Статут підприємства

  Статут підприємства

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1.       Комунальне  підприємство „Зеленгосп",  іменоване надалі „Підприємство", створене відповідно Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні" „Про власність" , Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

  1.1.1.  Відносини між Засновником та Підприємством будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Підприємства Чорноморській міській раді.

  1.1.2    Міською радою делегуються власні повноваження Підприємству у сфері обліку, збереження, поточного утримання об’єктів комунальної власності зеленого господарства за рахунок безповоротних поточних трансфертів з міського бюджету та інших джерел надходження коштів не заборонених діючим законодавством України:

              - комплексні роботи з озеленення ( висадка літників, полив, рихлення, прополка, обрізка дерев, кущів, покос та інші);

              - утримання зеленої зони міста (прибирання парків, газонів, клумб, та вивіз сміття, листя та інше).

  1.1.3    Міською радою делегуються власні повноваження Підприємству у сфері
  капітального ремонту зеленої зони, що належить комунальній власності, за рахунок безповоротних капітальних трансфертів з міського бюджету та інших джерел надходження коштів не заборонених діючим законодавством України:

              - висадка дерев, кущів, багатолітників.

  1.1.4.   Підприємство може отримувати поточні незворотні трансферти з міського бюджету,  згідно діючого законодавства України.

  1.2.     Найменування Підприємства:

  1.2.1.  Повне українською мовою: Комунальне підприємство "Зеленгосп" Чорноморської міської ради Одеської області.

  1.2.2.   Скорочене українською мовою: КП „Зеленгосп".

  1.2.3. Повне російською мовою : Коммунальное предприятие „Зеленхоз" Черноморского городского совета Одесской области.

  1.2.4.   Скорочене російською мовою: КП „Зеленхоз".

  1.3.     Засновником Підприємства є Чорноморська міська рада Одеської області.

  1.4.  Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків  передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за обов'язаннями Засновника.

  1.5.      Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи.

  1.6.      Підприємство підлягає державній реєстрації.

  1.7.      В своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, нормативно-правовими   актами органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.

  1.8.      Місцезнаходження Підприємства: Україна, Одеська область, м. Чорноморськ,

              вул. Хантадзе, 9-А

   

   

   

  2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

   

  2.1.   Підприємство створене для задоволення міських, суспільних потреб, пов'язаних з проведення

           робіт з озеленення міських вулиць, парків, та скверів, екологічним станом міської зони та

           одержанні на цій підставі прибутку, в порядку, передбаченому законодавством.

  2.2.  Основним предметом діяльності Підприємства є забезпечення зовнішнього благоустрою та

          збереження зелених насаджень місць загального користування, парків та скверів.

  2.3.  На утримання об'єктів зеленої зони, власником яких є територіальна громада, Підприємство

          отримує кошти з бюджету міста, згідно з рішенням Засновника, або уповноваженого ним

          органу.

  2.4.  Підприємство несе відповідальність за збереження та належне утримання зелених насаджень,

          переданих йому на баланс Засновником на праві господарського відання.

  2.5. Діяльність з утримання та збереження зелених насаджень, що належать територіальній

         громаді міста, узгоджується Підприємством з Засновником або уповноваженим ним органом,

         згідно з виділеними на ці цілі бюджетними коштами.

  2.6.      Види діяльності :

  2.6.1.   Надання юридичним та фізичним особам послуг з озеленення, утримання та
  вирощування зелених насаджень;

  2.6.2.   Утримання та благоустрій зеленої зони міста на основі договорів з володарями та
  користувачами зелених насаджень місць обмеженого користування та спеціального
  призначення (поточний та капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства,
  розробка проектно-кошторисної документації, знесення зелених та видалення
  сухостійних насаджень при наявності спеціального дозволу, пересадження зелених
  насаджень, вивіз сміття, тощо.);

  2.6.3.  Обстеження на замовлення володарів та користувачів об'єктів зеленої зони з метою знесення та пересадження дерев, кущів, газонів, квітників та видача на це спеціальних дозволів ( ордерів) за погодженням державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області;

  2.6.4.   Обстеження зелених насаджень в процесі відводу земельних ділянок;

  2.6.5.   Інвентаризація зелених насаджень, що знаходяться на балансі Підприємства;

  2.6.6.   Декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників;

  2.6.7.   Оптова та роздрібна торгівля квітково-декоративною продукцією та садивним
  матеріалом;

  2.6.8.   Надання в оренду майна, згідно з чинним законодавством та при узгодженні з Засновником або уповноваженим ним органом;

  2.6.9.   Транспортно-експедиційні послуги;

  2.6.10. Організація та проведення виставок, ярмарок квітково-декоративних культур;

  2.6.11  Проекно - дослідницька та конструкторсько - технологічна діяльність;

  2.6.12. Виготовлення та реалізація товарів народного споживання;

  2.6.13. Зовнішньо - економічна діяльність, не заборонена чинним законодавством;

  2.6.14. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

  2.7.      Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюється Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

   

  3.   ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

   

  3.1.     До виключної компетенції Засновника відносяться:

  3.1.1.   Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін, доповнень;

  3.1.2.  Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства;

  3.1.3.  Встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги, роботи, що надаються

             Підприємством;

  3.1.4. Надання згоди на вступ Підприємства, як засновника ( учасника), до інших господарських

             товариств;

  3.1.5.  Зміна розміру статутного фонду ( статутного капіталу) Підприємства.

  3.2.     Розпорядженням Чорноморського міського голови призначаються:

  3.2.1.  Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства;

  3.2.2.  Директор Підприємства;

  3.3.     Директор Підприємства відповідно до компетенції:

  3.3.1.   Подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їхнє виконання;

  3.3.2.  Без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси   у вітчизняних, іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства;

  3.3.3.   Видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки;

  3.3.4. Самостійно укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з уповноваженим органом, затверджує штати, видає накази, обов'язкові для всіх робітників Підприємства;

  3.3.5.   Приймає і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу;

  3.3.6.   Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил

              внутрішнього трудового розпорядку;

  3.3.7.   Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;

  3.3.8.  Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до Статуту повинні бути узгоджені з Засновником.

  3.4.      Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснює
  Ревізійна комісія.

   

  4.   СТАТУТНИЙ ФОНД (СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА

   

  4.1.   Для забезпечення діяльності Підприємства його Засновником утворюється статутний                             

           капітал, розмір якого становить 3 648 400,00 (три мільйони шістсот сорок вісім

          чотириста) гривень 00 копійок.

  4.2.   Статутним капіталом  Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші

            матеріальні цінності, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами,

            будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права включаючи майнові права

            на об'єкти інтелектуальної власності ( кошти, в тому числі в іноземній валюті).

  4.3.   Розмір статутного фонду (капіталу) Підприємства може бути змінено за рішенням

            Засновника.

   

  5.       МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

   

  5.1.    Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість

             яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

  5.2.   Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади

            м. Чорноморська і закріплюється за ним на праві господарського відання.

  5.3.     Джерелами формування майна Підприємства є:

  5.3.1.  Грошові та матеріальні внески Засновника;

  5.3.2.  Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

  5.3.3.  Кредити банків та інших кредиторів;

  5.3.4. Майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у  

             встановленому законом порядку;

  5.3.5.  Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств громадян;

  5.3.6.  Інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

  5.4.     Вилучення   державою   у   Підприємства  майна,   що   ним використовується, здійснюється

             лише у випадках і порядку, передбачених законом.

  5.5.     Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Замовника.

  5.6.    Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами,

            юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за

            відповідним рішенням суду ( господарського суду).

  5.7.   Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання,

            застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути

            продані, або відчужені у будь-який спосіб без угоди Засновника.

  5.8.    Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного

            законодавства.

   

  6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

   

  6.1.   Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах

           господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед

           Замовником, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом за

           укладеними договорами, перед бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

  6.2.  Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з

          попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, необхідності забезпечення

          виробничого, соціального розвитку Підприємства та надає на затвердження Засновнику або

          Уповноваженому органу вказані плани. Основи планів складають договори, укладені із

          споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

  6.3.  Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат,  витрат на

          оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів,

           після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в

           розпорядженні Підприємства.

  6.4.   Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і

            тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених

            законодавством, за державними, або цінами, встановленими Засновником.

  6.5.   Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності,

           веде статистичну звітність.

  6.6.  Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним

           законодавством.

   

  7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

   

  7.1.    Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею

            в його діяльності на основі трудового договору (контракту).

  7.2.    Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі

            трудового законодавства України.

   

  8.      ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

  ПІДПРИЄМСТВА

   

  8.1.    Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Засновника і

             трудового колективу Підприємства.

  8.2.     Засновник затверджує зміни і доповнення до Статуту.

  8.3.     Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

   

  9.       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1. 1.Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

  9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

  9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду (господарського суду) у випадках, передбачених законодавством.

  1. 4.Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Підприємства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів та кредиторів, і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Засновнику або суду.
  2. 5.Наявні у Підприємства кошти, включаючи виторг від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці робітників Підприємства, передаються комісією Засновнику Підприємства.
  3. 6.Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
  4. 7.Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні Засновнику, а також третім особам у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань