспект Миру, №19.

         1.9.  У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами  України,     рішеннями  Чорноморської  міської  ради  Одеської області її  виконавчого  комітету, розпорядженнями   міського  голови та цим Статутом.

   

  2. Мета  і  предмет  господарської  діяльності

   

        2.1. Підприємство  утворене  з метою  здійснення   господарської  діяльності у сфері  

               технічної інвентаризації  об’єктів нерухомого майна, інженерних мереж, зелених 

               насаджень та їх оцінкою, а також іншою  діяльністю, яка не заборонена чинним

               законодавством України,  з  метою одержання відповідного доходу.

  2.2.  Засновником делегуються   Підприємству    власні  повноваження, а саме:

  -     виконання функцій адміністратора Адресного реєстру Чорноморської міської ради;

  -     ведення обліку житлового фонду, нежитлових приміщень, об’єктів нерухомості,

        незалежно від форм власності, розташованих на території Чорноморської міської ради,

        та надання  у встановленому законодавством України порядку платної інформації для  

         юридичних та фізичних осіб з цих питань;

  -     створення локальної електронної  бази даних обліку нерухомого майна, яке  

         розташоване на території Чорноморської міської ради, та надання у встановленому

         законодавством України порядку платної інформації для юридичних та фізичних осіб;

  -     ведення, зберігання, внесення  змін в  інвентаризаційні  справи на об’єкти нерухомого

        майна, розташовані на території Чорноморської міської ради;   

  2.3.  Предметом діяльності Підприємства є:

  -     виконання  технічної інвентаризації  об’єктів нерухомого майна: житлових, нежит-   

          лових приміщень, громадських та промислових об’єктів, розташованих на території

          України, на замовлення  юридичних, фізичних осіб, органів державної  влади та   

          місцевого самоврядування;

    -     виконання технічної інвентаризації зелених насаджень (різноманітних дерев, кущів,  

          багаторічних насаджень, тощо), які знаходяться на території України  на замовлення  

          юридичних, фізичних осіб, органів державної  влади та місцевого самоврядування;

     -    виконання технічної інвентаризації  інженерних мереж та споруд, які знаходяться на 

          території України на замовлення юридичних, фізичних осіб, органів державної  влади 

          та місцевого самоврядування;

      -   організація та проведення незалежної оцінки  об’єктів нерухомого майна  та земель- 

          них ділянок, на яких це майно розташоване;

  -  підготовка на замовлення  власників, користувачів  Висновку щодо технічної 

     можливості поділу (виділу) об’єкту нерухомого майна;

  -  підготовка на замовлення  власників, користувачів  розрахунку  часток у спільній

     власності на об’єкти нерухомого майна;

       -  надання   платних  консультацій, пов’язаних  з питаннями технічної  інвентаризації

          об’єктів нерухомого майна, щодо технічної можливості його поділу (виділу), а також

          розрахунку часток та з інших питань;

       -  надання  послуг  з питань оформлення обміну квартир державного житлового

          фонду, а також підготовки  пропозицій у випадку обміну квартир державного та

          комунального житлового фонду, розташованих на території Чорноморської міської  

          ради  та житлового фонду інших форм власності;

        - надання  послуг інформаційного характеру, які  зв’язані   з пошуком, купівлею та

          продажем  об’єктів нерухомості, розташованих на території  України;

        -  надання  інших платних  послуг з питань проведення обстеження будівель, споруд та 

           інженерних мереж на виконання  вимог, щодо енергозбереження та  енергоефек-

           тивної їх експлуатації;

        -  здійснення та проведення робіт щодо судової будівельно-технічної експертизи у

            випадках і у спосіб, передбачених чинним законодавством України.

  2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним   

    законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних

    дозволів (ліцензій),  здійснюється після їх одержання.

   

  3.  Статутний  капітал,  майно  та  прибуток  Підприємства

   

            3.1.  Статутний капітал Підприємства створюється 100% (стовідсотково) на базі    

       відокремленого комунального майна шляхом його передачі Засновником – 

            Підприємству.

  3.1.2        Внеском у Статутний  капітал «Підприємства» є нежитлові приміщення  

     №134-Н, №135-Н, №136-Н, №137-Н, загальною площею 235,1 м2, за адресою:   

     Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, № 19 і грошові кошти.

              Статутний капітал Підприємства становить -1238759,95 грн..

            3.2. За  рішенням Засновника статутний  капітал   Підприємства може бути

             збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

    3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної

     громади та  закріплюється за ним на праві господарського відання.

       3.4.  Майно Підприємства становлять  основні фонди, оборотні кошти, а також інші

        цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його

        самостійному балансі.

    3.5  Джерелами формування майна Підприємства є:

             - грошові та матеріальні внески Засновника;

             - доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів 

                господарської діяльності;

  - доходи від цінних паперів;

  - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

  - надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів,

     придбання майна інших суб'єктів;

  - кредити банків та інших кредиторів;

  - безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

  -  інші джерела, не заборонені законодавством  України.

    3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень  Засновника.

  3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке  передано йому в господарське відання,  за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення  або пошкодження.

  3.8.  Основні  фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб.  Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного  законодавства України.

  3.9  Відчуження  майна, що  належить до  основних фондів  (земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом;  будівлі, споруди, передавальні пристрої;  транспортні  засоби)   Підприємства,  здійснюється за  згодою  та за  рішенням  Засновника.

  3.10. Списання  майна  здійснюється  згідно вимог чинного законодавства України, в порядку  визначеному  рішеннями  Чорноморської  міської ради .

  3.11. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його прав громадянами, юридичними особами, державними та органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству  відповідно  до законодавства України.

  3.12. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

            3.13. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні в безоплатне користування  іншим особам. 

   

  4. Юридичний статус Підприємства

   

          4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та  обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо.

          4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки, і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

    4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання,  бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судових справах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

           4.4. Підприємство самостійно  організовує господарську діяльність, виходячи з мети і предмета  його  діяльності.

  4.5. Підприємство діє на принципах  господарського розрахунку, під власний ризик.

  4.6. Підприємство, веде оперативний, бухгалтерський, податковий  та статичний облік результатів своєї діяльності  та відповідну  звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

           4.7. Підприємство набуває  права і приймає на себе  обов’язки через органи управління, повноваження та функції яких визначаються цим статутом.

   4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями  Власника та Засновника, Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства, крім випадків встановлених законами.

          4.9.  Підприємство  здійснює  безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, закладами і організаціями державної та комунальної форми власності. Діяльність Підприємства  базується на рівних правових  та економічних засадах ,  згідно  з чинним  законодавством України.

           4.10.  Підприємство має право  створювати у встановленому законом порядку,  самостійно або спільно з іншими юридичними  особами  філії, представництва.

  4.11. Підприємство  може брати  участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

  4.12. Підприємство  може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

   

  5.  Трудовий  колектив  Підприємства та  його соціальна діяльність .

   

      5.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять  усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору(контракту). Права трудового  колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового  колективу  регулюються колективним договором, згідно  чинного  законодавства  України. 

        5.2 Підприємство у своїй  діяльності повинно дотримуватися усіх вимог та норм, які встановлені положеннями чинного законодавства.

        5.3  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

        5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються керівником Підприємства самостійно, шляхом укладення  колективного договору з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

   

  6. Органи управління Підприємством

   

             6.1 Вищим  органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання   діяльності   Підприємства.

             6.2.   До виключної компетенції Засновника відносяться:

  1)         затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;     

  2)        збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства ;

  3)         визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

  4)         погодження створення Підприємством, філій, відділень, інших відокремлених підрозділів;

  5)         надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.

  6)         прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання в межах чинного законодавства;

  7)       надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

              8)   прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

  6.3  Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством.

  6.4.    Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно  чинного  законодавства,  у визначені строки.

   6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює начальник/директор/ керівник ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади Чорноморським міським головою.  З керівником Підприємства укладається контракт.

   6.6 Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

   6.7. Керівник  несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, своєю  діяльністю дотримується    вимог Конституції та законів України  та  виконує  рішення  Засновника,  йог виконавчого  комітету  и та розпоряджень  міського  голови.

  6.8.  Керівник:

  1) діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

  2) здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

  3) представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами ,  установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

  4) формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди),  в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати,  застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

  5) видає накази і розпорядження, та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

  6) вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

   

  7. Організація роботи  Підприємства та  відповідальність

   

  7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

  7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всім напрямкам дальності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

  7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

             7.4.  За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність з чинним законодавством України.

             7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

       7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження / втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

  7.7Положення  про підрозділи та рішення про  їх  утворення приймає  керівник Підприємства.

   

  8.  Реорганізація  та  ліквідація   Підприємства

   

  8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

  8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

  8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною їм.

  8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

  8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

  8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

   

                                         9.  Заключні  положення

   

  9.1. Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань