Статут підприємства

  Статут підприємства

  1. Загальні положення

  1.1   Комунальне  унітарне   підприємство  «Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» Чорноморської  міської ради  Одеського району Одеської області  (далі - Підприємство) створене відповідно до  Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні"  та інших нормативно-правових  актів.

  1.2.  Засновником Підприємства є  Чорноморська  міська  рада Одеського району Одеської області (далі – Засновник), яка  виступає в  інтересах  Чорноморської  територіальної  громади.

  1.3.  Підприємство утворене Засновником на базі відокремленої частини комунальної власності  Чорноморської територіальної громади Одеського району Одеської області і входить до сфери його  управління.

  1.4. Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності .

  1.5.  Виконавчі органи  Чорноморської міської ради здійснюють  повноваження щодо управління Підприємством в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

  1.6.    Найменування Підприємства : 

         1.6.1.  Повне:  Комунальне підприємство «Чорноморське проєктно-виробниче архітектурно-планувальне бюро» Чорноморської  міської ради  Одеського району Одеської області.

         1.6.2.  Скорочене: КП «ЧПВАПБ» ЧМР.

  1.7. Місцезнаходження Підприємства: 68003, Україна, Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ,  проспект Миру, 33.  

  1.8.  У своїй діяльності Підприємство керується чинним  законодавством України,    рішеннями  Чорноморської  міської  ради  Одеського району Одеської області та ії  виконавчого  комітету, розпорядженнями   міського  голови, цим Статутом.

   

  2. Мета  і  предмет  господарської  діяльності

   

        2.1. Підприємств  утворене  з метою  здійснення   господарської  діяльності,   спрямованої на реалізацію діяльності у  сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування та отримання прибутку.

  2.2.  Предметом діяльності Підприємства є:

  2.2.1. Підготовка вихідних даних для проектування та одержання будівельних паспортів на  будівництво усіх об’єктів.

       2.2.2. Підготовка вихідних даних по  розташуванню  об’єктів будівництва для прийняття відповідних рішень Чорноморської міської ради щодо надання земельних ділянок у користування.

      2.2.3. Розробка на підставі договору з  Замовниками:

  - проектно-планувальної документації забудови індивідуального житлового будівництва у населених пунктах;

  - проектної документації для  будівництва, реконструкції та реставрації об’єктів житлово-громадського призначення; пам’ятників історії та культури; об’єктів дизайну, художнього оформлення та обладнання, озеленення та благоустрою міста; садівничих колективів,    розробка по замовленням  населення індивідуальних проектів для будівництва  житлових будинків.

       2.2.4. Підготовка матеріалів для одержання забудовниками

   містобудівних умов та обмежень на нове будівництво та реконструкцію  об’єктів.

      2.2.5. Підготовка та розробка вихідних та проектних документів по виділенню в користування земельних ділянок.

      2.2.6. Підготовка матеріалів для видачі дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, які виконуються на території міста Чорноморськ.

     2.2.7. Здійснення технічної перевірки  топографо-геодезичних робіт, виконаних по  наданим дозволам .

     2.2.8. Виконання інженерних топо-геодезичних досліджень (робіт): знімання та  коригування в М 1: 500, 1: 2000, 1 : 5000.

    2.2.9. Виконання  виносу в натуру земельних ділянок під будівництво об’єктів.

    2.2.10. Перенесення та закріплення в натурі головних осей будівель, споруд та інженерних мереж.

   2.2.11. Перенесення та закріплення  в натурі червоних ліній забудов та житлових масивів.

   2.2.12. Виконання контрольної, виконавчої зйомки інженерних мереж, будівель та споруд.

   2.2.13. Розробка місцебудівельної та проектно-планувальної документації.

   2.2.14. Виконання функцій генерального розробника та проектувальника.

   2.2.15. Виконання робіт художнього оформлення та обладнення офісів та житлових приміщень по заявам юридичних та фічизних осіб.

   2.2.16. Виконання незалежних оцінок майна, матеріальних та нематеріальних активів;   бізнесу; машин та обладнання; транспортних засобів; судноплавних засобів; літальних апаратів.       

   2.2.17. Експертна та грошова оцінка землі.

   2.2.18. Надання послуг по отриманню суб’єктами підприємницької діяльності та громадянам дозвілів та погоджень у сфері підприємницької та іншої діяльності.

   2.2.19.  Проведення технічної інвентаризації нерухомого майна.

   2.2.20. Виконання  експертних технічних обстежень об’єктів нерухомого майна та видача висновків. 

  2.3. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Діяльність Підприємства, що потребує спеціальних дозволів (ліцензій),  здійснюється після їх одержання.

   

  3.  Статутний  капітал,  майно  та  прибуток  підприємства

   

          3.1.  Статутний капітал Підприємства становить 9,4 тис. грн. (Дев’ять тисяч чотириста гривень).

         3.2. За  рішенням Засновника статутний  капітал   Підприємства може бути збільшено або зменшено у порядку, передбаченому чинним законодавством. 

    3.3. Майно Підприємства є комунальною власністю Чорноморської територіальної громади та  закріплюється за ним на праві господарського відання.

    3.4.  Майно Підприємства становлять  основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси. Майно Підприємства відображається в його самостійному балансі.

    3.5  Джерелами формування майна Підприємства також  можуть  бути:

             - грошові та матеріальні внески засновника;

             - доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

  -доходи від цінних паперів;

  - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

  - надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать підприємству, придбання майна інших суб'єктів;

  - кредити банків та інших кредиторів;

  - безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

  -  інші джерела, не заборонені законом.

    3.6. У разі необхідності Підприємство може отримувати з міського бюджету поточні безповоротні трансферти, фінансову підтримку, внески до статутного капіталу, у тому числі на погашення збитків, згідно діючого законодавства України, рішень  Засновника.

    3.7. Підприємство зобов’язане використовувати майно, яке  передано йому в господарське відання,  за призначенням у відповідності до статутних цілей і завдань, забезпечуючи його зберігання.

  3.8. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безоплатного користування, застави, внеском до статутних фондів інших юридичних осіб, а також не можуть бути  відчужені будь-яким шляхом без згоди Засновника.  Передача в оренду майна здійснюється згідно чинного  законодавства України, рішень Чорноморської  міської ради,  виконавчого  комітету  Чорноморської  міської ради.

  3.9. Списання  майна  здійснюється  на підставі  рішень  Чорноморської міської ради. 

  3.10. Збитки, нанесені Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними, місцевими органами  самоврядування, відшкодовуються Підприємству  відповідно  до закону.

  3.11. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

           3.12. Кошти, отримані Підприємством у результаті здійснення його  господарської діяльності, що лишилися після сплати податків і інших обов’язкових платежів,  оплати відсотків по кредитах банків, покриття  відповідних витрат, витрат на оплату праці складають прибуток Підприємства. Порядок використання прибутку Підприємства, який залишається після відповідних відрахувань, встановлюється  діючим законодавством України, Засновником. Підприємство не вправі передавати частину прибутку, що залишається в його розпорядженні, як безоплатне надання іншим особам.

   

  4. Юридичний статус підприємства

   

          4.1.  З дня державної реєстрації Підприємство набуває права та  обов’язки  юридичної особи, яке має  відокремлене  майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп,  бланки зі своїм найменуванням тощо.

          4.2. Підприємство відкриває банківські й інші рахунки і здійснює фінансові, розрахункові, кредитні, касові та інші операції в порядку, передбаченому законодавством.

    4.3. Підприємство має право від свого імені укладати угоди, договори (контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, набувати майнових і немайнових прав, нести зобов'язання,  бути позивачем та відповідачем у судових органах, а також здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному законодавству України.

           4.4. Підприємство самостійно  організовує роботу з питань статутного спрямування, здійснює діяльність  на засадах госпрозрахунку.

  4.5. Підприємство, веде оперативний, бухгалтерський, податковий  та статичний облік результатів своєї діяльності  та відповідну  звітність  згідно  з  чинним  законодавством України.

         4.6. Підприємство набуває  цивільних та інших прав і приймає на себе цивільні зобов’язання та інші обов’язки відповідно цього Статуту.

  4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника,  Засновник не несе відповідальності щодо зобов'язань Підприємства.

         4.8.  Підприємство  здійснює  безготівкові та готівкові розрахунки з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями. Діяльність Підприємства  базується на рівних правових  та економічних засадах ,  згідно  з чинним  законодавством України.

         4.9.  Підприємство має право  створювати у встановленому законом порядку за згодою  Засновника, самостійно або спільно з іншими юридичними  особами свої філії, представництва. 

   4.10. Підприємство  може брати  участь у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності і здійсненні експортно-імпортних операцій як в Україні, так і за її кордоном, відповідно до чинного законодавства.

   4.11. Підприємство  може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

   

  5.  Трудовий  колектив  Підприємства та  його соціальна діяльність

   

  .     5.1.  Трудовий колектив Підприємства становлять  усі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставі трудового договору. Права трудового  колективу та працівників у взаєминах з Підприємством здійснюються в порядку і на умовах, передбачених відповідним законодавством. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового  колективу  регулюються колективним договором, згідно  чинного  законодавства  України. 

       5.2 Підприємство у своїй  діяльності повинно дотримуватися усіх вимог, норм та правил, передбачених Кодексом законів про Працю в Україні .

       5.3  Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

      5.4. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно у колективному договорі.

   

  6. Органи управління підприємством

   

             6.1 Вищим  органом  управління  Підприємством є Засновник,  що своїми рішеннями  визначає  усі  необхідні  питання   діяльності   Підприємства.

             6.2.   До виключної компетенції Засновника відносяться:

  1)         затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;     

  2)        збільшення або зменшення розміру  статутного  капіталу  Підприємства ;

  3)         визначення основних напрямків діяльності Підприємства;

  4)         погодження створення Підприємством філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

  5)         надання згоди на засновування, набуття статусу учасника інших підприємств, установ організацій;

  6)         прийняття рішень щодо розпорядження майном, що належить Підприємству на праві господарського відання;

  7)         контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;

  8)     надання дозволів на одержання та (або) надання  грошових кредитів, позик, укладання договорів застави, іпотеки;

              9)   прийняття рішень щодо реорганізації, ліквідації діяльності Підприємства.

  6.3  Засновник вправі здійснювати інші повноваження, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

  6.4.      Засновник може в установленому порядку здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства  відповідно до річних планів перевірок, а також має право на одержання від Підприємства будь-якої інформації згідно  чинного  законодавства,  у визначені строки.

  6.5. Безпосереднє керівництво Підприємством здійснює начальник/директор/ ( далі – Керівник), який призначається на посаду та звільняється з посади Чорноморським міським головою.  З керівником Підприємства укладається контракт.

   6.6 Контрактом визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, умови матеріального та соціального забезпечення керівника, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством України.

   6.7. Керівник  несе повну відповідальність за стан і діяльність Підприємства, в своїй  роботі дотримується    вимог   діючого  законодавства  України  та  забезпечує виконання  рішення  Засновника,  його виконавчого  комітету  и та розпоряджень  міського  голови.

  6.8.  Керівник:

  1) діє від імені Підприємства без довіреності, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства (за винятком тих, що є компетенцією Засновника) ;

  2) здійснює управління коштами і майном Підприємства та має право першого підпису у відповідності до норм чинного законодавства, укладає зовнішньоекономічні, господарські, трудові, колективні договори, видає доручення, відкриває та закриває рахунки в установах банків, розпоряджається готівковими та безготівковими коштами Підприємства;

  3)         представляє інтереси Підприємства у судах, взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними, іноземними підприємствами ,  установами організаціями та перед іншими юридичними й фізичними особами;

  4)         формує та  затверджує  штати, приймає на роботу та звільняє працівників Підприємства, укладає з ними трудові договори (угоди),  в межах діючого законодавства України визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати,  застосовує заходи заохочення працівників і накладає стягнення при виявленні порушень трудового законодавства;

  5)         видає накази і розпорядження, обов'язкові для усіх працівників Підприємства, затверджує усі документи, що регламентують внутрішній розпорядок функціональні обов'язки працівників;

  6)         вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення діяльності Підприємства згідно  законодавства, за винятком тих, що повинні бути погоджені із Засновником.

   

  7. Організація роботи  підприємства та  відповідальність

   

  7.1. Трудовий розпорядок на Підприємстві визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які  погоджуються  трудовим колективом відповідно до чинного законодавства України.

  7.2. Порядок роботи структурних підрозділів Підприємства по всім напрямкам діяльності здійснюється за функціональними призначеннями кожного підрозділу згідно з посадовими інструкціями працівників, затвердженими  керівником Підприємства.

  7.3. Порядок роботи Підприємства в надзвичайних ситуаціях визначається згідно з оперативними інструкціями по кожному виду надзвичайних обставин, що виникли.

             7.4.  Підприємство несе відповідальність за порушення згідно чинного законодавства, договірних та кредитно-розрахункових зобов'язань, податкової дисципліни, якості послуг та інших вимог щодо здійснення господарської діяльності.           

            7.5. Сплата штрафів за договірними зобов'язаннями, а також відшкодування понесених  збитків не звільняє Підприємство від виконання зобов'язань.

       7.6. Посадові особи Підприємства за надання недостовірної звітності, пошкодження / втрати  майна Підприємства  несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

  7.7. Положення  про підрозділи та рішення про  їх  утворення приймає  керівник Підприємства.

   

  8.  Реорганізація  та  ліквідація   підприємства

   

  8.1.      Рішення про реорганізацію або ліквідацію Підприємства приймає Засновник або суд у випадках, передбачених законодавством  України.

  8.2.      Реорганізація Підприємства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення з додержанням чинного законодавства.

  8.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

  8.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

  8.5. У випадку реорганізації права та зобов'язання Підприємства переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

  8.6.      При реорганізації та (або) ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

   

  9.  Заключні  положення

   

  9.1.      Цей Статут набуває чинності після його затвердження Засновником та державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань