КАРТКА ДОКУМЕНТА

Контракт із керівником Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чорноморської міської ради Одеської області

Тип документу

Інші документи

Ідентифікаційний номер

BCEA5EC2-46CB-414B-B1A1-DFB6E8326E48

Номер рішення

Контракт

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Відділ освіти

Відповідальна особа

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Законодавство .

Перше оприлюднення

01.11.2019

13:23

Останні зміни

01.11.2019

13:25

Дата прийняття

01.11.2019

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

м. Чорноморськ                                                                               «01» листопада 2019 р.

 

Чорноморська міська рада Одеської області, в особі Чорноморського міського голови Хмельнюка Валерія Яковича, які діють дна підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішення Чорноморської міської ради Одеської області від 26.06.2019 № 440-VII, з одного боку, та громадянин Кушнір Валерій Григорович, з другого боку, за результатами конкурсного відбору уклали цей контракт про те, що громадянин Кушнір Валерій Григорович приймається на роботу до Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чорноморської міської ради Одеської області на посаду директора  (надалі – Керівник).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чорноморської міської ради Одеської області (надалі – Заклад) та цим контрактом, підзвітний відділу освіти  Чорноморської міської ради (надалі – Уповноважений орган).

1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво Закладом, забезпечувати ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління, а Уповноважений орган зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.

1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Уповноваженим органом.

1.4. Керівник є повноважним представником Закладу. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує особа, призначена Керівником або Уповноваженим органом у випадку неможливості покладання обов’язків самим Керівником Закладу, яка в повному обсязі виконує функції та обов’язки Керівника, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.

1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Чорноморської міської ради Одеської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями Чорноморського міського голови, наказами Уповноваженого органу, іншими нормативно-правовими актами та Статутом Закладу. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво Закладом, організує його навчально-виховну, фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та цим контрактом.

Обов’язки Керівника:

2.2. Керівник Закладу самостійно вирішує всі питання управління (керівництва) діяльністю закладу за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Чорноморської міської ради Одеської області, Уповноваженого органу, загальних зборів (конференції) колективу, Ради Закладу освіти, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Закладу та цим контрактом.

2.3. Керівник виконує такі функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Закладу, як:

- здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності Закладу у відповідності з його Статутом і законодавством України;

- спільно з Радою Закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку Закладу, приймає рішення про програмне планування її роботи;

 -здійснює розробку Статуту Закладу, розробку, затвердження і впровадження програм розвитку Закладу, річних календарних навчальних графіків, і правил внутрішнього розпорядку Закладу та інших нормативних актів і навчально-методичних документів;

-визначає структуру управління Закладом;

-вирішує наукові, навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, що виникають у процесі діяльності Закладу;

- планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших працівників Закладу;

- здійснює підбір і розподіл кадрів;

- визначає посадові обов'язки працівників, створює умови для підвищення їх професійної майстерності;

- встановлює посадові оклади працівників Закладу в межах власних фінансових засобів із врахуванням обмежень, визначених державними і місцевими нормативами;

- визначає надбавки і доплати до ставок і посадових окладів працівників Закладу;

- затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників Закладу, тарифікаційні списки і графіки відпусток;

- контролює ведення в установленому порядку документації Закладу, здійснює поточний контроль за відвідуванням та успішністю учнів Закладу;

- заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат у колективі;

- визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок преміювання працівників школи;

- забезпечує повну загальну середню освіту в мікрорайоні Закладу;

- формує контингент школярів у відповідності з Положенням про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав дитини;

- забезпечує державну реєстрацію Закладу, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію і акредитацію Закладу;

- забезпечує створення в Закладі необхідних умов для роботи підрозділів організації громадського харчування і медичних закладів, контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров’я учнів та працівників Закладу;

- забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками;

- організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності методичних об’єднань;

- керує діяльністю педагогічної ради Закладу;

- координує у Закладі діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій;

- забезпечує виконання угоди з профспілковою організацією щодо створення необхідних умов для нормальної роботи громадського самоврядування;

- забезпечує раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел; надає Засновнику та громадськості щорічний звіт про надходження і витрати фінансових і матеріальних засобів;

- забезпечує залучення для здійснення діяльності, передбаченої Статутом Закладу, додаткових джерел фінансових і матеріальних засобів;

- представляє Заклад у державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах;

- забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, облік і збереження документації, організовує діловодство, забезпечує організацію ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності;

- організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, відомчими нормативними документами та іншими актами з охорони праці, Статутом Закладу, очолює цивільну оборону Закладу;

- забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці, своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень Закладу;

- призначає відповідальних осіб за дотримання умов охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі і т.п., а також у підсобних приміщеннях;

- забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освіти, державного нагляду і технічної інспекції;

- затверджує посадові обов’язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу;

- вносить на обговорення педагогічним колективом пропозиції щодо організації роботи з охорони праці;

- звітує на зборах трудового колективу про стан з охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього процесу, а також щодо прийняття заходів з усунення виявлених недоліків;

- організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покрашення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу;

- проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та зниження захворювань працівників і учнів;

- організовує в установленому порядку підвіз та супровід учнів до місць навчання, під час екскурсій та туристичних поїздок, при участі учнів у масових заходах в інших населених пунктах;

- оформляє прийом нових працівників тільки при наявності позитивного медичного висновку закладу, контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників і учнів;

- організовує в установленому порядку роботу по підготовці Закладу до нового навчального року, підписує відповідні акти;

- негайно повідомляє про груповий нещасний випадок, випадки зі смертельним наслідком, випадки побутового травматизму та травматизму на виробництві безпосередньо керівника Уповноваженого органу, батьків травмованої особи чи осіб, що замінюють їх, приймає всі можливі заходи щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування відповідно до діючих положень;

- укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом виконання щорічної угоди з охорони праці, підбиває підсумки виконання угоди один раз на півріччя;

- затверджує за погодженням із профспілковим комітетом інструкції для працівників і учнів з охорони праці, у встановленому порядку організовує перегляд діючих інструкцій;

- проводить вступний інструктаж з охорони праці з прийнятими на роботу особами, оформляє проведення інструктажів у відповідному журналі;

- планує у встановленому порядку періодичне навчання працівників Закладу з питання забезпечення безпечних умов на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освіти і охороною праці.

- вживає заходів спільно з профспілковим комітетом, батьківською громадськістю щодо покращення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті Закладу;

- вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покрашення медичного обслуговування, оздоровчої роботи в Закладі.

- забезпечує навантаження працівників і учнів з урахуванням їх психофізіологічних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку;

- забороняє проведення освітнього процесу при наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників;

            - проходить періодичне медичне обстеження;

- дотримується етичних норм поведінки, які відповідають соціальному статусу директора, в Закладі, побуті, громадських місцях.

- не допускає у будь-який спосіб розголошення персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків.

2.2. Права Керівника Закладу:

- діяти від імені Закладу, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;

- видавати накази в межах своєї компетенції;

- видавати доручення;

- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Закладу;

- вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Засновником, Статутом Закладу і цим контрактом.

2.5. Обов’язки Уповноваженого органу:

- здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;

- контролювати та сприяти реалізації програм розвитку освіти;

- сприяти методичному забезпеченню освітнього процесу в межах своєї компетенції;

- координувати роботу закладів освіти  та громадськості зі створення системи виховної роботи;

- координувати роботу, пов’язану зі здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти;

- забезпечувати створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

- організовувати забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та осіб інших категорій, визначених законодавством або рішенням органу місцевого самоврядування»;

- організовувати роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- забезпечувати створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

- створювати умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

- організовувати проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до чинного законодавства України;

- сприяти наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо організації освітнього процесу;

- забезпечувати організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, сприяти збереженню та розвитку мережі пришкільних таборів з денним перебуванням;

- забезпечувати організацію роботи пришкільних мовних таборів та розвитку їх мережі;

- забезпечувати захист персональних даних;

- здійснювати інші передбачені законом повноваження;

- забезпечувати в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, віку, інвалідності, етичного та соціального походження, сімейного чи майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками.

- затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством.

2.6. Права Уповноваженого органу:

- вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

- вимагати від Керівника необхідну інформацію для вирішення питань, пов’язаних з інтересами Чорноморської територіальної громади;

- звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);

- за порушення трудової дисципліни застосувати до Керівника дисциплінарні стягнення.

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1. Керівник виконує Правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у Закладі.

3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов колективного договору, погодженого з Уповноваженим органом.

3.3. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів. Оплата відпустки провадиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керівник погоджує час і порядок використання своєї щорічної відпустки з Уповноваженим органом. Рішення про відпустку Керівника оформлюється наказом начальника Уповноваженого органу.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата, виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:

а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, відповідно до чинного законодавства України;

б) надбавка за вислугу років відповідно до педагогічного стажу;

в) надбавка за престижність педагогічної праці згідно чинного законодавства;

г) може виплачуватися:

- надбавка за складність, напруженість та високу якість у роботі в розмірі до 50 % від посадового окладу у межах наявних коштів на оплату праці.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;

д) преміювання Керівника здійснюється відповідно до умов колективного договору та положення про преміювання працівників Закладу за рішенням Уповноваженого органу в межах наявних коштів на оплату праці.

4.2. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

4.3. Керівнику виплачується матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі посадового окладу одночасно з наданням щорічної відпустки.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.3. Інші умови визначаються чинним законодавством України.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.

6.2. Цей контракт припиняється (розривається):

- після закінчення строку дії контракту;

- за угодою сторін;

- за ініціативою міської ради, постійних комісій міської ради у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;

- з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Закладу (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);

в) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

г) у разі неодноразового звернення до постійної комісії міської ради трудового колективу або профспілкового комітету Закладу стосовно порушень Керівником своїх обов’язків;

д) з інших підстав.

При розірванні контракту з вищевказаних підстав, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.

6.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

- у випадку систематичного невиконання Уповноваженим органом своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним наказів, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, що може призвести або призвело до погіршення економічних результатів діяльності Закладу;

- у випадку його хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

6.5. У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.

6.6. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два місяці.

6.7. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін (за наявності позитивного висновку Уповноваженого органу щодо виконання умов контракту) продовжений або переукладений на новий чи інший строк. За умови погодження цього питання Уповноваженим органом, відповідна пропозиція вноситься на погодження міської ради. У разі відхилення відповідної пропозиції Уповноваженим органом або міською радою, на голосування ставиться пропозиція про погодження звільнення Керівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ 

7.1. Цей контракт діє протягом 6 років з 02 січня  2020 року до 02  січня  2026 року.

7.2. У випадку прийняття постійною комісією міської ради рішення щодо звільнення із займаної посади, Керівник протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей Закладу та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде тимчасово виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності Закладу.

У випадку відсутності в Закладі особи, на яку можна тимчасово покласти обов’язки керівника Закладу, Керівник, який звільняється, за погодженням із Уповноваженим органом, наказом по Закладу, визначає юридичну або фізичну особу, якій передає на зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та складеного акта приймання-передачі (договору), матеріальні цінності Закладу, наявні документи та справи.

До передачі на зберігання матеріальних цінностей Закладу, наявних документів та справ іншій особі, Керівник залишається матеріально відповідальною особою по Закладу.

7.3. Цей контракт укладений на 7 сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.    

7.4. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Чорноморська міська рада Одеської області

код за ЄДРПОУ 25932851

місцезнаходження: 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33

 

 

_____________ Хмельнюк В.Я.

 

 

 

Керівник

Чорноморської загальноосвітньої школи № 2 Чорноморської міської ради Одеської області 

 

 

 

 

______________ Кушнір В.Г.

 

 

 

Секретер міської ради                                                                  О.П. Лисиця

Файли документу

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
    Опитування

    Нажаль зараз немає активних опитувань

    Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань