Статут підприємства

  Статут підприємства

  СТАТУТ

  комунального підприємства – фірми «Райдуга» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

  (у новій редакції)

   

  1. Загальні положення

  1.1. Комунальне  унітарне   підприємство – фірма «Райдуга» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

  1.2.  Власником є  Чорноморська  територіальна  громада  Одеського району Одеської області.

  1.3. Підприємство утворене Засновником на базі відокремленої частини комунальної власності  Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області і входить до сфери його  управління.

  1.4. Засновником  Підприємства є Чорноморська  міська  рада Одеського району  Одеської області  (далі – Засновник), яка  виступає в  інтересах  Чорноморської  територіальної  громади.

  1.5. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності .

  1.6. Виконавчі органи  Чорноморської міської ради здійснюють  повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених Засновником та чинним законодавством України.

  1.7.  Найменування Підприємства : 

  1.7.1.  Повне:  Комунальне підприємство – фірма «Райдуга» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області;

  1.7.2.  Скорочене: КП фірма «Райдуга».

  1.8. Місцезнаходження Підприємства: 68000, Україна, Одеська область,                              м. Чорноморськ,  вул.1 Травня, буд. 3.

  1.9. У своїй діяльності Підприємство керується чинним  законодавством України,  іншими  нормативно – правовими  актами,  рішеннями  Чорноморської  міської  ради Одеського району Одеської області,  виконавчого  комітету Чорноморської  міської  ради  Одеського району  Одеської області, розпорядженнями   міського  голови та цим Статутом.

   

  2. Мета  і  предмет  господарської  діяльності

  2.1. Підприємство створюється для повнішого забезпечення потреб населення та народногосподарського комплексу України в продукції та послугах.

  2.2. Для  виконання мети Засновником делегуються   Підприємству власні  повноваження у сфері надання побутових послуг населенню, оренди та утримання цілісного майнового комплексу.

  2.3.  Предметом діяльності Підприємства є:

  • надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  • виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
  • виробництво іншого верхнього одягу;
  • ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
  • пошиття (серійне та за індивідуальним замовленням) усіх видів одягу зі шкіри, тканин, трикотажного полотна тощо (верхнього та спіднього одягу для чоловіків, жінок і дітей; робочого, офісного одягу або повсякденного одягу тощо) й аксесуарів;
  • надання термінових послуг із гравірування на всіх видах матеріалів;
  • ремонт меблів і домашнього начиння;
  • ремонт годинників і ювелірних виробів;
  • ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
  • оптова торгівля відходами та брухтом;
  • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
  • постачання інших готових страв;
  • виробництво сухарів і сухого печива;
  • виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
  • виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
  • виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
  • ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
  • збирання безпечних відходів;
  • прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
  • надання послуг перукарнями та салонами краси;
  • виробництво паперу та картону;
  • виробництво паперової маси;
  • виробництво інших виробів з паперу та картону;
  • виробництво інших виробів із пластмас;
  • виробництво інших гумових виробів;
  • післяурожайна діяльність;
  • інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
  • прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку в Україні;
  • надання в оренду машин і устаткування, у тому числі комп’ютерів  в Україні;
  • надання юридичних консультацій.

  2.4. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій),  здійснюється після їх одержання.

   

  3.  Статутний  капітал,  майно  та  прибуток  підприємства

  3.1.  Статутний капітал Підприємства становить 258 563 (Двісті п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят три) гривні 78 копійок.

  3.2. За рішенням Засновника статутний капітал Підприємства може бути збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

  3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної громади та  закріплюється за ним на праві господарського відання.

  3.4.  Майно Підприємства становлять   основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається у його самостійному балансі.

  3.5.  Джерелами формування майна Підприємства також  можуть  бути:

  • грошові та матеріальні внески Засновника;
  • доходи, одержані від реалізації послуг (робіт, товарів), а також від інших видів господарської діяльності;
  • кредити (позики) банків та інших кредиторів;
  • капітальні вкладення і дотації із бюджетів усіх рівнів;
  • придбання майна іншого підприємства, установи, організації;
  • безоплатні і благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій і громадян;
  • доходи від цінних  паперів ;
  • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

  3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень  Засновника.

  3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке  передано йому в господарське відання,  за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, не дозволяючи його погіршення  або пошкодження.

  3.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані або відчужені будь-яким шляхом без згоди Засновника.  Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного  законодавства України, рішень Чорноморської  міської ради,  виконавчого  комітету  Чорноморської  міської ради.

  3.9.  Відчуження  майна, що  належить до  основних фондів Підприємства,  здійснюється за  рішенням  Засновника.

  3.10. Списання майна  здійснюється  згідно вимог чинного законодавства України та рішень Чорноморської  міської ради.

  3.11. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням відповідних судових органів та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  3.12. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

  3.13. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні, як безоплатне надання іншим особам.

  3.14. При необхідності  Засновник  Підприємства може  частину чистого прибутку залучати до місцевого бюджету та використовувати на інші цілі.

   

  4. Юридичний статус підприємства

  4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та  обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

  4.2. Підприємство в порядку, передбаченому законодавством відкриває           банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції.

  4.3. Підприємство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання,  бути позивачем та відповідачем у судових органах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

  4.4. Підприємство самостійно  чи за погодженням із Засновником планує свою діяльність,  визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи і послуги, що виробляються, виконуються або надаються Підприємством.

  4.5. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, під власний ризик.

  4.6. Підприємство, веде оперативний, бухгалтерський та статичний облік результатів своєї діяльності  та відповідну  звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

  4.7. Підприємство може бути позивачем і відповідачем в  судових органах. Підприємство набуває  цивільних та інших прав і приймає на себе цивільні зобов’язання та інші обов’язки через органи управління, повноваження та функції яких визначаються цим статутом.

   4.8. Підприємство не несене відповідальності за зобов’язаннями  Власника та Засновника ,  Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства.

  4.9. Підприємство  здійснює  безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, ця діяльність  базується на рівних правових  та економічних засадах,  згідно  з чинним  законодавством України.

  4.10.  Підприємство має право  створювати у встановленому законодавством  порядку  за згодою  Засновника,  самостійно або спільно з іншими юридичними  особами свої філії, представництва, дочірні підприємства.

  4.11. Підприємство  може брати  участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

  4.12. Підприємство може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

   

  5.  Трудовий  колектив  Підприємства та  його соціальна діяльність

  5.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять  усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. Права трудового  колективу та працівників у взаєминах з Підприємством і його органами здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового  колективу з адміністрацією Підприємства регулюються згідно  чинного  законодавства  України та  колективного договору. 

  5.2. Підприємство у своїй  діяльності повинно дотримуватися усіх вимог, норм та правил, у тому числі щодо безпеки праці, які встановлено положеннями чинного законодавства або у відповідності до нього.

  5.3.  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Підприємство може надавати позички своїм працівникам за рахунок прибутку, який залишився в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов‘язкових платежів відповідно до чинного законодавства України.

  5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно,  колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством.

   

  6. Органи управління підприємством

  6.1. Вищим  органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання   діяльності   Підприємства.

  6.2.   До виключної компетенції Засновника відносяться:

  • затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;     
  • збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства ;
  • визначення основних напрямків діяльності Підприємства;
  • погодження створення Підприємством  дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
  • надання згоди на заснування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій.
  • контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, у тому числі, шляхом ініціювання інспектувань та перевірок компетентними органами;
  • надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;
  • прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації/ припинення діяльності Підприємства.

  6.3. Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

  6.4. Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово - господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації у визначені строки.

  6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює директор ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється Чорноморським міським головою.  З Керівником Підприємства укладається контракт.

  6.6. Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

  6.7. Керівник діє на засадах єдиноначальності та  несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, у своєї  діяльності дотримується    вимог   діючого  законодавства  України  та  виконує  рішення  Засновника,  його виконавчого  комітету   та розпоряджень  міського  голови.

  6.8.  Керівник:

  • діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;
  • здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;
  • представляє без довіреності інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами,  установами і організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;
  • формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди), визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати в межах діючого законодавства,  застосовує заходи заохочення працівників, у тому числі самостійно визначає розмір премій і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;
  • видає накази,  розпорядження та вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок та функціональні обов'язки працівників;
  • вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

   

  7. Організація роботи  підприємства та  відповідальність

  7.1.   Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

  7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всім напрямкам діяльності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

  7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

  7.4.  За порушення чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, вимог до якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність всім своїм майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

  7.5.  Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків, не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

  7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження або втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

   

  8.  Реорганізація  та  ліквідація   підприємства

  8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

  8.2. Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

  8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

  8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

  8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

  8.6. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

  8.7. При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

   

  9.  Заключне  положення

  9.1.   Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  9.2.  Рішення щодо внесення змін і доповнень до Статуту Підприємства приймаються Засновником.

   

  Секретар міської ради                                                                                    Олег ПОЛІЩУК

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань