Міська програма підтримки малого підприємництва в місті Чорноморську Одеської області на 2018-2020 роки

  Міська програма

  підтримки малого підприємництва в місті Чорноморську Одеської області  на 2018-2020 роки

  Вступ

   

  Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави, є одним із головних факторів формування й розвитку конкурентоспроможності національної економіки, підтримки внутрішнього ринку.

  Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни, створення конкурентоспроможного ринкового середовища, стимулювання інноваційного розвитку, зміцнення економіки регіонів.

  Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця. Особливо це стосується нинішнього стану справ, як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні, зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах у зв’язку з їх модернізацією, створення малих підприємств дає можливість не  тільки зберігати наявний трудовий потенціал, але й створювати нові робочі місця.

  Враховуючи таку роль підприємництва, держава намагається  здійснювати всебічну їх підтримку. Реалізація державної політики розвитку малого  підприємництва відбувається шляхом впровадження Міської програми підтримки малого  підприємництва.

  Основні положення Міської програми підтримки малого підприємництва  в місті Чорноморську Одеської області на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) спрямовані на забезпечення підтримки ФОП та малих підприємств міста шляхом сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва, упровадження механізмів сприяння та стимулювання використання у виробництві суб’єктами малого підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг).

  Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів (проектів), спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних, організаційних та інших умов розвитку малого підприємництва в місті.

  Нормативно правова база

   

  Програма розроблена відповідно до Методичних рекомендацій щодо  формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року № 44, згідно з  основними положеннями Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги» та інших нормативно-правових актів.

  Заходи Програми  кореспондуються з Програмою розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2017-2020 роки та Програмою   соціально-економічного та культурного розвитку міста Чорноморська Одеської області на 2018 рік і є логічним продовженням Міської програми підтримки малого підприємництва в місті Чорноморську  на 2015-2017 роки.

   

  Паспорт  Міської програми підтримки малого підприємництва в місті Чорноморську

  Одеської області на 2018-2020 роки

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Виконавчий комітет Чорноморської  міської ради Одеської області

   

  2.

   

  Розробник Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області

   

  3.

  Співрозробник  Програми

   

  Фонд підтримки малого підприємництва у

  м. Чорноморську  (ФПМП)

  4.

  Відповідальні виконавці

  Програми

  Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області,

  Фонд підтримки малого підприємництва у

  м. Чорноморську

  5.

  Учасники Програми

   Виконавчі органи  Чорноморської  міської ради Одеської області та суб’єкти малого   підприємництва, ФПМП

  6.

  Термін реалізації Програми

  2018-2020 роки

  7.

  Ресурсне забезпечення Програми

  Міський бюджет, кошти ФПМП, членські внески інших засновників та учасників ФПМП

  8.

  Загальний обсяг фінансових

  ресурсів  для реалізації   заходів Програми, в т. ч. :

  2018 рік

  2019 рік

  2020 рік

   

  830,0 тис. грн.

   

  830,0 тис. грн.

   

  830,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету, в.т.ч.:

  800,0 тис. грн.

  800,0 тис. грн.

  800,0 тис. грн.

  Членські внески виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області до ФПМП

   

  300,0 тис. грн.

   

  300,0 тис. грн.

   

   

  300,0 тис. грн.

   

  Кошти ФПМП та членські внески інших засновників та учасників ФПМП

   

  30,0 тис. грн.

   

  30,0 тис. грн.

   

  30,0 тис. грн.

  9.

  Система організації контролю за виконанням Програми

  Квартальне звітування ФПМП про виконання заходів Програми до Управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської ради Одеської області;

  квартальне звітування до Департаменту

  економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації.

                                                                    Розділ I.

  1. Аналіз підприємницького середовища та проблеми малого бізнесу  міста               Чорноморська Одеської області

   

  Детальний аналіз підприємницького середовища передбачає визначення сильних та слабких сторін сектора малого підприємництва (табл. 1).

   

   

   

  Таблиця 1

   Сильні сторони

  Позитивні фактори

  Слабкі сторони

  Негативні фактори

  • Здатність малого підприємництва швидко адаптуватися до умов, що змінюються
  • Бажання міської влади розвивати

  підприємництво

  • Прагнення підприємців до економічної незалежності
  • Наявність об’єктів інфраструктури       підприємницької діяльності
  • Високий рівень освіти населення;
  • Наявність розвинутого  портово-промислового комплексу
  • Вигідне географічне положення
  • Перспектива кооперації з великими

  підприємствами м. Одеси

   

  • Відсутність фінансових засобів
  • Незадовільний фінансовий стан через:

  -   обмежений доступ до зовнішніх ресурсів;  -  високі відсоткові ставки по кредитах;

  -  відсутність системи гарантування кредитів і їх    мікрострахування;

  • Дефіцит працівників потрібної     кваліфікації
  • Високий рівень конкуренції

                                                   

  Можливості

  Позитивні можливості

  Загрози

  Негативні можливості

  • Великий потенціал місцевого ринку       послуг у зв’язку з високим рівнем середньої зарплати серед міст Одеської області
  • Прагнення органів місцевого                   самоврядування до співробітництва з бізнесом
  • Наявність у місті цільових програм  соціально-економічного розвитку
  • Можливості активізації навчання та       перенавчання кадрів для підприємницької діяльності (потужний освітній центр у              м. Одесі)
  • Можливості кооперації з великим          бізнесом на базі субпідряду, аутсорсінгу, франчайзингу
  • Вигідне географічне положення у      транскордонному співробітництві,  транзиті та рекреаційній діяльності
  • Розвиток фінансової інфраструктури     (мікрострахування, гарантування           кредитів, тощо)
  • Впровадження електронного документообігу
  • Перспектива збільшення підтримки з     місцевого бюджету (при забезпеченні подальшого економічного розвитку).
  • Загальний кризовий стан економіки     країни
  • Девальвація національної валюти
  • Недосконалість і нестабільність законодавчої бази
  • Зниження якості кадрів для підприємницької діяльності через   негативні демографічні процеси,    збідніння населення та екологічні        проблеми
  • Дефіцит земельних ділянок під нові  промислові майданчики
  • Висока вартість землі, нерухомості
  • Недобросовісна конкуренція.

   

   

   

   

   

  2. Стан та основні показники розвитку малого підприємництва на території            Чорноморської міської ради Одеської області

                         

  Як самостійний елемент ринкової економіки підприємництво сприяє задоволенню споживчого попиту населення, робить певний внесок у збільшення обсягів реалізованої продукції та роздрібного товарообігу, продовжує виконувати соціальну функцію, утворюючи робочі місця, сприяє  наповненню міського бюджету.

  Представники малого бізнесу складають численну групу власників, які створюють  продукцію першої необхідності масового вжитку, гнучко і своєчасно реагують на зміну потреб у сфері попиту і пропозиції.

  Загалом, у малому бізнесі задіяне приблизно 20 % усього працездатного  населення міста. У місті Чорноморську суб’єкти малого підприємництва забезпечили зайнятість близько  8,5 тис. осіб.

  Галузева структура малого підприємництва міста свідчить, що більш привабливою для розвитку малого бізнесу залишається невиробнича сфера. Лідируюче місце продовжує займати оптова та роздрібна торгівля.

  Також діяльність суб’єктів малого підприємництва зосереджується у сферах операцій з нерухомим майном, надання послуг, будівництва, ремонту житла, виробництва харчових продуктів, виготовлення вікон, виробів з деревини  та металу.

  З року в рік суб’єкти малого підприємництва освоюють все більше нових напрямків діяльності та надають  населенню послуги, що потребують суттєвої освітньої підготовки, більш інтелектуального підходу до ведення бізнесу, в т.ч.: послуги з бухгалтерського обліку, аудиторські, юридичні, освітні та  туристичні.

   

  У зв’язку з депресивними та кризовими  процесами в міжнародній економіці і в Україні  зокрема,  впродовж останніх 3-х років у місті Чорноморську  спостерігається тенденція до  зменшення  кількості   фізичних осіб-підприємців.  Так,  в 2017 році кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців - 553, скасованих -  642.

                                                                                                    

        Діаграма 1

                        

   

  У 2017 році до міського бюджету від діяльності суб’єктів малого підприємництва надійшло 39,85 млн. грн. Питома вага малого бізнесу у формуванні дохідної частини  міського бюджету на кінець 2017 року становила 9,4% . Серед усіх надходжень єдиний податок залишається одним із найвагоміших.

  Так, в 2016 році до бюджету міста цього податку спрямовано 27,63 млн. грн. (середньомісячне надходження - 2,3 млн. грн.), в  2017 році – 39,85 млн. грн. (середньомісячне надходження – 3,3 млн. грн.).

                                                                                                                               Діаграма 2

             

  Кількість малих підприємств на даний час складає  716.

  У 2017  році відбулися незначні позитивні зрушення у сфері  оплати праці на   підприємствах малого бізнесу.  Середній рівень заробітної плати на малих  підприємствах  зростає, але залишається ще дуже низьким: станом на 1 січня 2018 року -   3 833 грн.,  на 01 січня 2017 року – 3 230 грн., + 18,7%.  Середньорічна кількість працівників малих підприємств станом на 1 січня 2018 року становила 4 168 осіб.  

  За підсумками 2017 року малими підприємствами міста реалізовано продукції     (товарів, послуг) на суму 4,5 млрд. грн., або 6%  від загального обсягу реалізації товарів, послуг по Одеській області.

  Для подальшого ефективного розвитку підприємництва у місті Чорноморську місцевою владою активно проводиться реалізація нормативно – правових актів, що сприяють покращенню бізнес – середовища.

  На підставі Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  виконавчими органами Чорноморської міської ради Одеської області постійно  проводиться  ряд організаційних заходів, а саме:

  • щорічно затверджується  план підготовки проектів регуляторних актів;
  • здійснюється підготовка аналізу регуляторного впливу з  обґрунтуванням можливості впровадження цілей, визначення очікуваних результатів та показників результативності по кожному проекту регуляторного акту;
  • з метою  уникнення негативних ефектів від запровадження регуляторного акту, по кожному   діючому регуляторному акту проводиться базове повторне та періодичне відстеження його результативності.

   Основною метою Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету при реалізації своїх повноважень у сфері державної регуляторної політики є  прийняття  регуляторних актів, направлених на захист інтересів суб’єктів господарювання та  недопущення звуження їх  прав та свобод.

   

  Відповідно до  Закону України  «Про адміністративні послуги»  у                                    м. Чорноморську  вже п’ять років активно працює  Центр надання адміністративних послуг. Це   постійнодіючий робочий  орган з надання адміністративних послуг шляхом взаємодії  адміністраторів Центру з суб’єктами надання адміністративних послуг та представниками  регіональних, місцевих дозвільних органів  щодо подання заяв та видачі документів дозвільного характеру, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру.

  Основні завдання Центру надання адміністративних послуг:

  • орієнтація на потреби суб’єктів звернення (заявників) та оперативність в процесі надання послуг;
  •  інформування суб’єктів звернення (заявників) про підстави та умови отримання послуг;
  •  спрощення для суб’єктів звернення (заявників) процедур отримання послуг та запровадження принципу «єдиного вікна».

   

  Інформація про кількість адміністративних послуг, наданих через  Центр

  надання адміністративних послуг  (ЦНАП) м. Чорноморська Одеської області

   

  Показники

   

  2017 рік

  Кількість звернень до ЦНАП,  у т. ч.

  заяв на отримання адміністративних послуг

  заяв на отримання документів дозвільного характеру

  заяв на отримання декларацій

  14 619

  13 140

  780

  699

  Кількість консультацій

  з них з питань дозвільної системи

  19 700

  3 500

  Кількість наданих адміністративних послуг, у т. ч.

  адміністративних послуг

  документів дозвільного характеру

  декларацій

  10 445

  9 712

  424

  309

  Кількість  відмов  у наданні адміністративних послуг, у т. ч.

  адміністративних послуг

  документів дозвільного характеру

  декларацій

  508

  202

  200

  106

   

   

   З метою налагодження більш тісного діалогу з суб’єктами підприємницької діяльності у місті Чорноморську  працює  Фонд підтримки малого підприємництва, створений по ініціативі міської ради згідно  з Указом Президента України                                    від 12.05.1998 року № 456/8 «Про державну підтримку  малого підприємництва».

  У рамках реалізації заходів Програми підтримки малого підприємництва у місті Чорноморську Одеської області  Фондом підтримки малого підприємництва  за період                 з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року  проведено 1 семінар, 10 круглих столів, надано 1 128 консультацій, надано 2 поворотні фінансові допомоги суб’єктам господарювання  на суму 300,0 тис. грн.,  які були направлені на започаткування, розширення підприємницької діяльності та  реалізацію нових бізнес-планів.

  З метою інформаційного забезпечення підприємців:

  1.У ЗМІ розповсюджувалися коментарі щодо діючого законодавства з питань розвитку підприємництва;

  2.  Створено бібліотеку ділової людини;

  3.  Запроваджено «телефон довіри» та громадську приймальню;

  4.   Розроблено 5 бізнес-планів по започаткуванню та розширенню бізнесу.

   

  Слід зазначити, що мале підприємництво як самостійне соціально-економічне явище існує й розвивається в складних економічних  умовах, стикаючись із безліччю проблем, переважна більшість яких обумовлена недостатністю державної підтримки. На зниження життєздатності суб’єктів малого  бізнесу впливають значне податкове навантаження, обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної та  технічної складових діяльності малого підприємництва.

  Окремо слід виділити проблему недостатності власної підготовки до бізнесу та браку кваліфікованого персоналу.

  Охарактеризувати в повній мірі всі динамічні процеси та тенденції розвитку суб’єктів підприємницької діяльності не дозволяє недосконалість механізму обліку та статичної звітності малого бізнесу.

   

  3. Головна мета Програми і очікувані результати

   

  Головна мета Програми – поліпшення бізнес-клімату в місті, запровадження нових ефективних форм співпраці виконавчих органів міської ради та суб’єктів підприємництва на засадах соціального партнерства задля стійкого функціонування і розвитку малого підприємництва та економічного зростання міста.

  Основні завдання Програми:

  • формування умов для зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, чисельності самозайнятих,  підвищення конкурентоздатності даного сектору економіки;
  • розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що розширить доступ суб’єктів підприємництва до необхідних послуг та ресурсів;
  • сприяння суб’єктам малого підприємництва – товаровиробникам - у просуванні власної продукції шляхом проведення ярмарково-виставкових заходів;
  • надання фінансової, організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємництва;
  • збільшення частки податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів малого підприємництва.

  Виконання визначених Програмою завдань буде здійснюватися  за напрямками діяльності, визначеними  розділом 4 Програми:

  • впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
  • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
  • ресурсна та інформаційна підтримка;
  • формування інфраструктури підтримки підприємництва.

   

                                                 Умови реалізації п. 4.2.1. Програми

                                                                               

  Рішенням Одеської обласної ради  від 16.06.2017 року № 405-VII затверджено Програму розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській  області на 2017-2020 роки ( далі – Програма конкурентоспроможності).

  Основним напрямком Програми конкурентоспроможності є запровадження механізму компенсації частки відсотків по кредитах банків на розвиток виробництв продукції з високою часткою доданої вартості в області у пріоритетних галузях відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року «Стимулювання власного виробництва продукції в регіоні для зменшення частки імпортних товарів», «Створення сприятливого інвестиційного клімату в регіоні для активного інвестування в інноваційні проекти коштів українських інвесторів». У рамках Програми конкурентоспроможності передбачається впровадити механізм полегшення отримання суб’єктами малого та середнього підприємництва кредитних коштів, а саме – компенсації частки відсотків по кредитах на розвиток виробництва продукції з високою часткою доданої вартості в області у пріоритетних галузях.

  З метою розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку, відповідно до Програми  конкурентоспроможності, підприємствам пріоритетних галузей промисловості буде компенсуватися частина відсоткової ставки по кредитах, отриманих від банків. Частка відсоткової ставки, яка буде компенсуватися суб’єктам господарської діяльності з обласного бюджету по банківських кредитах, становитиме 10%. Гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці не може бути більшою ніж 50 тис. грн. по одній кредитній угоді щомісячно. Розмір кредиту не може перевищувати 5,0 млн. грн., строк кредиту - не більше ніж 3 роки.

  Компенсуються відсоткові ставки по кредитах на:

   - придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;

  - модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

   - впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

  - розроблення нових видів продукції (товарів).

  Кредити компенсуються суб’єктам господарської діяльності, які працюють у межах тих видів діяльності згідно з КВЕД 2010, що підпадають у секції «С», «D» (впровадження енергозберігаючих технологій), «H», «N» (діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність).

  Відшкодування частини відсоткової ставки по кредиту здійснюється на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів бюджету Одеської області, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та банком (далі – Договір).

   Частка відсоткової ставки буде компенсуватися по кредитах у разі відповідності підприємств-позичальників встановленим критеріям:

  -   зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності в Одеській області;

   -  не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати;

  -    не мають простроченого податкового боргу, боргу зі сплати єдиного соціального внеску;

  -   не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;

  -   наявність представленої Головному управлінню статистики в Одеській області згоди на надання органам державної влади інформації, що міститься у статистичні та фінансовій звітності.

  Відбір суб’єктів малого та середнього підприємництва, на яких пошириться дія Програми конкурентоспроможності щодо компенсації частини відсоткових ставок по кредитах,  буде проводитися відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету на часткову компенсацію відсоткової ставки за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва Одеської області. Часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами проводиться головним розпорядником коштів у межах бюджетного асигнування на виконання Програми конкурентоспроможності .

  У рамках реалізації Міської програми підтримки малого підприємництва в місті Чорноморську Одеської області, з метою стимулювання розвитку малого підприємництва на території Чорноморської міської ради, зниження фінансового навантаження, для суб’єктів малого бізнесу, що зареєстровані на території Чорноморської міської ради Одеської області та отримали компенсацію частини відсоткової ставки по кредиту на умовах, визначених  Програмою конкурентоспроможності, за рахунок коштів міського бюджету   проводиться компенсація основної суми (тіла кредиту).

   Гранична сума компенсації основної суми (тіла кредиту) становить:

  -  за кредитами, розмір яких не перевищує 1,0 млн. грн.,  - 20%, але не більше                        200,0 тис. грн;

  -  за кредитами, розмір яких не перевищує  2,0 млн. грн.,  - 15%, але не більше                   300,0 тис. грн;

  -  за кредитами, розмір яких не перевищує  5,0 млн. грн.,  - 10%, але не більше                       500,0 тис. грн.

  Відшкодування основної суми (тіла) кредиту здійснюється на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником коштів бюджету м. Чорноморська Одеської області, передбачених на фінансування заходів цієї Програми, та банком.

   

             Реалізація програмних заходів сприятиме збільшенню загальної кількості зайнятого населення та скороченню рівня безробіття, підвищенню доходів населення, збільшенню податкових надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, підвищенню соціальної відповідальності  малого бізнесу, розширенню ринку товарів, робіт, послуг, підвищенню рівня правової та економічної грамотності, забезпеченню малого бізнесу підготовленими кадрами та створенню умов для самореалізації.

  Очікувані результати  Програми:

  • ефективна реалізація державної регуляторної політики;
  • створення ефективних, прозорих відносин між владою та бізнесом;
  •  створення сприятливих умов для започаткування нових та розвитку існуючих малих підприємств - місцевих товаровиробників, підвищення їх конкурентоздатності;
  • покращання інформаційного забезпечення суб’єктів малого підприємництва.

  Критерії ефективності Програми:

  • збільшення кількості суб’єктів малого підприємництва;
  • зростання чисельності працюючих на малих підприємствах;
  • збільшення кількості фізичних осіб -  підприємців;
  • збільшення частки реалізованої суб’єктами малого підприємництва  продукції (робіт, послуг);
  • збільшення частки надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджету міста;
  • приріст створених суб’єктами малого підприємництва робочих місць.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань