Статут підприємства

  Статут підприємства

  1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

              1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (надалі - Підприємство) є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь - яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. 

              1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області створене за рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  шляхом перетворення (реорганізації)  Державного закладу «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України міста Чорноморська» в комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської   міської   ради  Одеського району Одеської  області.

              1.3.   Власником Підприємства є Чорноморська  територіальна громада Одеського району Одеської області. Майно Підприємства є власністю Чорноморської територіальної  громади Одеського району  Одеської області.

              Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Державного закладу «Стоматологічна поліклініка Міністерства охорони здоров’я України міста Чорноморська».

              1.4. Засновником Підприємства є Чорноморська міська рада Одеського району  Одеської області  (надалі – Засновник).

              1.5.  Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

              1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

              1.7. Підприємство є самостійною юридичною особою, що підзвітне і підконтрольне Чорноморській міській раді Одеського району Одеської області, виконавчому комітету  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та підпорядковане відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області.

              Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є уповноваженим органом управління Засновника.

              Контроль за дотриманням положень наявного Статуту, ефективністю використання, збереження закріпленого за Підприємством майна, координацію усіх видів діяльності Підприємства Засновник здійснює через уповноважений орган управління Засновника

              1.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного  підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

              1.9. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.8. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

              1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я  наказами та  інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, відповідними рішеннями Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчого комітету, рішеннями та розпорядчими актами відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області,  розпорядженнями Чорноморського міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

   

   

  2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

              2.1. Найменування:

              2.1.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: Комунальне некомерційне підприємство  «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

              2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КНП «СП  м. Чорноморська» ЧМР.

              2.1.3. Повне найменування Підприємства іноземною мовою (англійською  мовою): Communal nonprofit enterprise «Dental Polyclinic of Chornomorsk» of Chоrnomorsk municipality Odessa region.

              2.1.4. Скорочене іноземною мовою (англійською мовою): CNE «DP of Chornomorsk» .

     2.1.5. Місцезнаходження Підприємства: 68004, Україна,  Одеська область,                        Одеський район, місто Чорноморськ, вулиця Віталія Шума, будинок 9/101-Н.

   

  3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

              3.1. Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров’я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

              3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності  є  стоматологічна практика:

              - створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

              - надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області;

              - проведення профілактичних оглядів, заходів;

              - надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;

              - надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санації порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;

              - проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;

              - розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;

              - впровадження  використання нових прогресивних матеріалів;

              - організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;

              - надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;

       - закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання  стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

              3.3. Підприємство  здійснює обробку персональних даних для конкретних і законних цілей з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових, відносин у сфері управління персоналом, відносин у сфері бухгалтерського обліку, у сфері податкових відносин, відносин у сфері охорони здоров’я, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках та в порядку встановлених законодавством. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються, у строк, не більший ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення.

              3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії та відповідних дозволів на медичну практику. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів  чи ліцензій, здійснюються  Підприємством лише після їх отримання.

              3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті та  не забороненими чинним законодавством України.

              3.6.  Вартість платних послуг, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

     3.7.Підприємство може бути клінічною  базою вищих та середніх  медичних, фармацевтичних навчальних, науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації  та закладів післядипломної освіти.

   

  4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

              4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

              4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області на праві оперативного управління.  На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

              4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, погодженого уповноваженим органом управління Засновника, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що призначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

              4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

              4.5.  Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

              4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

    4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах з урахуванням положень даного Статуту. 

    4.8.   Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність, штатний розпис, які підлягають погодженню з уповноваженим органом управління Засновника.

  4.9.

   

  5.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

              5.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником (або виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, або уповноваженим органом управління Засновника), вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. Підприємство володіє та користується зазначеним майном згідно з діючим законодавством. 

              5.2.   Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попереднього рішення Засновника (або органу управління Засновника – у випадках передбачених Статутом) в установленому порядку. Підприємство не має права передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

              5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

     5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Засновника про утворення  комунального підприємства;

     5.3.2. Майно, що придбане для потреб Підприємства та передане Підприємству відповідно до рішення Засновника, або рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, або розпорядчого акту уповноваженого органу управління Засновника;

      5.3.3. Бюджетні кошти;

      5.3.4. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

     5.3.5. Цільові кошти;

     5.3.6. Кредити банків;

   5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб згідно діючого законодавства;

   5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

    5.3.9. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

   5.3.10. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

   5.3.11. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

      5.3.12. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

               5.4.  Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізацію мети, предмета та напрямів діяльності Підприємства.

              5.5.  Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника за  його згодою.

              5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно відповідно до чинного законодавства України, рішень  Чорноморської міської ради  Одеського району Одеської області та виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та цього Статуту.

              5.7. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, податкову, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

              5.8. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

              5.9. Власні надходження Підприємства використовуються  відповідно до чинного законодавства України.

  5.10.

   

  6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

              6.1. Підприємство має право:

     6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

     6.1.2. Планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

     6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

     6.1.4. Визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

     6.1.5. Здійснювати  будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

     6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

     6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

     6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

     6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

     6.1.10.  Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

              6.2. Підприємство зобов’язане:

              6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

               6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.

     6.2.3. Надавати стоматологічну допомогу та послуги у визначеному законодавством порядку та цим Статутом, відповідно до державних соціальних і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

     6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я .

     6.2.5.Забезпечувати цільове використання закріпленого за Підприємством майна  та  його  збереження.

     6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

     6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

     6.2.8.  Керуватись та дотримуватись діючого законодавства України, відповідними  нормативно-правовими  актами та  цим Статутом.

    6.2.9. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.

    6.2.10. Забезпечувати дотримання прав пацієнтів та їхніх законних представників.

  6.2.11.

   

  1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА  ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

              7.1. Управління Підприємством здійснюють:

  • засновник – Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області;
  • уповноважений орган управління Засновника – Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;
  •  директор;
  •  наглядова рада (у разі її утворення).

              7.2. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідація наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

              7.3  Безпосереднє / поточне  керівництво Підприємством здійснює Директор (в подальшому – Керівник), який призначається на посаду та звільняється  з посади Чорноморським   міським головою згідно з діючим законодавством. З керівником Підприємства укладається контракт.

              7.4.  До  компетенції Засновника та уповноваженого органу управління Засновника відносяться:

  7.4.1.  Затвердження  статуту Підприємства та змін до нього;

  7.4.2.  Збільшення або зменшення  розміру статутного капіталу Підприємства;

  7.4.3. Погодження  фінансового плану Підприємства та контроль за його виконанням;

  7.4.4. Прийняття рішення про надання дозволу Підприємству на одержання та/або надання позик, отримання кредитів, укладання договорів застави, іпотеки та поруки, а також договорів про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства;

  7.4.5. Попереднє погодження Підприємству договорів оренди майна загальною площею, що не перевищує 200 (двісті) квадратних метрів на Підприємство, а також будь-яких договорів, угод на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень (у тому числі - будь-яких додаткових угод до вищезазначених договорів);

  7.4.6. Погодження створення філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Підприємства (далі - Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом Керівника Підприємства;

  7.4.7. Здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є  комунальною власністю Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області  та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

  7.4.8. Ухвалення рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу.

  7.4.9. Здійснення організації та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади, укладання і розірвання контракту з Керівником Підприємства та здійснення контролю за його виконанням;

  7.4.10. Направлення Чорноморському міському голові подання про тимчасове (з дня виникнення вакантної посади до призначення Керівника Підприємства за результатами конкурсу) покладання виконання обов’язків Керівника Підприємства на одного з штатних працівників Підприємства;

  7.4.11. Укладення з Підприємством договорів про надання медичного обслуговування за рахунок коштів бюджету міста Чорноморська;

  7.4.12. В межах своєї компетенції фінансування місцевих програм розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я;

  7.4.13.  Розгляд інших питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;

  7.4.14. Прийняття рішень, що передбачені п. п. 7.4.1., 7.4.2., 7.4.4., 7.4.8. є виключною компетенцією Засновника.

              7.5. Керівник (Директор) Підприємства:

              7.5.1. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює Керівник - директор Підприємства, який призначається на посаду на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту відповідно до Порядку, затвердженого Чорноморською міською радою Одеського району Одеської області у відповідності до чинного законодавства України та відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, з урахуванням норм, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Порядок укладення контракту з Керівником здійснюється відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» від 21.08.2019 № 792.

     7.5.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

              7.5.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та уповноваженого органу управління Засновника.

              У випадку, якщо Статутом Підприємства, будь-яким рішенням, розпорядчим актом Засновника або уповноваженого органу управління Засновника, Контрактом з Керівником  передбачено обмеження компетенції Керівника, Керівник має обов’язково отримати згоду (погодження) на виконання певних дій відповідного органу.

              Рішення, розпорядчі акти Засновника, уповноваженого органу управління Засновника, а також виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, Чорноморського міського голови  є обов’язковими для виконання Керівником.

              7.5.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню стоматологічної допомоги/ послуг згідно з вимогами нормативно-правових актів.

     7.5.5. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна  Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області  і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

     7.5.6. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

   При проведені Підприємством закупівель в порядку, передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі», Керівник підприємства в обов’язковому порядку погоджує   із уповноваженим органом управління Засновника (відділом охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області)  - розмір закупівельної ціни (бажаної вартості закупівлі) та кваліфікаційні критерії, визначені для здійснення такої закупівлі.         Відділ охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області здійснює відповідне погодження шляхом  видачі наказу.

     7.5.7. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства.

     7.5.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

     7.5.9. У строки і в порядку, встановленими законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

    7.5.10. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову, та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику   бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду або іншу інформацію щодо діяльності Підприємства.

  7.5.11. Приймає рішення про організаційну структуру, встановлює чисельність, штатний розпис  виключно після погодження із уповноваженим органом управління Засновника.  Приймає рішення про посадові оклади, прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

     7.5.12. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

     7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів та інших працівників Підприємства.

     7.5.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

     7.5.15. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

     7.5.16. Несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

     7.5.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

  - положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

  - порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

  - порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

  7.5.18.  Виключно за письмовим погодженням із уповноваженим органом управління Засновника – відділом охорони здоров’я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  (або Засновником)  та відповідно до вимог законодавства, рішень Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та виконавчого комітету  Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області має право укладати:

  - будь-які договори, угоди на суму, що перевищує 100 тис. гривень (у тому числі укладати будь-які додаткові угоди до таких договорів),

  - договори оренди майна загальною площею, що не перевищує 200 квадратних метрів на Підприємство (у тому числі укладати будь-які додаткові угоди до таких договорів).

  Виключно за умови отримання відповідного рішення Засновника та відповідно до вимог законодавства – має право укладати договори позики, кредиту, застави, іпотеки, поруки, а також договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Підприємства.

  7.5.19. Забезпечує прийняття майна, що придбане для потреб Підприємства, та передане Підприємству відповідно до рішення Засновника або рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, або розпорядчого акту уповноваженого органу управління Засновника, шляхом підписання акту прийому передачі майна (та у випадку необхідності – шляхом підписання акту вводу в експлуатації відповідного майна (обладнання) з  Постачальником);

              7.5.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Керівником Підприємства.      

              7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

              7.7.  У разі відсутності Керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Керівника (заступник керівника Підприємства з медичної частини).

              7.8. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена Керівником за погодженням Засновника - Опікунська та Наглядова Рада та за рішенням власника - Спостережна Рада.

   

  8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

              8.1. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Керівником Підприємства.

              8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує Керівник Підприємства.

       8.3.Штатну чисельність та  розмір заробітної плати працівників Підприємства Керівник визначає згідно з вимогами діючого законодавства та даного Статуту, з урахуванням фінансового плану Підприємства (погодженого в установленому порядку), з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

                               

  9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

              9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, Спостережну раду, інші органи, які діють у трудовому колективі, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

              Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні. Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству. У своїй діяльності незалежні від державних органів незалежні та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

               9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

               9.3. Збори (конференції) трудового колективу Підприємства  проводяться в міру потреби. Збори вважаються правомочними,  якщо в них бере участь  більш як половина загальної кількості членів колективу,  а конференція - не менш як дві третини делегатів.

              9.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

              9.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

              9.6. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах (конференціях) трудового колективу не менш ніж один раз на рік.

              9.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та Колективного договору.

              9.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, в результаті виконання державних і місцевих програм, за рахунок державних субвенцій,  коштів бюджету міста, а також з інших джерел, не заборонених законодавством України.

              9.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

  Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

   Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

              9.10.  Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

  9.11.

   

  10.ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА

              10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

              10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

              10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

              10.4. Засновник та уповноважений орган управління Засновника мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику та уповноваженому органу управління Засновника, за їх вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

              10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом проведення експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам, доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та діючому законодавству. 

   

  11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

              11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України,  за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

              11.2У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

              11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

              11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

              11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

              11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

              11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

              11.8.Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

   

  12.ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

              12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджує Засновник Підприємства.

              12.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

   

   

  Секретар міської ради                                                                                Олег ПОЛІЩУК

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань