КАРТКА ДОКУМЕНТА

Про утворення архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та затвердження Положення про неї

Тип документу

Проекти рішень виконавчого комітету

Ідентифікаційний номер

CABBE409-1998-4749-92A0-016AA6B0D1A8

Номер рішення

-

Версія

1

Мова інформації

Українська

Формат набору данних

docx

Формат стиснення

Розпорядник інформації

Управління архітектури та містобудування

Відповідальна особа

Осіпенко Д.М.

Email відповідальної особи

Зміст документу

Ключовi слова: Інфраструктура ,  Законодавство .

Перше оприлюднення

08.04.2021

10:44

Останні зміни

08.04.2021

11:02

Дата прийняття

08.04.2021

Частота оновлення

У разі змін протягом 5 робочих днів

Відповідно до статті 31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності", Типового положення про архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108, в межах функцій органу місцевого самоврядування,

 

  виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району

Одеської області вирішив:

 

1. Утворити архітектурно-містобудівну раду при  управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

2. Затвердити Положення про архітектурно-містобудівну раду при  управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додаток 1).

3. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (додаток 2).

          4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 28.05.2020 № 106                «Про затвердження складу  архітектурно  -  містобудівної ради при управлінні архітектури та  містобудування  виконавчого комітету Чорноморської  міської  ради Одеської області».

 

5. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                Василь ГУЛЯЄВ

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
від _________ № ________

 

Положення
про архітектурно-містобудівну раду при

управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

1. Загальні положення

1.1. Архітектурно-містобудівна рада (далі - Рада) є дорадчим органом при управлінні архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області для професійного колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної та проектної документації та діє на громадських засадах.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, рішеннями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності, рівноправності її членів.

2. Основні завдання Ради

2.1. Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері  містобудування та архітектури розглядає містобудівну та  проектну документацію  і  надає  рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме:

 • визначення інтересів громади у проектах містобудівної документації (генерального плану міста; детальних планів територій, проектів зонування територій), а також історико - архітектурних опорних планів;
 • будівництва об'єктів (будинків і споруд  житлового, громадського,  комунального,  промислового та іншого призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної  архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, а також об'єктів  реставрації,  пристосування  пам'яток  архітектури  та містобудування).

2.2. При розгляді містобудівної, проектної документації та предпроектних пропозицій рекомендації надаються на підставі їх оцінки відповідно до вимог законодавства, державних будівельних норм, особливостей містобудівної ситуації (архітектурно-планувальних рішень, техніко-економічних показників та архітектурної виразності).

2.3. Результати розгляду Радою проектів містобудівної документації враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

2.4. Результати розгляду Радою проектів будівництва мають виключно рекомендаційний характер і не можуть вимагатися під час погодження та затвердження таких проектів.

2.5. Рада надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій у межах історичних ареалів міста і зон охорони пам'яток архітектури та містобудування з урахуванням рішень консультативних рад з питань охорони культурної спадщини.

3. Склад і структура Ради

3.1. Головою Ради є начальник управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області - головний архітектор міста Чорноморська.

3.2. До складу Ради входять один заступник голови, секретар, фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері, представники відповідних органів виконавчої влади, творчих спілок (за згодою).

Заступник Голови Ради та її секретар призначаються з числа посадових осіб управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

3.3. Фахівці у сфері будівництва, містобудування та архітектури за кількістю повинні становити не менше п'ятдесяти відсотків від загальної кількості членів Ради.

3.4.  Персональний склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

3.5.   У разі потреби, головою Ради можуть утворюватися професійні секції з членів Ради за напрямками містобудівної та архітектурної діяльності (секція містобудування та архітектури, секція охорони пам’яток історії та культури, секція дизайну і благоустрою території та інші). Склад секцій формується з числа членів архітектурно-містобудівної ради.

4. Організаційні засади членства у Раді

4.1. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

4.2. Члени Ради мають право:

 • заздалегідь бути поінформованими про план роботи Ради, порядок денний засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні Ради;
 • брати участь у розгляді питань, включених до порядку денного, обговорювати містобудівні, архітектурно-технічні та інженерні проектні рішення, висловлювати свої зауваження та пропозиції.

4.3. При розгляді містобудівної та проектної документації члени Ради зобов'язані керуватися вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил.

4.4. Голова Ради, його заступник, секретар, члени не мають права брати участь в обговоренні на засіданнях питань проектування об'єктів містобудування, у розробленні яких вони брали участь.

4.5. Члени Ради не можуть брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

4.6. Рада проводить свою діяльність на засадах гласності.

5. Організація роботи Ради

5.1. Формою роботи Ради  є засідання, що проводяться згідно з планом та порядком денним, які складаються її секретарем та затверджуються Головою Ради.

Позачергові засідання Ради скликаються за рішенням Голови Ради.

Засідання Ради є відкритими.

Рада розглядає питання, включені до порядку денного за поданням замовника проекту.

Порядок денний формується за зверненнями замовників.

До порядку денного засідання Ради можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менше як половина присутніх на засіданні членів Ради.

Подання проектних та демонстраційних матеріалів для розгляду та їх технічний супровід здійснюються замовником або за його дорученням автором-розробником (тиражування, копіювання, інформаційні та довідкові матеріали тощо).

Склад матеріалів повинен відповідати вимогам державних будівельних норм щодо проектної документації відповідної стадії проектування.

5.2. Засідання Ради веде Голова, а за його відсутності - заступник Голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях забезпечує секретар Ради.

Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

5.3. Організаційне забезпечення роботи Ради покладається на управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

5.4. Рада розглядає матеріали проекту, подані за десять робочих днів до її засідання.

5.5. Для розгляду проектів містобудівної документації управління архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 20 робочих днів до розгляду на засіданні Ради проекту містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи державної влади, які відповідно до закону  мають  повноваження  щодо  розгляду  проекту містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним  напрямом).

За  результатами розгляду зазначені органи подають управлінню архітектури та містобудування виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області свої висновки. Письмові висновки додаються до матеріалів засідання Ради.

У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації  про розгляд   містобудівної   документації   такий проект вважається погодженим цими органами.

5.6. На засіданні Ради доповідає автор проекту.

5.7. На проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді.

5.8. Розгляд на засіданні Ради проектів реконструкції об'єктів будівництва, щодо яких діють майнові права автора, проводиться за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права".

5.9. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.10. За результатами розгляду й обговорення питань секретарем складається протокол, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

5.11. До протоколу включаються:

 • поіменний перелік присутніх членів Ради та запрошених осіб;
 • питання, які розглядаються на засіданні;
 • відомості про замовника;
 • дані щодо автора-розробника містобудівної, передпроектної та проектної документації, доповідача, рецензента та тих, хто виступає;
 • у разі необхідності: основні характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення про відведення земельної ділянки (для об'єктів будівництва), особливі умови, основні висновки щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними рекомендаціями Ради.

5.12. Протокол складається протягом 5 робочих днів з дня проведення відповідного засідання Ради.

5.13. Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення виконавчого комітету

102 вiд 22.04.2021

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання. Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).

ПНВТСРЧТПТСБНД
  Опитування

  Нажаль зараз немає активних опитувань

  Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань