Виконавчий комітет Чорноморської міської ради

Изображение


 

Адреса: 68003, Одеська обл., м. Чорноморськ, проспект Миру, 33

Приймальня міського голови - тел: (04868) 6-00-20; факс: (04868) 3-49-20

Загальний відділ - тел: (04868) 5-20-36

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області (в новій редакції)  

1. Загальні положення 

1.1. Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області (далі – Виконком) є виконавчим органом Чорноморської міської ради Одеської області (далі – Рада), що створюється на термін повноважень Ради для здійснення в межах, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами та справжнім Положенням, виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Чорноморськ Одеської області з метою реалізації волі і інтересів Чорноморської територіальної громади.

Після закінчення повноважень Ради і міського голови Виконком здійснює свої повноваження до формування нового складу Виконкому.

1.2. Порядок формування, організація діяльності і компетенція Виконкому визначаються Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації», Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради і Виконкому, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Виконком є виконавчим органом Ради загальної компетенції.

1.4. Виконком в межах своїх повноважень здійснює виконання рішень Ради та Виконкому, розпоряджень міського голови і актів органів державної виконавчої влади.

1.5. Кількісний і персональний склад Виконкому затверджується Радою за пропозицією міського голови.

Виконком утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, з розподілом між ними повноважень по координації діяльності структурних підрозділів виконкому, керівників відділів і управлінь виконкому, інших осіб. До складу виконкому входить за посадою секретар Ради.

1.6. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови, по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконкому.

1.7. Виконком організує і проводить свою роботу згідно з планом роботи Ради, що складається і затверджується на пленарному засіданні Ради.

1.8. Виконком у межах своїх повноважень ухвалює рішення, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Рішення Виконкому після обговорення приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються міським головою.

У разі незгоди міського голови з рішенням Виконкому, він може зупинити дію даного рішення своїм розпорядженням і винести це питання на розгляд Ради.

Рішення Виконкому доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм в порядку, передбаченому чинними законодавством, можуть бути видані копії відповідних рішень Виконкому.

1.9. Виконком є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.10. Виконком взаємодіє з органами самоорганізації населення, координує свою роботу з виконавчими органами Ради на основі розподілу повноважень у порядку і межах, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Чорноморської міської ради і цим Положенням.

1.11. Виконком  розглядає та затверджує Положення про відділи, управління та інші структурні підрозділи, які відносяться до виконавчого комітету та не є юридичними особами, а також, у необхідних випадках, попередньо  розглядає проекти рішень Ради.

1.12. Виконком та виконавчі органи Ради в порядку, передбаченому чинним законодавством, забезпечують виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

1.13. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також проекти актів органів місцевого самоврядування оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації".

1.14. Рішення Виконкому ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в них не зазначено більш пізній термін введення в дію. Рішення Виконкому, які мають нормативно-правовий характер, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення  в  міській  газеті  „Чорноморський  маяк” та на офіційному веб-сайті Ради, чи  іншим  визначеним Виконкомом способом, якщо Виконкомом в них не встановлено більш пізній строк введення їх в дію.

1.15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  

1.16. Всю роботу щодо організаційного забезпечення діяльності Виконкому веде керуючий справами та загальний відділ Виконкому.

1.17. Органи місцевого самоврядування сприяють збалансованому гендерному представництву при розподілі посад керівників структурних підрозділів виконавчого комітету ради. Керуючий справами виконкому є уповноваженою особою (координатор) з питань забезпечення  рівних  прав  та  можливостей жінок і чоловіків.

1.18. Контроль та надання роз’яснень з приводу запобігання та врегулювання конфлікту інтересів здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".

1.19. Виконком є юридичною особою, має штампи, бланки, розрахункові рахунки в установах банків; у своїй роботі керується чинним законодавством України, актами органів державної влади і управління, рішеннями Ради  і цим Положенням.

Юридична адреса Виконкому: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33.

1.20. Офіційною назвою Виконкому є: «Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області». 

2. Компетенція міського голови 

2.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, очолює виконавчий комітет, представляє територіальну громаду, Раду та її  Виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

2.2. Міський голова:

 - забезпечує здійснення в межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організує в межах, визначених законодавством, Регламентом Чорноморської міської ради та цим Положенням роботу Ради та Виконкому, інших виконавчих органів Ради;

- підписує рішення Ради і Виконкому;

-  вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад Виконкому;

- вносить на розгляд Ради пропозиції відносно структури і штатів виконавчих органів Ради та їх апаратів;

- здійснює керівництво структурними підрозділами Ради і Виконкому;

- призначає на посади і звільняє з посад керівників управлінь та відділів виконавчих органів Ради, підприємств, установ і організацій, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, Виконкому;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

- звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права та інтереси Чорноморської територіальної громади і повноваження Ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, Ради і Виконкому договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виняткової компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

- від імені Ради і Виконкому, відповідно до законодавства, видає довіреності, укладає угоди тощо;

- виносить на розгляд та затвердження Виконкому рішення про розподіл  обов’язків  між  міським  головою, секретарем  міської  ради, заступниками  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  міської  ради, керуючим  справами  виконавчого  комітету  Чорноморської міської  ради;

-  видає розпорядження в межах своїх повноважень;

- звітує перед територіальною громадою і Радою про роботу виконавчих органів Ради;

- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до відання її виконавчих органів.

3. Компетенція Виконкому 

3.1. Виконком здійснює свої повноваження в порядку і межах, визначених  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, рішеннями Ради та Виконкому і цим Положенням, а також реалізує інші повноваження відповідно до норм галузевого законодавства України.

4. Діловодство Виконкому

4.1. На кожному засіданні Виконкому ведеться протокол, в якому відображається хід засідання Виконкому, виступи членів Виконкому та інших осіб, які беруть участь в засіданні.

4.2.Діловодство щодо  звернення  громадян,  адресовані Виконкому, а також облік службової переписки ведеться загальним відділом Виконкому в порядку, встановленому діючим законодавством та Інструкцією з діловодства в Чорноморській міській раді та її виконавчому комітеті.

4.3. Відповідальність за дотримання встановленого порядку діловодства у Виконкомі покладається на керуючого справами Виконкому.

5. Гласність роботи Виконкому 

5.1. Гласність роботи Виконкому забезпечується шляхом відкритості його засідань, розповсюдження інформації про діяльність Виконкому у спосіб, визначений законодавством, оприлюднення його проектів рішень та рішень у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради.

5.2. На засідання Виконкому можуть бути запрошені особи, присутність яких передбачена чинним законодавством, а також особи, запрошені міським головою.

5.3. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб на засіданні Виконкому подаються керуючому справами не пізніше, як за два дні до проведення  засідання Виконкому, для опрацювання та їх подальшого направлення до загального відділу Виконкому для складання остаточного списку запрошених на засідання. У день засідання Виконкому дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою.

5.4. Присутні на засіданнях Виконкому не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні Виконкому має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів та після одного попередження позбавити його слова на засіданні з поясненням членам Виконкому  мотивів такого рішення, з одночасним голосуванням щодо поновлення такому промовцю слова, яке поновлюється за умови підтримки більшістю від загального складу Виконкому.

5.5. Під час засідання Виконкому присутні повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуки, оплески, вставання тощо).

5.6. На час проведення засідання Виконкому присутні зобов’язані перевести роботу своїх мобільних телефонів у беззвучний режим, а за відсутності такої технічної можливості їх вимкнути.

5.7. Відео-трансляція засідань Виконкому здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням Чорноморської міської ради.

6.2. Всі зміни і доповнення до цього Положення вносяться рішенням Чорноморської міської ради за поданням міського голови.

 

Секретар  ради                                                            О.Р. Боровська

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань