Положення

  Положення

  1. Громадська рада при виконавчому комітеті Чорноморської ради Одеської області (далі - громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у вирішенні питань місцевого значення у межах Конституції та законів України при прийнятті рішень, що належать до відання місцевого самоврядування, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

  2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також даним Положенням  .

  Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеської області (далі - орган   влади),                    разом з громадською радою     і затверджуються органом влади.

  Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

  3. Основними завданнями громадської ради є:

  сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

  сприяння врахуванню органом   влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;

  сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;

  проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу   влади;

  здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

  4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

  1) готує та подає органу   влади пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

  2) готує та подає органу   влади пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

  3) готує та подає органу   влади обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи органу;

  4) проводить громадський моніторинг за врахуванням органом влади пропозицій             та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

  5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості органу   влади для оприлюднення на його офіційному веб-сайті та будь-яким іншим способом;

  6) збирає, узагальнює та подає органу   влади пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

  7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

  Пропозиції громадської ради розглядаються органом   влади в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

  5. Громадська рада має право:

  1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

  2) залучати до своєї роботи працівників органу влади, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

  3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

  4) отримувати в установленому порядку від органу влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

  5) отримувати від органу   влади проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

  6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності органу   влади та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених органом   влади.

  Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган   влади.

  6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку та проводять діяльність на території Чорноморської міської ради Одеської області.

   До складу громадської ради при органі влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом  влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території Чорноморської міської ради Одеської області.

  Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури           та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом         на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

  До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

  7. Склад громадської ради формується шляхом рейтингового голосування на установчих зборах за осіб, які особисто присутні на установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами громадянського  суспільства. 

   Кількісний склад громадської ради визначається утвореною органом влади відповідно до пункту 8 цього   положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

  Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах   не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

  Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження органом   влади її складу.

  Членство в громадській раді є індивідуальним.

  8. Для формування складу громадської ради орган влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу  за участю  інститутів  громадянського суспільства.

  Якщо при органі   влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється органом   влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

  Персональний склад ініціативної групи визначається органом   влади з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

  Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб                        і формується на паритетних засадах з представників органу   влади   та представників інститутів громадянського суспільства.

  Інформацію про персональний склад ініціативної групи орган   влади оприлюднює на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

  Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження органом   влади її персонального складу.

  Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

  Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

  Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи.

  Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

  Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

  Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження органом   влади складу громадської ради.

  9. Орган  влади не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів   в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області повідомлення, у якому зазначається:

  спосіб формування складу громадської ради.

  орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

  вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;

  перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;

  строк подання документів;

  відомості про склад ініціативної групи;

  прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

  10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

  До заяви додаються:

  - Рішення прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

  - заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

  - біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

  - відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу   влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації місцевої політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом   влади повідомлення про формування складу громадської ради;

  - відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

  - мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

  - фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

  Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

  Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

  Приймання заяв для участі в установчих зборах  завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

  Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

  Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

  У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим   положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

  Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

  - в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

  - в інших відкритих джерелах.

  За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

  Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до органу   влади, а також у судовому порядку.

  Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в органі   влади протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

  11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів   орган   влади на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області оприлюднює:

  -  кількісний склад громадської ради;

  - список кандидатів до складу громадської ради;

  - біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

  - відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом   влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

  - список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

  - уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

  12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

  - невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього   положення;

  - неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим   положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього   положення;

  - невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього   положення;

  - недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

  - відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах   шляхом надсилання органу   влади офіційного листа;

  - перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

  13. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

  Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

  Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

  Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується органом   влади.

  У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

  Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

  14. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

  Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органу влади.

  Орган влади оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

  15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах   кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

  16. Орган   влади на підставі протоколу установчих зборів   затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів.

  Орган   влади оприлюднює склад громадської ради на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

  17. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

  - систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

  - неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

  Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

  Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі:

  - подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

  - надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

  - обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування - з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

  - державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

  - набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

  - смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

  За підстав, визначених абзацами восьмим - одинадцятим цього пункту, членство в громадській раді припиняється у разі отримання органом   влади відповідної інформації.

  У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

  У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

  Зміни у складі громадської ради затверджуються на черговому засіданні органу влади після   отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням органу   влади на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим - одинадцятим цього пункту. Орган   влади оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

  Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, орган   влади вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим положенням.

  18. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

  коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

  відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

  відсутності звіту громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього положення;

  прийняття відповідного рішення на її засіданні;

  реорганізації або ліквідації органу влади.

  Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом органу   влади.

  У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - п’ятим цього пункту, орган   влади утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього  положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів   з метою формування нового складу громадської ради.

  19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

  Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

  Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

  У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

  20. Голова громадської ради:

  - організовує діяльність громадської ради;

  - організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

  - підписує документи від імені громадської ради;

  - представляє громадську раду у відносинах з органом влади, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

  - може брати участь у засіданнях колегії органу   влади з правом дорадчого голосу.

  21. За заявою громадської ради керівник органу влади може покласти функції секретаря громадської ради на представника такого органу.

  22. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу   влади або однієї третини загального складу її членів.

  Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області.

  Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні  не менш як половина її членів від загального складу.

  Засідання громадської ради проводяться відкрито.

  У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступники або інші уповноважені представники органу   влади.

  За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

  Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

  23. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом   влади.

  Рішення органу   влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

  24. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

  На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу   влади в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

  Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу   влади протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

  25. Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються органом   влади на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради Одеської області в рубриці “Громадська рада”.

  Відповідальність за достовірність відомостей несуть орган   влади та громадська рада.

  26. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється органом влади. Відповідальність за збереження наданих органом   влади в тимчасове користування секретаріату громадської ради приміщень, майна тощо несе голова громадської ради.

  27. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

   

  Керуюча справами                                                                                      Н.В. Кушніренко

  ПНВТСРЧТПТСБНД
   Опитування

   Нажаль зараз немає активних опитувань

   Тут ви можете подивитися результати минулих опитувань